Minint Broniaus Krivicko 100-ąsias metines – nutrupėjęs sonetas...

Kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai skai­to su­kur­tą pa­bai­gą B.Kri­vic­ko nu­tru­pė­ju­siam so­ne­tui.
Mi­nint ra­šy­to­jo, li­te­ra­tū­ros kri­ti­ko, ver­tė­jo, Lie­tu­vos Lais­vės Ko­vos Są­jū­džio da­ly­vio Bro­niaus Kri­vic­ko 100-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes, Bir­žų kraš­to mu­zie­jus „Sė­la“ pa­kvie­tė VIII – XII (gim­na­zi­jų I – IV) kla­sių mo­ki­nius da­ly­vau­ti res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se kū­ry­bos „Nut­ru­pė­jęs so­ne­tas...“

Mo­ki­nių lau­kė ne­leng­va už­duo­tis. Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je „Sė­la“ sau­go­mas poe­to Bro­niaus Kri­vic­ko rank­raš­tis, ku­ris bu­vo pa­lik­tas kai­my­nui P. Ba­za­rui, pas ku­rį jis slaps­tė­si, o šis pa­rink­tą rank­raš­tį iš­sau­go­jo iš­skob­to­je pliaus­ko­je ir į mu­zie­jų ati­da­vė tik praė­jus 50 me­tų. Ne vi­si rank­raš­čio la­pai ge­rai iš­si­lai­kė, kai ku­rie la­pai su­ny­ko, nu­tru­pė­jo. Taip nu­tru­pė­jo ir vie­nas so­ne­tas, ku­ris ne­pa­te­ko į B.Kri­vic­ko raš­tus, nes poe­tas vė­liau jį per­kū­rė – su­kū­rė vi­sai ki­to­kią pra­džią. Tad mo­ki­niams, kon­kur­so da­ly­viams, pir­miau­sia rei­kė­jo su­kur­ti nu­tru­pė­ju­sio so­ne­to pa­bai­gą, o ki­ta už­duo­tis bu­vo – su­kur­ti 2 – 3 ori­gi­na­lius ei­lė­raš­čius pa­si­rink­ta te­ma, bū­din­ga poe­to Bro­niaus Kri­vic­ko kū­ry­bai.

Kon­kur­sui sa­vo kū­ry­bą pa­tei­kė 29 mo­ki­niai iš Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos, Bir­žų „Auš­ros“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los, Pa­ne­vė­žio „Šal­ti­nio“ ir Pa­ne­vė­žio „Že­my­nos“ pro­gim­na­zi­jų bei Pas­va­lio Pet­ro Vi­lei­šio gim­na­zi­jos, moks­lei­viams kon­kur­sui pa­si­reng­ti pa­dė­jo 8 mo­ky­to­jai.

Lapk­ri­čio 15 d. kon­kur­so da­ly­viai su sa­vo mo­ky­to­jais bu­vo pa­kvies­ti į Bir­žų kraš­to mu­zie­jų „Sė­la“, į bai­gia­mą­jį kon­kur­so ren­gi­nį.

Pir­miau­sia mo­ki­niai da­ly­va­vo nau­jo­je edu­ka­ci­nė­je pro­gra­mo­je apie Lais­vės Ko­vos Są­jū­dį „Kai raus­vom strė­lėm pra­pliu­po ry­tas...“ Pa­mo­kos pa­va­di­ni­mui neat­si­tik­ti­nai pa­rink­ta vie­no B. Kri­vic­ko so­ne­to pir­mo­ji ei­lu­tė. Mo­ki­niai tu­rė­jo ban­dy­ti per­skai­ty­ti tą žiau­rų­jį laik­me­tį poe­to kū­ry­bo­je, jo biog­ra­fi­jo­je, šei­mos li­ki­me. Leng­va ne­bu­vo, nes rei­kė­jo pir­miau­sia at­ras­ti pa­slėp­tas už­duo­tis, te­ko ban­dy­ti per­pras­ti tik­rą par­ti­za­nų ko­dą, per­duo­tą va­ka­ruo­se Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to, ir per­skai­ty­ti už­šif­ruo­tas ži­nu­tes, B.Kri­vic­ko kū­ry­bą skai­ty­ti tar­si die­no­raš­tį ir ban­dy­ti su­dė­lio­ti Lais­vės Ko­vos Da­ly­vių ko­dek­są, api­bū­din­ti oku­pan­to lai­ky­se­ną ir žiau­rius, ne­žmo­niš­kus ko­vos me­to­dus, ei­lė­raš­čiuo­se ras­ti at­spin­dė­tus poe­to šei­mos na­rių li­ki­mus.

Ne­ži­nia, ar dau­giau at­sa­ky­mų ar klau­si­mų mo­ki­niai iš­si­ne­šė iš pa­mo­kos...

