Folkloro festivalyje – svečių ir savų artistų pasirodymai

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Bai­gia­ma­sis fes­ti­va­lio „Pra­gy­da gy­da“ akor­das – bend­ra vi­sų ar­tis­tų dai­na.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Bir­žų kul­tū­ros cent­re įvy­ko tra­di­ci­nis folk­lo­ro fes­ti­va­lis "Pra­gy­da gy­da". Ren­gi­ny­je pa­si­ro­dė du sve­čių ir aš­tuo­ni bir­žie­čių ko­lek­ty­vai. Be­veik dvi va­lan­das skam­bė­jo liau­diš­kos me­lo­di­jos, su­ko­si šo­kė­jų po­ros.

Ren­gi­nio pa­bai­go­je Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius ko­lek­ty­vų va­do­vams įtei­kė pa­dė­kos raš­tus. Už gra­žų ren­gi­nį me­no žmo­nėms dė­ko­jo ir Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tė Li­na Vi­re­liū­nie­nė.

Daug gra­žių pa­dė­kos žo­džių bu­vo pa­sa­ky­ta fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rei ir dvie­jų ko­lek­ty­vų – "Siau­de­la" ir "Di­jū­ta" – va­do­vei Jū­ra­tei Gar­ne­lie­nei. Pa­dė­kas pel­nė: "Sau­lės" gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lio "Sau­la­la" va­do­vė Ni­jo­lė Kau­li­nie­nė, Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los an­samb­lio "Ag­luo­nė­la" ir Pa­bir­žės folk­lo­ro an­samb­lio "Že­my­na" va­do­vė Auš­ra But­kaus­kie­nė, Pa­pi­lio kul­tū­ros na­mų an­samb­lio "Aguo­nė­las" va­do­vė Vi­gi­li­ja Ma­cie­nė, Va­bal­nin­ko an­samb­lio "Sau­la­la" va­do­vas Pet­ras Ma­tu­lis, Bir­žų sen­jo­rų ko­lek­ty­vo "Šal­ti­nis" va­do­vė Li­na Ja­nu­še­vi­čie­nė.

Bu­vo pa­gerb­ti ir sve­čiai. Pa­dė­kas ir do­va­nas ga­vo Pas­va­lio Va­la­kė­lių su­tar­ti­nių gie­do­to­jų gru­pės va­do­vė Li­na Bar­ta­šie­nė ir Lat­vi­jos Bar­be­lės an­samb­lis "Ti­rums" va­do­vas Rai­mons Vim­ba. Kon­cer­to me­tu "Ti­rums" ko­lek­ty­vo mu­zi­kan­tė pa­pa­sa­ko­jo, jog Lat­vi­jo­je vyks­ta ad­mi­nist­ra­ci­nė re­for­ma. Nė­ra aiš­ku, prie ko­kio ra­jo­no cent­ro bus pri­jung­tas Bar­be­lės kai­mas. Ar liks prie Ve­cum­nie­kų, ar at­si­durs Baus­kės sa­vi­val­dy­bės pa­val­du­me? O gal Bar­be­lė bus pri­jung­ta prie Bir­žų? To­dėl "Ti­rums" ar­tis­tai dėl šven­tos ra­my­bės jau pra­mo­ko lie­tu­viš­kai ir la­bai gra­žiai su­dai­na­vo lie­tu­vių liau­dies dai­ną "Pjo­vėm šie­ną per vi­są die­ną". Šiais glo­ba­li­za­ci­jos lai­kais nie­ko ne­ga­li ži­no­ti. Gal ki­tų me­tų "Pra­gy­da gy­da" fes­ti­va­ly­je Bar­be­lės ar­tis­tai jau bus ne­be sve­čiai, o Bir­žų kul­tū­ros cent­ro nau­ja­ku­riai?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.