Tarptautinis keramikos konkursas Biržuose

As­me­ni­nė nuo­tr.
Pa­ro­dos-kon­kur­so or­ga­ni­za­to­rė Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus ke­ra­mi­kos mo­ky­to­ja Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė.
Spa­lio 11 d. Bir­žų kul­tū­ros cent­re vy­ko Tarp­tau­ti­nio ke­ra­mi­kos pa­ro­dos- kon­kur­so „Ma­no kū­ry­biš­kiau­sias dar­bas“ ap­do­va­no­ji­mai.

Šia­me kon­kur­se sa­vo dar­bus eks­po­na­vo 80 mo­ki­nių iš Pas­va­lio mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės sky­riaus, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės sky­riaus, Ku­piš­kio, Mo­lė­tų me­no mo­kyk­lų, Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos, Ku­piš­kio ra­jo­no Su­ba­čiaus gim­na­zi­jos, Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los bei Lat­vi­jos Baus­kės ir Aizk­rauk­lės dai­lės mo­kyk­lų.

Kon­kur­so dar­bus ver­ti­no ko­mi­si­ja. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Ele­na Alek­se­je­va, Vil­niaus puo­džių ce­cho meist­rė, ke­ra­mi­kė bei na­riai: Ne­ru­tė Čiuk­šie­nė, Pas­va­lio mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės pro­gra­mos mo­ky­to­ja eks­per­tė ir Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė. Ko­mi­si­ja iš­rin­ko pa­čius ge­riau­sius pa­ro­dos-kon­kur­so „Ma­no kū­ry­biš­kiau­sias dar­bas“ mo­ki­nių dar­bus.

Lau­rea­tais ta­po 12 kon­kur­so da­ly­vių. Tarp jų – ir Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės sky­riaus mo­ki­nė Gre­ta Vens­ku­tė. Lau­rea­tai bu­vo ap­do­va­no­ti lau­rea­tų dip­lo­mais bei rė­mė­jų do­va­no­mis. Su kon­kur­so da­ly­vių dar­bais bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti nuo bir­že­lio mė­ne­sio Kul­tū­ros cent­re vy­ku­sio­je kon­kur­so pa­ro­do­je. Ap­žiū­rė­ję dar­bus pa­ro­dos-kon­kur­so da­ly­viams sa­vo pri­zus įstei­gė ir įtei­kė Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius, Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­ji bib­lio­te­kos, Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko at­sto­vai, UAB „Bir­žų duo­na“, vers­li­nin­kas, ra­jo­no Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas.

Pa­ro­dos-kon­kur­so lan­ky­to­jai pa­si­džiau­gė jog bu­vo ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su įvai­rių mo­kyk­lų mo­ki­nių ke­ra­mi­kos dar­bais ir ak­cen­ta­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos mo­ki­nių dar­bų skir­tu­mus. Į ap­do­va­no­ji­mų šven­tę bu­vo at­vy­kę vi­sų Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos mo­kyk­lų at­sto­vai. Baus­kės bei Aisk­rauk­lės mo­ky­to­jai ap­lan­kė Kir­ki­lų ap­žval­gos bokš­tą, So­de­liš­kio dva­ro so­dy­bą. Kon­kur­so da­ly­viai ap­lan­kė mu­zie­jų „Sė­la“, su­si­pa­ži­no su mu­zie­jaus eks­po­zi­ci­jo­mis bei da­ly­va­vo Ra­my­ga­los ke­ra­mi­kos se­mi­na­ro dar­bų pa­ro­dos ati­da­ry­me. Tarp­tau­ti­nį ke­ra­mi­kos kon­kur­są-pa­ro­dą „Ma­no kū­ry­biš­kiau­sias dar­bas“ or­ga­ni­za­vo Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė.

As­me­ni­nė nuo­tr.
As­me­ni­nė nuo­tr.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.