Muzikos ir dailės naujienos

Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los dai­lės ir mu­zi­kos sky­riai nuo­lat bend­rau­da­mi su įvai­rio­mis Lie­tu­vos bei Lat­vi­jos mo­kyk­lo­mis, ki­to­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis or­ga­ni­zuo­ja įvai­rias pa­ro­das, ren­gi­nius, pro­jek­tus.

Šiuo me­tu „Vai­kų ga­le­ri­jo­je“ ir Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pir­ma­me aukš­te ga­li­ma su­si­pa­žin­ti su Aisk­rauk­lės mu­zi­kos ir me­no mo­kyk­los bai­gian­čių­jų mo­ki­nių dar­bais. Mo­kyk­los at­sto­vai da­ly­va­vo Ku­piš­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus 30 me­tų įkū­ri­mo šven­tė­je, su­si­pa­ži­no su mo­kyk­los kū­ri­mo­si is­to­ri­ja, ga­le­ri­jo­je gė­rė­jo­si mo­ki­nių dar­bais su­kur­tais mu­zi­kos te­ma­ti­ka. Ku­piš­kio me­no mo­kyk­los dai­lės sky­riaus mo­ky­to­jos mie­lai su­ti­ko pa­ro­dą at­vež­ti ir į Bir­žus. Ku­piš­kio et­nog­ra­fi­jos mu­zie­jaus or­ga­ni­zuo­ta­me dai­li­nin­kės Ve­ro­ni­kos Šlei­vy­tės var­do mo­ki­nių na­tiur­mor­tų kon­kur­se-pa­ro­do­je da­ly­va­vo ir bir­žie­čiai dai­lės sky­riaus mo­ki­niai. Bir­žie­tė K. Grai­čiū­nai­tė, kon­kur­sui-pa­ro­dai pri­sta­čiu­si du na­tiur­mor­tus, ap­do­va­no­ta dip­lo­mu. Jos mo­ky­to­jas Vid­man­tas Ja­žaus­kas. Dai­li­nin­kas, gra­fi­kas Vla­das Li­sai­tis su­si­ti­ki­me su dai­lės sky­riaus mo­ki­niais ska­ti­no mo­ki­nius bū­ti ori­gi­na­liais, ieš­ko­ti sa­vo brai­žo bei ne­bi­jo­ti bū­ti ki­to­kiais. Dai­li­nin­kas šmaikš­čiai pa­sa­ko­jo mo­ki­niams įvai­rias sa­vo dar­bų pa­ro­do­se eks­po­na­vi­mo is­to­ri­jas, su­pa­žin­di­no mo­ki­nius su pla­čia sa­vi­to me­ni­nin­ko veik­la. Šiuo me­tu šio dai­li­nin­ko dar­bai eks­po­nuo­ja­mi Mu­zi­kos mo­kyk­los sa­lė­je bei Port­fo­lio ga­le­ri­jo­je. Li­kė­nų biu­ve­tė­je „Vil­ties an­ge­las“ ga­li­ma pa­si­gro­žė­ti Dai­lės sky­riaus mo­ky­to­jos Gra­ži­nos Vi­soc­kie­nės mo­ki­nių ke­ra­mi­kos dar­bais, čia kon­cer­tuos ir mu­zi­kos sky­riaus mo­ki­nai.

Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­niai da­ly­vau­da­mi įvai­riuo­se kon­cer­tuo­se su­si­pa­žįs­ta ir su sa­vo mo­kyk­los is­to­ri­ja. Lapk­ri­čio 18 die­ną mu­zi­kos mo­kyk­los jau­nių cho­ras va­do­vau­ja­mas mo­ky­to­jos Vik­to­ri­jos Mor­kū­nie­nės kon­cer­ta­vo Pa­ne­vė­žio Vy­tau­to Mi­ka­laus­ko me­nų gim­na­zi­jos 75 me­tų ju­bi­lie­jaus šven­tė­je. Kom­po­zi­to­rius Vy­tau­tas Mi­ka­laus­kas ke­le­tą me­tų yra dir­bęs ir Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

Šven­ti­nia­me lai­ko­tar­py­je mo­kyk­los mo­ki­niai kon­cer­tuo­ja se­ne­lių na­muo­se, lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se. Jau­kus kon­cer­tas su­si­ti­ki­mas gruo­džio 2 die­ną vy­ko Onos Mi­lie­nės se­ne­lių na­muo­se N. Rad­vi­liš­ky­je, ku­rį or­ga­ni­za­vo ir ve­dė mo­ky­to­ja Ina Va­lot­kie­nė. Mo­ky­to­ja Da­lia Bu­kie­nė suor­ga­ni­za­vu­si kon­cer­tą lop­še­ly­je – dar­že­ly­je „Dru­ge­lis“ džiau­gė­si už­si­mez­gu­sia drau­gys­te su šia ug­dy­mo įstai­ga bei pla­nuo­ja to­li­mes­nius ren­gi­nius. Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Vai­kų sky­rius pa­kvie­tė Mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nius į bend­rą pro­jek­tą „Ka­lė­dų pa­sa­ka“. Ra­mu­tės Sku­čai­tės „Snie­go pa­sa­kos“ ei­les pa­pil­dys mo­ky­to­jų Inos Va­lot­kie­nės bei Jū­ra­tės Du­de­rie­nės pa­ruoš­tų mo­ki­nių mu­zi­ki­niai in­tar­pai. Kon­cer­ti­nės pa­tir­ties įgi­ję mo­ki­niai jau ruo­šia­si I pus­me­čio at­si­skai­ty­mo kon­cer­tams į ku­riuos kvie­čia ir sa­vo ar­ti­muo­sius bei drau­gus.