„Dudutis“ į Biržus sukvietė pustrečio šimto jaunųjų muzikantų

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Bir­žie­tės sku­du­ti­nin­kės.
Praė­ju­sį sa­vait­ga­lį Bir­žuo­se kle­gė­jo jau­ni­mas iš įvai­rių Lie­tu­vos ra­jo­nų – vy­ko VI sku­du­ti­nin­kų an­samb­lių, ra­gų ir dau­dy­čių pū­tė­jų fes­ti­va­lis „Du­du­tis“, skir­tas pro­fe­so­riaus Al­gir­do Vy­žin­to 90-me­čiui pa­mi­nė­ti. Ja­me da­ly­va­vo 20 ko­lek­ty­vų (257 mu­zi­kan­tai) iš Aly­taus, Kal­va­ri­jos, Bir­žų, Šiau­lių, Ro­kiš­kio, Klai­pė­dos, Pas­va­lio, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, Ma­ri­jam­po­lės, Gargž­dų, Tau­ra­gės, Ute­nos ir Vil­niaus.

Fes­ti­va­lis yra ren­gia­mas nuo 2010 m. ir vyks­ta kas dve­jus me­tus vis ki­ta­me Lie­tu­vos mies­te.

Fes­ti­va­lio pra­džią Bir­žų pi­lies me­nė­je pa­skel­bė Ku­piš­kio dau­dy­ti­nin­kai, Bir­žų „Sau­lės“ gim­na­zi­jos folk­lo­ro an­samb­lio „Sau­la­la“ ra­gi­nin­kai ir kul­tū­ros cent­ro an­samb­lio „Siau­de­la“ sku­du­ti­nin­kai.

Ren­gi­nio su­ma­ny­to­ja, vie­na iš jo koor­di­na­to­rių, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio kul­tū­ros cent­ro Mė­gė­jų me­no sky­riaus ve­dė­ja Jo­lan­ta Ki­sie­ly­tė Sa­daus­kie­nė sa­kė ne­si­ti­kė­ju­si, kad fes­ti­va­lis taip gra­žiai įsi­siū­buos. Ji pa­ste­bė­jo, jog šį­met į Bir­žus su­si­rin­ko itin daug da­ly­vių.

Šven­tės ati­da­ry­mo pra­džio­je pir­miau­siai vi­si iš­klau­sė pro­fe­so­riaus Al­gir­do Vy­žin­to svei­ki­ni­mo kal­bą, skir­tą su­si­rin­ku­siems į „Du­du­tį“ slau­nia­ja­me Bir­žų mies­te“.

Pro­fe­so­rius pa­si­džiau­gė, kad Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė pa­sau­lio tau­ta, ku­ri taip iš­vys­čiu­si mu­zi­ka­vi­mą tau­ti­niais inst­ru­men­tais. Pa­sak pro­fe­so­riaus, sim­bo­liš­ka, kad fes­ti­va­lis jau ant­rą­jį kar­tą vyks­ta Bir­žuo­se, nes „šia­me kraš­te su­ras­tos su­tar­ti­nės, nes ver­ta ma­ny­ti, jog čia yra ir po­li­fo­ni­nio po­bū­džio mu­zi­kos pra­džia. Bir­žų kraš­tą ver­ta lai­ky­ti lie­tu­vių se­no­vės lop­šiu, taip kaip Lie­tu­vą – Eu­ro­pos et­nog­ra­fi­jos tė­vy­ne“.

Pro­fe­so­riaus Al­gir­do Vy­žin­to min­tys, pa­ly­dė­tos plo­ji­mais, fes­ti­va­ly­je skam­bė­jo ne vie­ną kar­tą. Bu­vo pri­si­min­tas pro­fe­so­riaus ra­gi­ni­mas, kad šian­die­ni­nė­je kul­tū­ro­je tur­tin­ga ir įvai­ria­pu­sė tra­di­ci­nė mu­zi­ka tu­rė­tų užim­ti de­ra­mą vie­tą, kad ji tu­rė­tų bū­ti „vie­nin­te­lė at­spir­tis šian­dien plin­tan­čio­je pi­gio­je Eu­ro­pos po­psi­nė­je kul­tū­ro­je“.

