Muzikinė kelionė Norvegijoje

Spa­lio 25 d. Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­viai su mo­ky­to­jais iš­vy­ko į kon­cer­ti­nę ke­lio­nę Nor­ve­gi­jo­je.

Į šią ke­lio­nę mus pa­kvie­tė Ra­sa Pa­liu­lie­nė, bu­vu­si Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no mo­ky­to­ja. Bir­žie­tės mo­ky­to­jos: D. Šim­be­lie­nė, J. Du­de­rie­nė, D. Bu­kie­nė, R. But­ke­vi­čie­nė, I. Va­lot­kie­nė kar­tu su Pa­ne­vė­žio Vy­tau­to Mi­ka­laus­ko me­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja D. Raz­gu­vie­ne su­ti­ko pri­si­jung­ti prie tarp­tau­ti­nio pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

Du tarp­tau­ti­niai drau­gys­tės kon­cer­tai vy­ko Spik­kes­ta­do ir Sat­re mies­tuo­se – ro­tu­šė­je ir ev. re­for­ma­tų baž­ny­čio­je. Kon­cer­tuo­se da­ly­va­vo įvai­raus am­žiaus jau­nie­ji mu­zi­kan­tai. Į Sat­re mies­te vyks­tan­tį kon­cer­tą bu­vo at­vy­kę Nor­ve­gi­jos am­ba­sa­dos at­sto­vai pa­svei­kin­ti šio gra­žaus pro­jek­to da­ly­vių.

Lie­tu­vai­čiai mo­ki­niai: I. Vi­soc­kai­tė, M. Bur­bu­ly­tė, E. Mi­ka­laus­kai­tė, L.Če­po­ny­tė, G. Šer­nai­tė, Ž. Pa­kal­ny­tė, E. Pa­že­mec­kai­tė, T. Bu­ky­tė, L. Bu­ky­tė, K. Mor­kū­nai­tė, S. Plei­ry­tė, P. Va­lot­ka, A. Flen­de­ry­tė sa­vo kon­cer­ti­nę pro­gra­mą at­li­ko įtai­giai, pro­fe­sio­na­liai. Su­si­do­mė­ję klau­sė­mės ir jau­nų­jų Nor­ve­gi­jos at­li­kė­jų.

Kon­cer­ti­nė­je ke­lio­nė­je mo­ki­niai įgi­jo nau­jos pa­tir­ties. Ke­liau­da­mi po ša­lį gro­žė­jo­mės gam­ta, lan­kė­mės G. Vi­ge­len­do skulp­tū­rų par­ke, Na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to teat­re.

Tarp­tau­ti­nio pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rė Ra­sa Pa­liu­lie­nė, dė­ko­da­ma vi­siems kon­cer­to da­ly­viams pa­lin­kė­jo, kad mu­zi­kos til­tas tarp Nor­ve­gi­jos ir Lie­tu­vos nu­ves­tų į Lie­tu­vą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.