Muziejininkai su žiūrovais "amerikoniškų" grožybių parodą atidarė

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Pa­ro­do­je - skulp­to­riaus, ta­py­to­jo, poe­to Jo­kū­bo Da­gio kū­ri­niai.
Lapk­ri­čio 8 die­ną "Sė­los" mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta pa­ro­da "Sug­ri­ži­mai: išei­vi­jos pa­vel­das Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je "Sė­la" (ir ne tik..."). Mu­zie­ji­nin­kai iš fon­dų pa­ro­dė da­lį eks­po­na­tų, ku­rie į mu­zie­jų at­ke­lia­vo siun­ti­niais iš už­jū­rių.

Mu­zie­jaus dar­buo­to­jai ir pa­ro­dos pri­sta­ty­mo da­ly­viai pri­si­mi­nė, kaip ir ką gau­da­vo siun­ti­niais iš emig­ra­ci­jo­je at­si­dū­ru­sių ar­ti­mų­jų. Taip mu­zie­ji­nin­kai kar­tu su žiū­ro­vais sa­vo­tiš­kai iš­pa­ka­vo gra­žų siun­ti­nį. Siun­ti­nį, anks­tes­niais me­tais iš už­sie­nio gau­tų ver­ty­bių.

Į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą kai ku­rie bir­žie­čiai atė­jo ne tuš­čio­mis. At­ne­šė nuo­trau­kų. Pa­sa­ko­jo, kaip ir ką so­vie­ti­niais lai­kais gau­da­vę iš ame­ri­kų. Tad mu­zie­ji­nin­kai kar­tu su sve­čiais kar­tu pri­sta­tė pa­ro­dą. Ly­gio­mis tei­sė­mis. To­dėl šiuo pa­sa­ko­ji­mu neats­kir­siu šei­mi­nin­kų nuo sve­čių.

Po­nia Do­vi­lė paaiš­ki­no, kad 2019-ie­ji yra pa­skelb­ti Pa­sau­lio lie­tu­vių me­tais. Ta pro­ga ir pri­si­min­ta, jog prieš tris­de­šimt me­tų – 1989 me­tų ru­de­nį – Lie­tu­vos per­si­tvar­ky­mo są­jū­džio pa­ža­din­ti bir­žie­čiai su­si­rin­ko į dvi die­nas tru­ku­sį kraš­tie­čių su­va­žia­vi­mą. Tuo­met su­va­žia­vi­mo re­zo­liu­ci­jo­je bu­vo įra­šy­ta, jog rei­kia už­megz­ti ry­šius su už­sie­nio lie­tu­viais. Taip at­si­kra­ty­ta bend­ra­vi­mo su už­sie­niu bai­mių. Nu­ties­ti til­tai ir til­te­liai su už­sie­niuo­se gy­ve­nan­čiais mū­sų kraš­tie­čiais. Į "Sė­los" mu­zie­jų išei­vi­jos bir­žie­čiai siun­ti­niais ėmė siųs­ti kny­gas, pa­veiks­lus, skulp­tū­ras, mo­ne­tų. me­da­lių ko­lek­ci­jas... Siun­ti­nys po siun­ti­nio...

Po­nia Li­na pa­ro­dos pri­sta­ty­mo įžan­go­je pa­ste­bė­jo, jog pa­ro­dos eks­po­na­tai su­ke­lia dve­jo­pus jaus­mus. Ne vie­nas iš mū­sų, kai pa­ma­to­me iš siun­ti­nių gau­tus daik­tus, min­tims su­grįž­ta­me į jau­nys­tę. Daik­tai sy­kiu ne links­mai pa­sa­ko­ja ir apie li­ki­mų po pa­sau­lį iš­sklai­dy­tas šei­mas.