Kon­cer­tą „Iš praei­ties į da­bar­tį“ pir­mie­ji gau­siu bū­riu pra­dė­jo sve­čiai iš Klai­pė­dos Vy­dū­no gim­na­zi­jos – 12m kla­sės mo­ki­niai at­li­ko Bro­niaus Ku­ta­vi­čiaus ora­to­ri­ją „Iš Jot­vin­gių ak­mens“ (vad. Ing­ri­da Ber­tu­lie­nė, rež. Vi­da Nar­vei­šy­tė) ir su­lau­kė aud­rin­gų žiū­ro­vų ova­ci­jų. Ora­to­ri­ja klau­sy­to­jus tar­si nu­kė­lė į neat­me­na­mus prie­šis­to­rės lai­kus, kai mū­sų pro­tė­viai sa­vaip iš­reikš­da­vo sa­vo nuo­tai­kas, sa­vo dva­sios bū­se­nas.

Klai­pė­die­čius kei­tė ku­piš­kė­nai, bir­žie­čiai, pa­sva­lie­čiai, tau­ra­giš­kiai, Šiau­lių ir Ma­ri­jam­po­lės sku­du­ti­nin­kai.

Ant­rą­ją šven­tės die­ną kon­cer­te „Skam­bė­ki­me, gaus­ki­me, ai­dė­ki­me“, vy­ku­sia­me Bir­žų kul­tū­ros cent­re, pri­si­jun­gė ir pa­ne­vė­žie­čiai, ro­kiš­kė­nai, sku­du­ti­nin­kai iš Kal­va­ri­jos, Aly­taus, Ute­nos ir ki­tų ra­jo­nų.

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo Vil­niaus uni­ver­si­te­to dai­nų ir šo­kių an­samb­lio kon­cer­tas bei jung­ti­nis sku­du­ti­nin­kų, ra­gi­nin­kų ir dau­dy­ti­nin­kų an­samb­lio pa­si­ro­dy­mas. Į sce­ną fes­ti­va­lio pa­bai­go­je išė­jo vi­si ren­gi­nio mu­zi­kan­tai.

Bir­žų kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius dė­ko­jo su­si­rin­ku­siems jau­nie­siems mu­zi­kan­tams už do­va­no­tą gra­žią šven­tę, už ga­li­my­bę nors trum­pam pri­si­lies­ti prie praei­ties, pri­si­min­ti mums gau­sų mu­zi­ki­nį pa­li­ki­mą do­va­no­ju­sius se­no­lius, jau se­niai iš­ke­lia­vu­sius į Ana­pi­lį. Jis vi­sus ra­gi­no ne­pa­mirš­ti sa­vo šak­nų ir iš­sau­go­tą mu­zi­ki­nį pa­li­ki­mą per­duo­ti ki­toms kar­toms. Vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė fes­ti­va­lio už­da­ry­me džiau­gė­si, jog „ši šven­tė lei­do bend­rau­ti, pa­si­sem­ti idė­jų, pa­jus­ti et­no dva­sią, kul­tū­ri­nę kai­tą“.

Di­rek­to­rius Ro­mas Le­se­vi­čius ir vi­ce­me­rė Ast­ra Kor­sa­kie­nė pe­rė­mė fes­ti­va­lio „Du­du­tis“sim­bo­lį, iš ran­kų į ran­kas ke­liau­jan­tį su­ve­ny­ri­nį paukš­tį su sku­du­čiu, ku­rį per­da­vė anks­tes­nio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­riai ute­niš­kiai – jį įtei­kė Ute­nos Adol­fo Ša­po­kos gim­na­zi­jos sku­du­čių an­samb­lio „Ka­di­jo“ va­do­vė Ire­na La­to­nie­nė. Bir­žie­čiai ža­dė­jo paukš­te­liu rū­pin­tis ir vė­liau jį per­duo­ti ki­to fes­ti­va­lio ren­gė­jams.