Portfolio galerijoje – Lietuvos ir Italijos menininkų darbai

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Bir­žie­tis dai­li­nin­kas Vid­man­tas Ja­žaus­kas.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Port­fo­lio me­no ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­tos dvi pa­ro­dos. Ka­vi­nės lan­ky­to­jų dė­me­sį trau­kia skulp­tū­rų pa­ro­da iš Ita­li­jos „Me­ta­mar­fo­zės“ bei spal­vin­gi ta­py­to­jo Vla­do Li­sai­čio dar­bai.

Drą­siai imp­ro­vi­zuo­jan­tis, nuo 1986 me­tų į ple­ne­rus įvai­rio­se pa­sau­lio ša­ly­se va­ži­nė­jan­tis dai­li­nin­kas, gra­fi­kas, ta­py­to­jas, ak­va­re­lis­tas, di­zai­ne­ris Vla­das Li­sai­tis į pa­ro­dos „Mo­te­rys me­ne“ ati­da­ry­mą su­si­rin­ku­siems bir­žie­čiams pa­sa­ko­jo apie gy­ve­ni­mo ir kū­ry­bos kas­die­ny­bę. Tai jau ket­vir­to­ji me­ni­nin­ko pa­ro­da mū­sų mies­te. Di­džio­ji da­lis dar­bų šį­kart eks­po­nuo­ja­ma Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

Sa­ve grei­tai pie­šian­čiu, in­tui­ci­ja be­si­va­do­vau­jan­čiu kū­rė­ju va­di­nan­tis me­ni­nin­kas dė­ko­jo už ga­li­my­bę sa­vo dar­bus at­vež­ti į Bir­žus. Vla­das Li­sai­tis Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se yra da­ly­va­vęs dau­giau kaip 400 pa­ro­dų, ap­do­va­no­tas įvai­riais dip­lo­mais, me­da­liais, pri­zais. Jis yra ga­vęs ap­do­va­no­ji­mą už re­kor­di­nio dy­džio ak­va­re­lę. V. Li­sai­tis yra ir gra­žiau­sio Lie­tu­vos pa­što ženk­lo au­to­rius.

Ant­rą­ją pa­ro­dą „Me­ta­mar­fo­zės“, at­ke­lia­vu­sią iš Rau­dond­va­rio mu­zie­jaus (Kau­no r.) pri­sta­tė ga­le­ri­jos sa­vi­nin­kė Li­ja­na Ju­dic­kai­tė. Ga­le­ri­jos sa­lė­je eks­po­nuo­ja­mi ita­lų skulp­to­rių dar­bai. Mas­si­mo Ghiot­ti, Van­ni Pe­no­ne, Lui­gi Fa­ri­na, Cris­tian Cos­ta, Va­ni Pe­no­ne kū­ri­niai iš me­ta­lo, mar­mu­ro, mo­lio, me­džio vi­lio­jo pa­ro­dos lan­ky­to­jus. Ren­gi­nio da­ly­viai, žvelg­da­mi į skulp­tū­ras, jas ap­ta­ri­nė­jo, dis­ku­ta­vo ir, ži­no­ma, sku­bė­jo nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti ša­lia.

Li­ja­na Ju­dic­kai­tė at­krei­pė dė­me­sį į Mas­si­mo Ghiot­ti, ieš­kan­čio nau­jos me­no iš­raiš­kos me­ta­le, to­bu­li­nan­čio „skulp­tū­ros ir ta­py­bos jun­gi­nį“ bei į di­de­les, meist­riš­kų for­mų Lui­gi Fa­ri­na skulp­tū­ras. Žiū­ro­vai jau prieš pa­ro­dą dė­me­sį ro­dė Van­ni Pe­no­ne skulp­tū­roms ir Cris­tian Cos­ta dar­bams, pa­va­din­tiems „Sug­lam­žy­tas pa­sau­lis“.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.