Po­nia Snie­guo­lė sa­kė, jog mu­zie­jaus fon­duo­se yra dau­giau kaip 3500 daik­tų, gau­tų iš už­sie­nio lie­tu­vių. Pa­ro­do­je ga­li­ma pa­ro­dy­ti tik ne­di­de­lę eks­po­na­tų da­lį. Po­nia Snie­guo­lė pri­si­mi­nė, jog Lie­tu­va pa­ty­rė net ke­tu­rias emig­ra­ci­jos ban­gas. Kai ku­rie lie­tu­viai į už­sie­nius pa­si­trau­kė po 1863 me­tų su­ki­li­mo. Tar­pu­ka­riu mū­siš­kiai į ame­ri­kas plau­kė ieš­ko­ti ge­res­nio gy­ve­ni­mo. Per Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą ir po jo nuo oku­pan­tų vėl te­ko gel­bė­tis pa­lie­kant gim­tus na­mus. Po 1990 me­tais at­kur­tos Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės vėl pa­trau­kė­me ge­res­nio gy­ve­ni­mo ieš­ko­ti į pla­tų­jį pa­sau­lį...

Po­nia Gra­ži­na pa­pa­sa­ko­jo apie bend­ra­vi­mą su dė­de Jo­kū­bu Da­giu. Pa­ro­dė jo iš Ka­na­dos šven­čių pro­go­mis at­siųs­tus me­niš­kus at­vi­ru­kus.

Po­nas Manf­re­das pri­si­mi­nė, jog so­vie­ti­niais lai­kais bu­vo iš­vy­kęs į tė­vo lai­do­tu­ves Ka­na­do­je. Vieš­na­gės me­tu gy­ve­no To­ron­te pas lie­tu­vį Vin­cen­tą Pau­lio­nį ir šis "Sė­los" mu­zie­jui pa­do­va­no­jo Jo­kū­bo Da­gio skulp­tū­rą. Po­nui Manf­re­dui pa­vy­ko trum­pam pa­bend­rau­ti ir su me­ni­nin­ku Jo­kū­bu Da­giu.

Po­nia Liu­da į pa­ro­dos pri­sta­ty­mą atė­jo ap­si­ren­gu­si megz­tu­ku, ku­ris prieš dau­ge­lį me­tų ir­gi bu­vo at­siųs­tas iš už­sie­nio. Po­nia Liu­da se­gė­jo gran­di­nė­lę su kry­že­liu. Šis kry­že­lis ir­gi Lie­tu­vą pa­sie­kė siun­ti­ny­je, įkiš­tas į mui­lo ga­ba­liu­ką. Kad so­vie­ti­niai tik­rin­to­jai kry­že­lio ne­pa­si­sa­vin­tų. Mat anais lai­kais iš siun­ti­nių ding­da­vo ver­tin­ges­ni daik­tai, iš laiš­kų pra­pul­da­vo siun­čia­mi do­le­riai...

Po­nas Gin­ta­ras pri­si­mi­nė, jog daug džiaugs­mo bū­da­vo, kai siun­ti­niais Bir­žus pa­siek­da­vo už­sie­nio mu­zi­kan­tų plokš­te­lės.

Pri­si­mi­ni­mais apie gi­mi­nai­čius, apie jų gy­ve­ni­mus, bend­ra­vi­mą su emig­ran­tais pa­sa­ko­jo po­nia Ma­ry­tė, po­nia Ast­ra, po­nas Vy­tau­tas, ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai.

Pa­ro­do­je ma­to­me in­ži­nie­riaus ir tau­to­dai­li­nin­ko Vi­liaus Va­ria­ko­jo įdo­mių me­no dar­bų. Iš mu­zie­jaus fon­dų ro­do­mi skulp­to­riaus, ta­py­to­jo Jo­kū­bo Da­gio pa­veiks­lai ir skulp­tū­ros... Yra daug įdo­mių eks­po­na­tų, į mu­zie­jų at­ke­lia­vu­sių siun­ti­niais. Tik­rai yra į ką pa­si­žiū­rė­ti. Yra į ką akis pa­ga­ny­ti. Gai­lė­tis tu­rė­tų tie, ku­rie į pa­ro­dos ati­da­ry­mą nea­tė­jo. Ta­čiau nu­si­min­ti ne­ver­ta. Pa­ro­da mu­zie­ju­je veiks iki gruo­džio 31 die­nos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.