Keramikos konkursas „Ženklai“

Bir­žie­tė kon­kur­so lau­rea­tė Eva Gru­žaus­kai­tė su mo­ky­to­ja Gra­ži­na Vi­soc­kie­ne ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riais.
Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cent­ro Me­ni­nio ir kul­tū­ri­nio ug­dy­mo sky­rius or­ga­ni­za­vo tarp­tau­ti­nį mo­ki­nių ke­ra­mi­kos kon­kur­są „Ženk­lai“. Kon­kur­se da­ly­va­vo 145 mo­ki­niai iš Lie­tu­vos, Ru­si­jos, Bal­ta­ru­si­jos. Spa­lio 26 d. vy­ko kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų pa­ger­bi­mo šven­tė.

Lau­rea­tų dip­lo­mu bei Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cent­ro pri­zu ap­do­va­no­ti ir Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los Dai­lės sky­riaus mo­ki­nių dar­bai. Evos Gru­žaus­kai­tės dar­bas „Sva­jo­nių lai­ve­lis“ ap­do­va­no­tas lau­rea­to dip­lo­mu, pri­zu ap­do­va­no­tas To­mo Ulins­ko dar­bas „Ty­los ženk­las“. Dai­li­nin­kės ke­ra­mi­kės Rū­tos Ši­pa­ly­tės „Sim­pa­ti­jų pri­zu“ ap­do­va­no­tas Do­ro­tė­jos Stamb­raus­kai­tės dar­bas "Lau­ki­mo ženk­las". Už pui­kų mo­ki­nių pa­ren­gi­mą tarp­tau­ti­niam mo­ki­nių ke­ra­mi­kos kon­kur­sui „Ženk­lai“ Lie­tu­vos mo­ki­nių ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo cent­ro pa­dė­kos raš­tu ap­do­va­no­ta mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Gra­ži­na Vi­soc­kie­nė.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.