Puošmenos iš šiaudų

Pa­ro­da.
Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­jo­je vei­kia pa­ro­da: "Et­nog­ra­fi­nis pa­li­ki­mas – kiek­vie­no mū­sų sa­vas­ties da­lis".

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi šiau­di­niai dir­bi­niai ka­lė­di­nės eg­lu­tės, ad­ven­to vai­ni­ko ir pa­tal­pų puo­šy­bai. Tra­di­ci­nių dir­bi­nių iš šiau­dų ga­mi­ni­mą de­monst­ra­vo tech­no­lo­gi­jų mo­ky­to­ja, tra­di­ci­nio ama­to meist­rė Zi­ta Kum­pe­lie­nė.

– Puo­se­lė­ja­ma gy­vo­ji me­ni­nių ir tra­di­ci­nių ama­tų pa­ro­da su­tel­kia bend­ruo­me­nes bend­rai et­no­kul­tū­ri­nei veik­lai. Sup­ras­da­mi et­ni­nę kul­tū­rą ir kur­da­mi pa­lan­kią ap­lin­ką ją puo­se­lė­ti to­kią, ku­ri pri­min­tų jau­kius na­mus, sie­kia­me, kad vai­kai jaus­tų­si sau­gūs, ra­mūs kaip gim­tuo­siuo­se na­muo­se, – "Bir­žie­čių žo­džiui" kal­bė­jo mo­ky­to­ja ir tra­di­ci­nio ama­to meist­rė Zi­ta Kum­pe­lie­nė.

Už­siė­mi­mai ir dir­bi­nių pa­ro­dos su­reng­tos An­čiš­kių ir Ra­mon­ga­lių kai­mo bend­ruo­me­nė­se.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.