Kapelų šventės biržiečiams patinka

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.
Ka­pe­la "Rad­vi­ja" iš Rad­vi­liš­kio, ge­riau­sia pri­pa­žin­ta ko­mi­si­jos
Bir­žų kul­tū­ros cent­re įvy­ko Aukš­tai­ti­jos ka­pe­lų var­žy­tu­vės "Grok, Jur­ge­li". To­kia ka­pe­lų šven­tė Bir­žuo­se vy­ko jau še­šio­lik­tą kar­tą.

Šie­met - be bir­žie­čių mu­zi­kan­tų. Ta­čiau bir­žie­čiams pa­tin­ka liau­diš­ka mu­zi­ka, tad vi­si bi­lie­tai į ren­gi­nį bu­vo iš­pirk­ti.

Pa­si­var­žy­ti į Bir­žus at­vy­ko Pa­ne­vė­žio Til­ta­ga­lių ka­pe­la "Lė­ve­na", Bai­so­ga­los ka­pe­la "Žvan­gu­lis", Za­ra­sų ka­pe­la "Smal­vos" , Ig­na­li­nos ka­pe­la "Kei­ziu­kai" , Vi­sa­gi­no ka­pe­la "Links­muo­lė", Pas­va­lio r. Mi­ko­liš­kio ka­pe­la "Apy­nė­lis", Rad­vi­liš­kio ka­pe­la "Rad­vi­ja". Sve­čių tei­sė­mis kon­cer­te da­ly­va­vo Pa­ne­vė­žio ra­jo­no ka­pe­la "Ra­das­tai". Ren­gi­nį ve­dė nuo­tai­kin­ga ak­to­rė Bi­ru­tė Pre­ke­vi­čiū­tė.

Ge­riau­sias ka­pe­las rin­ko žiū­ro­vai ir ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja. Ko­mi­si­ją su­da­rė: Bir­žų sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė, Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius, Bir­žų mu­zi­kos mo­kyk­los pe­da­go­gė Ri­ma Zuo­zie­nė, ren­gi­nio "Grok, Jur­ge­li" me­no va­do­vė Ber­na­de­ta Ak­so­mai­ty­tė, vie­šo­sios įstai­gos "Mies­to šven­tė" at­sto­vė Da­lia Sta­nio­nie­nė.

Ka­pe­loms at­li­kus po ke­lis kū­ri­nius, žiū­ro­vai ir ko­mi­si­ja iš­rin­ko ge­riau­sias ka­pe­las. Žiū­ro­vų ma­ny­mu, ge­riau­siai pa­si­ro­dė Pas­va­lio kul­tū­ros cent­ro Mi­ko­liš­kio sky­riaus ka­pe­la „Apy­nė­lis". Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, var­žy­tu­vė­se ge­riau­siai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio ka­pe­la „Rad­vi­ja". Ka­pe­las ir var­žy­tu­vių or­ga­ni­za­to­rius pa­svei­ki­no šio ren­gi­nio glo­bė­jas, Bir­žų me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Jis dė­ko­jo už gra­žų ren­gi­nį or­ga­ni­za­to­riams bei vy­lė­si, kad ir ki­tais me­tais "Grok, Jur­ge­li" šven­tė, ku­ri la­bai pa­tin­ka bir­žie­čiams, bus su­reng­ta Bir­žuo­se.