Parodose – Biržų tautodailininkų ir latvių menininkų darbai

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Pa­ro­dos ati­da­ry­mo da­ly­viai
Šven­ti­nio sa­vait­ga­lio iš­va­ka­rė­se Bir­žų „Sė­los" mu­zie­ju­je bu­vo ati­da­ry­ta lat­vių me­ni­nin­kų pa­ro­da.

Pa­veiks­lai į Bir­žus at­vež­ti iš Aizk­rauk­lės is­to­ri­jos ir me­no mu­zie­jaus. Pa­ro­da įdo­mi - pa­va­din­ta „Dau­gu­va lai­ko tėk­mė­je". Aizk­rauk­lės mu­zie­jaus di­rek­to­rė Dzint­ra Ce­pu­rė, pri­sta­čiu­si bir­žie­čiams pa­ro­dą, paaiš­ki­no, jog pa­veiks­luo­se įam­žin­ta to­kia Dau­gu­va, ko­kios da­bar jau neį­ma­no­ma pa­ma­ty­ti. Mat upė per de­šimt­me­čius yra smar­kiai pa­si­kei­tu­si. Kai ku­rie Dau­gu­vos vaiz­dai lat­vių me­ni­nin­kų ta­py­ti prieš ke­lis de­šimt­me­čius. O vie­nas pa­veiks­las ta­py­tas dau­giau kaip prieš šim­tą me­tų. Bir­žų „Sė­los" mu­zie­jus ir Aizk­rauk­lės mu­zie­jus bend­ra­dar­biau­ja jau ke­le­rius me­tus. Praė­ju­sią va­sa­rą šis bend­ra­dar­bia­vi­mas bu­vo pa­tvir­tin­tas su­tar­ti­mi. Taip ir at­si­ra­do gra­ži pro­ga pa­si­žiū­rė­ti kai­my­nų ta­py­tus pa­veiks­lus.

Va­sa­rio 15 die­ną „Sė­los" mu­zie­jaus di­džio­jo­je pa­ro­dų sa­lė­je bu­vo ati­da­ry­ta Bir­žų kraš­to tau­to­dai­li­nin­kų dar­bų pa­ro­da. Bir­žie­čių tau­to­dai­li­nin­kų pa­svei­kin­ti at­vy­ko bend­ra­min­čiai iš Pa­ne­vė­žio, Ku­piš­kio, Pas­va­lio, Ro­kiš­kio, Uk­mer­gės. At­vy­ko ne tuš­čio­mis - su do­va­no­mis. Tau­to­dai­li­nin­kus svei­ki­no ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir me­ro pa­va­duo­to­ja Ast­ra Kor­sa­kie­nė. Už et­ni­nės kul­tū­ros puo­se­lė­ji­mą Tau­to­dai­lės me­tų pro­ga me­ro pa­dė­kos raš­tais bu­vo ap­do­va­no­ti tau­to­dai­li­nin­kai Kęs­tu­tis Prei­džius, Vy­tau­tas Lai­so­nas, Vi­das Ja­tu­le­vi­čius ir Sai­gū­nė Ro­žė­nie­nė. Bir­žų tau­to­dai­li­nin­kų pa­ro­da - įspū­din­ga. Daug pa­veiks­lų, dro­žy­bos dar­bų, kar­pi­nių, lė­lių, pa­puo­ša­lų, rū­bų... Vis­ko neį­ma­no­ma ap­ra­šy­ti, to­dėl bū­ti­na kiek­vie­nam bir­žie­čiui sa­vo­mis aki­mis pa­ro­dą pa­ma­ty­ti.