Dailininko Vidmanto Jažausko darbai keliauja po Lietuvą

Spa­lio 15 d. Vil­niaus šv. Jo­no ga­le­ri­jo­je ati­da­ro­ma dai­lės pa­ro­da "Ne­vil­nie­čiai". Jo­je pa­kvies­ti da­ly­vau­ti dai­li­nin­kai, tarp ku­rių ir bir­žie­tis Vid­man­tas Ja­žaus­kas.

Pa­ro­dų ku­ra­to­rius Al­gir­das Mi­ku­tis ren­gia pa­ro­dą dai­li­nin­kų, ku­rie yra ne to­kie ži­no­mi, ta­čiau įdo­mūs žiū­ro­vui. Tad pa­ro­do­je "Ne­vil­nie­čiai" da­ly­vaus ir dai­li­nin­kai iš Aly­taus, Jo­na­vos, Kau­no ir Bir­žų.

Nuo praė­ju­sio spa­lio bir­žie­tis dai­li­nin­kas Vid­man­tas Ja­žaus­kas da­ly­va­vo ne vie­no­je pa­ro­do­je Lie­tu­vos ga­le­ri­jo­se ir pa­ro­dų sa­lė­se. Praė­ju­sį spa­lį jis da­ly­va­vo pa­ro­do­je ga­le­ri­jo­je "AP" Užu­py­je. Tai – tri­jų au­to­rių pa­ro­da, pa­va­di­ni­mu "Pap­ras­ti-at­ras­ti", ku­rio­je bu­vo eks­po­nuo­ja­mi pei­za­žai. Pa­ro­do­je kar­tu su bir­žie­čiu V. Ja­žaus­ku sa­vo dar­bus eks­po­na­vo dai­li­nin­kai A. Ka­šaus­kas ir A. Staus­kas. Ga­le­ri­jos "AP" sa­vi­nin­kė ir pa­ro­dų ku­ra­to­rė V. Jan­kie­nė sa­vo ga­le­ri­jo­je ren­gia ir me­no de­gus­ta­ci­jas, ku­rio­se me­no ger­bė­jams pa­sa­ko­ja apie me­no kū­ri­nius ir juos pri­sta­to. To­kio­se de­gus­ta­ci­jo­se da­ly­va­vo ir bir­žie­čio me­ni­nin­ko pa­veiks­lai.

Tuo pat me­tu Pa­ne­vė­žio mies­to ga­le­ri­jo­je dai­li­nin­kas da­ly­va­vo pa­ro­do­je "Me­men­to mo­ri", į ku­rią jo dar­bas "Užs­ta­lė­je" bu­vo at­rink­tas kom­pe­ten­tin­gos ko­mi­si­jos. Šio­je pa­ro­do­je taip pat da­ly­va­vo dai­li­nin­kai iš Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių.

Šių me­tų ko­vą ir ba­lan­dį bir­žie­čio dai­li­nin­ko pa­veiks­lai da­ly­va­vo pa­ro­do­se ga­le­ri­jo­je "Pa­veiks­lai.lt" Kau­ne ir Vil­niu­je, o va­sa­rą – Anykš­čių kul­tū­ros cent­re.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.