Kvie­čia­me bir­žie­čius, sa­vo at­min­ty­je sau­gan­čius skir­tin­gus Bir­žų pi­lies vaiz­di­nius, pa­žiū­rė­ti, ko­kią pi­lį yra sa­vo dar­buo­se fik­sa­vę mū­sų kraš­to dai­li­nin­kai, tau­to­dai­li­nin­kai.

Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je „Sė­la“, pi­lies ar­se­na­lo ma­žo­jo­je eks­po­zi­ci­jų sa­lė­je pri­sta­to­ma pa­ro­da iš mu­zie­jaus fon­dų „Bir­žie­tiš­kas žvilgs­nis į pi­lį“, ku­rio­je eks­po­nuo­ja­mi V. But­ke­vi­čiaus, Č. Dri­žo, I. Dumb­raus­kie­nės, V. Ja­žaus­ko, E. Sku­jos, J. Sta­kio­nio, A. Si­ru­ty­tės, J. Ta­lan­džio, A. Ung­li­nin­kie­nės kū­ri­niai. Kū­rė­jų dar­buo­se ir ro­man­tiš­ki, sen­ti­men­tus ke­lian­tys, griu­vė­siai, ir jau pri­kel­ti pi­lies rū­mai.