Seime pristatyta „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos mokinių paroda

Sei­me – "At­ža­ly­no" pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių pa­ro­dos ati­da­ry­mas.
Sei­me nuo lapk­ri­čio 4 iki 17 die­nos vei­kia Bir­žų „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­nių dai­lės dar­bų pa­ro­da „Vai­kys­tės jaus­mų la­bi­rin­tai“.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­ma 30 mo­ki­nių dar­bų. Jie yra au­to­rių gy­ve­ni­mo pa­tir­ties is­to­ri­jos ar jų frag­men­tai. Vai­kys­tės pa­sau­lis yra ža­vus tuo, kad ja­me ga­li­ma at­pa­žin­ti tik­rą­sias bū­se­nas, jaus­mus, ku­rie yra be ap­gau­lės, ap­si­me­ti­nė­ji­mo. Dau­ge­lis kū­ri­nių at­lik­ti miš­rio­mis tech­ni­ko­mis: gua­šas, ak­va­re­lė, tu­šas, pa­ste­lė, spal­vo­ti pieš­tu­kai.

Pa­ro­dos pri­sta­ty­mo ren­gi­ny­je akor­deo­nu mu­zi­ki­nį kū­ri­nį pa­gro­jo Bir­žų „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los VII kla­sės mo­ki­nys Ne­rū­nas La­pė­nas.

,,Man la­bai ma­lo­nu pri­sta­ty­ti sve­čius iš ma­no gim­to­jo Bir­žų kraš­to. Sma­gu pa­žy­mė­ti, kad mo­kyk­la iš­si­ski­ria ne­tra­di­ci­ne at­mos­fe­ra, sa­vi­tu vei­du, ku­rį su­ku­ria bend­ras mo­ki­nių ir dai­lės mo­ky­to­jos me­to­di­nin­kės Ri­mos Brie­die­nės dar­bas,“ – sa­kė pa­ro­dos jos ini­cia­to­rius Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas.

„Džiau­giuo­si sa­vo mo­ki­niais ir jų kū­ry­bi­niais dar­bais. Dė­ko­ja­me Sei­mo na­riui Aud­riui Ši­mui, ku­ris su­tei­kė mums ga­li­my­bę mo­ki­nių dai­lės dar­bus eks­po­nuo­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­me,“ – kal­bė­jo Bir­žų „At­ža­ly­no“ dai­lės mo­ky­to­ja Ri­ma Brie­die­nė.

Mo­ky­to­ja tu­ri il­ga­me­tę pe­da­go­gi­nio dar­bo pa­tir­tį. 2008 m. jai su­teik­ta dai­lės mo­ky­to­jos-me­to­di­nin­kės kva­li­fi­ka­ci­nė ka­te­go­ri­ja. Ji kas­met sėk­min­gai pa­ren­gia mo­ki­nius ra­jo­no dai­lės olim­pia­dai. Mo­ki­niai įvai­rio­se am­žiaus gru­pė­se lai­mi daug pri­zi­nių vie­tų. Mo­ky­to­jos ini­cia­ty­va mo­ki­niai da­ly­vau­ja ra­jo­no, ša­lies ir tarp­tau­ti­niuo­se kon­kur­suo­se, lai­mi pri­zi­nes vie­tas, ren­gia pa­ro­das, de­ko­ruo­ja mo­kyk­los ir mies­to erd­ves. Bu­vę mo­kyk­los mo­ki­niai: Vy­gin­ta Sri­bi­ky­tė, Ger­da Ka­si­le­vi­čiū­tė, Jo­ris Ma­lū­kas, Ei­man­tė Če­kaus­kai­tė kar­je­rą su­sie­jo su me­nu.

Mo­kyk­los mo­ki­niai – įvai­rių kon­kur­sų pri­zi­nin­kai. 2017 m. An­dže­li­ka Bli­no­vai­tė mo­ki­nių pie­ši­nių bei nuo­trau­kų kon­kur­se „Ku­riu atei­ties Eu­ro­pą“, ku­rį ini­ci­ja­vo eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė, lai­mė­jo I vie­tą. 2019 m. pie­ši­nių kon­kur­se, skir­ta­me Eu­ro­pos kal­bų die­nai pa­mi­nė­ti, ku­rį pa­skel­bė Lie­tu­vos vai­kų ir jau­ni­mo cent­ras, mo­kyk­los mo­ki­nė Smil­tė Alon­de­ry­tė lai­mė­jo III vie­tą. Kas­met mo­kyk­la da­ly­vau­ja Lie­tu­vos kar­tog­ra­fų drau­gi­jos or­ga­ni­zuo­ta­me Bar­ba­ros Pe­če­nik vai­kų že­mė­la­pių kon­kur­suo­se. Mo­ki­niai lai­mi pri­zi­nes vie­tas. Lie­tu­vos kar­tog­ra­fų drau­gi­ja yra iš­lei­du­si kny­gą „Ma­no nuo­sta­bus pa­sau­lis“, ku­rio­je yra ne­ma­žai ir mū­sų mo­kyk­los mo­ki­nių dar­bai.

2018 m.I – VI kla­sių mo­ki­niai iliust­ra­vo kny­ge­lę „Bir­žai – kū­ry­bin­gų vai­kų sos­ti­nė“, ku­rią pa­ren­gė Bir­žų „Port­fo­lio me­no ga­le­ri­ja“. 2014 m.I – IV kla­sių mo­ki­niai iliust­ra­vo Alf­re­do Nak­ti­nio kny­gą „Šu­niu­kas dai­ni­nin­kas“.

Po pa­ro­dos pri­sta­ty­mo ren­gi­nio sve­čiai iš Bir­žų da­ly­va­vo eks­kur­si­jo­je po Lie­tu­vos ra­di­ją ir te­le­vi­zi­ją.

Gro­ja Ne­rū­nas La­pė­nas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.