Jaunieji Biržų pianistai

Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no sky­riaus mo­ky­to­jai ir mo­ki­niai gy­ve­na ak­ty­viu mu­zi­ki­nio gy­ve­ni­mo rit­mu – da­ly­vau­ja įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, fes­ti­va­liuo­se, kon­cer­tuo­se. Ne­ma­žą da­lį lai­ko ski­ria mu­zi­kos pa­ži­ni­mui drau­gau­jant ir bend­ra­dar­biau­jant su ki­tų Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų jau­nai­siais at­li­kė­jais.

Lapk­ri­čio 28 die­ną Bir­žuo­se vie­šė­jo Kau­no 1-osios mu­zi­kos mo­kyk­los for­te­pi­jo­no kla­sės mo­ki­niai. Ke­lio­nės tiks­las – bend­ras abie­jų mo­kyk­lų kon­cer­tas „Skam­bi­na­me kla­ve­si­nu“. Sve­čiai tu­rė­jo uni­ka­lią ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti kla­ve­si­no skam­bė­ji­mą ir mė­gau­tis ba­ro­ki­ne mu­zi­ka. Iš kau­nie­čių mu­zi­kan­tų pa­ju­to­me šio­kią to­kią pa­vy­do gai­de­lę, kad mes, bir­žie­čiai, tu­ri­me są­ly­gas re­pe­tuo­ti, mu­zi­kuo­ti ir reng­ti kon­cer­tus prie kla­ve­si­no, kad esa­me vi­sa­da lau­kia­mi Bir­žų kraš­to mu­zie­jaus „Sė­la“ me­nė­se. Po kon­cer­to jau­nuo­sius mu­zi­kan­tus rū­mų tar­nai­tės su­pa­žin­di­no su pi­lies is­to­ri­ja, mu­zi­kos inst­ru­men­tų eks­po­zi­ci­ja ir pa­ly­dė­jo į „Pi­lies skliau­tų“ res­to­ra­ną ku­ni­gaiš­tiš­kų pie­tų.

*

Po die­nos ir Bir­žų for­te­pi­jo­no kla­sės mo­ki­niai iš­vy­ko į Kau­ną, į mo­ki­nių pa­mėg­tą tra­di­ci­nį res­pub­li­ki­nį jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­lį-ma­ra­to­ną.

Kau­no Ka­lė­di­nės eg­lu­tės įžie­bi­mo die­ną, lapk­ri­čio 30-ąją, 500 jau­nų­jų pia­nis­tų, ku­riuos pa­ruo­šė 227 mu­zi­kos mo­ky­to­jai iš 37 ša­lies me­no ir mu­zi­kos mo­kyk­lų, da­ly­va­vo XIX res­pub­li­ki­nia­me fes­ti­va­ly­je-ma­ra­to­ne.

Šio tra­di­ci­nio ren­gi­nio, skir­to Kau­no kraš­to mu­zi­kos mo­ky­to­jų drau­gi­jos įkū­rė­jos Vi­tos Ka­ru­žai­tės at­mi­ni­mui me­tu, jau­nie­ji pia­nis­tai de­šim­ty­je Kau­no kon­cer­ti­nių sa­lių skam­bi­no įvai­rių epo­chų kū­ri­nius bei nuo­tai­kin­gą džia­zi­nę mu­zi­ką.

Mū­sų ug­dy­ti­niai kon­cer­ta­vo Kau­no mies­to mu­zie­jaus Mi­ko ir Kip­ro Pet­raus­kų sky­riu­je. Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­lai at­sto­va­vo pia­nis­tai: K. Rup­ku­tė, S. Plei­ry­tė, J. Vie­de­ris, J. Si­ma­na­vi­čiū­tė, T. Bu­ky­tė, E. Pa­že­mec­kai­tė, K. Le­liu­kė, K. Auk­si­nai­tė, P. Va­lot­ka, D. Vai­tu­žy­tė, L. Sta­ke­ly­tė, M. Ani­chi­ma­vi­čiū­tė, D. Ši­mai­tė. Mo­ki­nius kon­cer­tui pa­ren­gė mo­ky­to­jos D. Šim­be­lie­nė, R. But­ke­vi­čie­nė, D. Bu­kie­nė, I. Va­lot­kie­nė.

Ki­tą­met vyk­sian­tis ju­bi­lie­ji­nis XX fes­ti­va­lis, or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, ga­li pe­raug­ti į tarp­tau­ti­nį jau­nų­jų pia­nis­tų fes­ti­va­lį-ma­ra­to­ną.

Po nuo­tai­kin­go kon­cer­to su mo­ki­niais ap­lan­kė­me tar­pu­ka­ri­nį M. ir K. Pet­raus­kų bu­to in­ter­je­rą. Su­si­pa­ži­no­me su vie­na ryš­kiau­sių lie­tu­vių mu­zi­ki­nės kul­tū­ros is­to­ri­nių as­me­ny­bių Mi­ku Pet­raus­ku, ku­ris bu­vo kom­po­zi­to­rius, pir­mo­sios lie­tu­viš­kos ope­ros „Bi­ru­tė“ au­to­rius, di­ri­gen­tas, pe­da­go­gas, dai­ni­nin­kas, mu­zi­kos pro­pa­guo­to­jas, lie­tu­vy­bės sklei­dė­jas oku­puo­to­je Lie­tu­vo­je. Taip pat daug su­ži­no­jo­me apie dau­gia­ly­pę dai­ni­nin­ko Kip­ro Pet­raus­ko as­me­ny­bę.

Šiuo­lai­kiš­ko­je, in­te­rak­ty­vio­je eks­po­zi­ci­jo­je „Vals­ty­bės teat­ras. Tau­tą ku­rian­ti mu­zi­ka“, mo­ki­niai tu­rė­jo at­lik­ti įdo­mią už­duo­tį, su­si­ju­sią su įvai­riais Vals­ty­bės teat­ro, ope­rų ir ba­le­tų pa­sta­ty­mais, di­ri­gen­tais, ar­tis­tais, šo­kė­jais, mu­zi­kan­tais. Mu­zie­jaus sky­riu­je vyks­tan­tys ren­gi­niai – kon­cer­tai, fes­ti­va­liai, mi­nė­ji­mai – lei­džia pri­si­lies­ti prie lie­tu­viš­kos pro­fe­sio­na­lio­sios mu­zi­kos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.