Ant­ro­ji ren­gi­nio da­lis int­ri­ga­vo ne ma­žiau, nes nu­ga­lė­to­jai ne­bu­vo pa­skelb­ti iš anks­to. Pir­miau­sia mo­ki­niai su­si­do­mė­ję iš­klau­sė ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros ir tau­to­sa­kos bib­lio­te­kos Rank­raš­čių sky­riaus ve­dė­jo Vir­gi­ni­jaus Ga­si­liū­no, su­rin­ku­sio iš­bars­ty­tą Bro­niaus Kri­vic­ko kū­ry­bą ir pa­ren­gu­sio dvi jo raš­tų kny­gas ir kū­ry­bos rink­ti­nę „Lai­ko griū­ty“, trum­pos pa­mo­kos apie so­ne­tą, ku­ris ne vie­nam kū­rė­jui pa­si­ro­dė sun­kiai per­kan­da­mas rie­šu­tas. Juk so­ne­tas nė­ra bet koks ei­lė­raš­tis, o la­bai griež­tos for­mos (14 ei­lu­čių, su­ri­muo­tas, tu­rin­tis rit­mą) ir tam tik­rą tu­ri­nio lo­gi­ką iš­lai­kan­tis poe­zi­jos kū­ri­nys. Dar V.Ga­si­liū­nas pro­vo­ka­vo mo­ki­nius dis­ku­tuo­ti, ką ga­li žmo­gus paau­ko­ti var­dan Tė­vy­nės lais­vės.

Ga­liau­siai... kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų ap­do­va­no­ji­mai. Svar­biau­siu ver­ti­ni­mo kri­te­ri­ju­mi ir ta­po B.Kri­vic­ko „nu­tru­pė­jęs“ so­ne­tas - mo­ki­nių su­kur­ta pa­sku­ti­nių su­by­rė­ju­sių ei­lu­čių in­terp­re­ta­ci­ja. VIII – X (gim­na­zi­jos I – II) kla­sių am­žiaus gru­pė­je kon­kur­so nu­ga­lė­to­ja ta­po Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ant­ro­kė En­ri­ka Go­kai­tė (mo­kyt. Ade­lė Sa­mu­lio­nie­nė), dvi ant­ro­sios vie­tos skir­tos: Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pir­mo­kei Ru­gi­lei Ša­tai­tei (mo­kyt. ) ir Pa­ne­vė­žio „Šal­ti­nio“ pro­gim­na­zi­jos aš­tun­to­kei Beat­ri­čei Vait­ke­vi­čiū­tei (mo­kyt. Bi­ru­tė Bud­rei­kie­nė), tre­čio­ji vie­ta – Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos pir­mo­kei Au­gus­ti­nai Bin­ky­tei (mo­kyt. Vir­gi­ni­ja Kal­va­nai­tė). Vy­res­nių­jų gru­pė­je lau­rus nu­sky­nė Pas­va­lio P.Vi­lei­šio gim­na­zi­jos mo­ky­to­jos Re­gi­nos Gru­bins­kie­nės mo­ki­niai: tre­čio­kė Gre­ta Be­da­ly­tė (I vie­ta), ket­vir­to­kai Kos­tas Kur­liands­kas (II vie­ta) ir Ger­da Va­lu­ko­ny­tė (II vie­ta), o tre­čio­ji vie­ta ati­te­ko Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ket­vir­to­kei Ka­mi­lei Rauc­ky­tei (mo­kyt. Dai­va Sri­bi­kie­nė) .

Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riai taip pat tu­rė­jo ga­li­my­bę as­me­ni­niais pri­zais pa­ska­tin­ti jiems la­biau­siai pa­ti­ku­sių ei­lė­raš­čių (ar vie­no ei­lė­raš­čio) au­to­rius. Tai ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko V.Ga­si­liū­no pri­zas ati­te­ko pa­sva­lie­tei Ger­dai Va­lu­ko­ny­tei (mo­kyt. Re­gi­na Gru­bins­kie­nė), L.Pruns­kie­nė ir I.Var­zie­nė pa­ste­bė­jo jau­niau­sią­ją, bet ta­len­tą tu­rin­čią, Pa­ne­vė­žio „Že­my­nos“ pro­gim­na­zi­jos mo­ki­nę To­mą Krau­je­lę (mo­kyt. Da­lia Lio­ran­čie­nė), D. Kė­že­lie­nės sim­pa­ti­jų pri­zas ati­te­ko Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos ant­ro­kei Ves­ti­nai Ka­ra­liū­tei, į sa­vo ei­lė­raš­tį įpy­nu­siai ak­ros­ti­chą „BRO­NIUS KRI­VIC­KAS“ (mo­kyt. Ade­lė Sa­mu­lio­nie­nė), o L. Ba­ro­nie­nės sim­pa­ti­jas pel­nė taip pat Bir­žų gim­na­zis­tė, ant­ro­kė Ka­mi­lė Čir­bu­lė­nai­tė (mo­kyt. A.Sa­mu­lio­nie­nė).

Ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nį pa­pil­dė Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los mer­gai­čių, va­do­vau­ja­mų mo­ky­to­jos Ie­vos Mor­kū­nai­tės, dai­nos iš Ais­tės Smil­ge­vi­čiū­tės ir gru­pės „Sky­lė“ mu­zi­ki­nio rin­ki­nio „Bro­liai“, į ku­rį su­dė­tos Lais­vės Ko­vos Są­jū­dį at­spin­din­tys kū­ri­niai. O ren­gi­nio pa­bai­go­je vi­si da­ly­viai su­dai­na­vo Bro­niaus Kri­vic­ko so­ne­tą „Mū­sų li­ko gal iš šim­to vie­nas...“, taip lyg duo­da­mi pa­ža­dą vi­sa­da „vė­lia­vą ko­vos“ iš­neš­ti...