Dauguvietynės teatrų festivalyje – puikūs spektakliai už mažą kainą

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Me­ras Vy­tas Ja­rec­kas įtei­kė gar­bės raš­tus už il­ga­me­tę kū­ry­bi­nę ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą teat­ro ak­to­riams, šven­čian­tiems gar­bin­gus as­me­ni­nius ju­bi­lie­jus – Van­dai Pi­kū­nie­nei ir Bro­niui Me­di­niui.
Praė­ju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą teat­ro mė­gė­jai rin­ko­si į Bir­žų kul­tū­ros cent­rą, kur juos su­kvie­tė lapk­ri­čio 15 – 17 die­no­mis vy­kęs res­pub­li­ki­nis mė­gė­jų teat­rų fes­ti­va­lis „Dau­gu­vie­ty­nė 2019“.

Fes­ti­va­lio pra­džio­je su­si­rin­ku­sius į ren­gi­nį svei­ki­nu­si Bir­žų kul­tū­ros cent­ro Bo­ri­so Dau­gu­vie­čio mė­gė­jų teat­ro re­ži­sie­rė Vi­ta Vo­rie­nė sa­kė ti­kin­ti, jog drėg­ną ru­de­nio me­to va­ka­rą teat­ro me­nui pa­sky­ru­sių žiū­ro­vų šir­dis su­šil­dys bei ge­rų emo­ci­jų su­teiks pui­ki vai­dy­ba. Ji pa­ste­bė­jo, jog skir­tin­gų po­mė­gių bir­žie­čius, ran­dan­čius lai­ko atei­ti į spek­tak­lius, sie­ja vie­nas bend­ras da­ly­kas – mei­lė teat­rui.

Mė­gė­jų teat­rų fes­ti­va­lio da­ly­vius – ar­tis­tus ir žiū­ro­vus – pa­svei­ki­no ir Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas. Jis džiau­gė­si jau ket­vir­tus me­tus or­ga­ni­zuo­ja­mu fes­ti­va­liu. Me­ras už tai dė­ko­jo B. Dau­gu­vie­čio teat­ro ak­to­riams ir jų re­ži­sie­rei. Ra­jo­no va­do­vas iš­sa­kė pa­dė­ką už bir­žie­čiams su­tei­kia­mas emo­ci­jas nuo liū­de­sio iki džiaugs­mo, nuo juo­ko iki aša­rų. Ta pa­čia pro­ga me­ras Vy­tas Ja­rec­kas įtei­kė gar­bės raš­tus už il­ga­me­tę kū­ry­bi­nę ir vi­suo­me­ni­nę veik­lą teat­ro ak­to­riams, šven­čian­tiems gar­bin­gus as­me­ni­nius ju­bi­lie­jus – Van­dai Pi­kū­nie­nei ir Bro­niui Me­di­niui.

Su­si­rin­ku­sius žiū­ro­vus pir­mą­jį fes­ti­va­lio va­ka­rą nu­džiu­gi­no sve­čiai iš Anykš­čių kul­tū­ros cent­ro – pui­kus mė­gė­jų teat­ras, su­vai­di­nęs An­ta­no Vie­nuo­lio "Prieb­lan­do­je" (re­ži­sie­rius Jo­nas Bu­zi­liaus­kas).

Šeš­ta­die­nį bir­žie­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­pa­žin­ti su Ro­kiš­kio liau­dies teat­ru, at­ve­žu­siu Dai­vos Če­paus­kai­tės „Aš ta­ve už­mir­šau“ (rež. Eli­gi­jus Daug­no­ra) bei Ute­nos ka­me­ri­niu teat­ru, pa­ro­džiu­siu Juo­zo Vil­ku­tai­čio-Ke­tu­ra­kio ko­me­di­ją „Ame­ri­ka pir­ty­je“ (rež. Ša­rū­nas Ku­nic­kas).

Tre­čią­ją fes­ti­va­liio die­ną žiū­ro­vai taip pat iš­vy­do po­rą spek­tak­lių – Alks­niu­pių mė­gė­jų teat­ro „Pil­na­tis“ su­vai­din­tą fi­lo­so­fi­nę dra­mą pa­gal Vy­dū­ną ir Na­po­leo­ną Hi­lą „Per­gud­rau­ti vel­nią“ (rež. Lai­ma Didž­ba­lie­nė“) ir Kai­šia­do­rių kul­tū­ros cent­ro mė­gė­jų teat­ro vie­no veiks­mo po­kštą pa­gal An­to­ną Če­cho­vą „Ju­bi­lie­jus“ (rež. Jo­nas And­riu­le­vi­čius.

Pir­mą­ją fes­ti­va­lio die­ną, dė­ko­da­ma anykš­tė­nams, re­ži­sie­rė Vi­ta Vo­rie­nė pa­si­džiau­gė, jog bir­žie­čiai tu­ri ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti pui­kiai pa­sta­ty­tus spek­tak­lius už neį­ti­kė­ti­nai ma­žą kai­ną.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.