Ar tvoros išspręs problemas mokyklose?

Ž. Maniko nuotr.
Sie­kiant stab­dy­ti elekt­ro­ni­nių ci­ga­re­čių pli­ti­mą ir ap­sau­go­ti mo­ki­nius nuo ki­tų ty­kan­čių pa­vo­jų, Biržų „At­ža­ly­no“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los administracija ap­klau­sė tė­vus, ar jie su­tik­tų, kad jų vai­kai per­trau­kų me­tu ne­ga­lė­tų pa­lik­ti mo­kyk­los te­ri­to­ri­jos. De­ja, dau­gu­ma tė­vų tam ne­pri­ta­rė.
Neseniai redakciją pasiekė Biržų „Atžalyno“ pagrindinę mokyklą lankančių tėvų sumišimas. Jie pasakoja gavę iš mokyklos raštelius, kur prašoma apsispręsti ir pažymėti, ar sutinkama, kad jų vaikai pertraukų metu negalėtų išeiti iš mokyklos teritorijos. „Vieni tėvai sutinka, kiti – ne. Kaip suprasti, kas čia vyksta?“- stebėjosi susirūpinę biržiečiai.

Mokykla norėjo vienaip, tėvai – kitaip

Kaip teigė minėtosios ugdymo įstaigos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ledrūna Petrulionienė, apribojimu mokiniams pertraukų metu palikti mokyklos teritoriją buvo svarstoma spręsti elektroninių cigarečių ir kitas problemas. Deja, didžioji dalis tėvų, kaip rodo atlikta apklausa, su tuo nesutiko. „Toks eksperimentinis sprendimas gimė siekiant užtikrinti mokinių saugumą. Mūsų supratimu būtų gerai, kad atėjo vaikas ir būna visą dieną mokykloje. Geriausia būtų, kad nė vienas mokinys per pertraukas niekur neitų, bet jei tėvai nedraudžia, tai jie už savo vaikus prisiima visą atsakomybę“,- sakė pašnekovė, pridūrusi, kad geriausia saugumo priemonė mokyklai vis tik būtų... tvora. „Saugumo atžvilgiu, tai labai geras variantas, nes negali įeiti, kas nori“,- mano L. Petrulionienė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com