Biržuose koncertavo Lietuvos teatro ir muzikos akademijos studentai

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Praė­ju­sią sa­vai­tę Bir­žų pi­lies me­nė­je kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­jos stu­den­tai. Jie at­vy­ko Bir­žų Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los ini­cia­ty­va.

Pa­sak Vla­do Ja­ku­bė­no mu­zi­kos mo­kyk­los lai­ki­no­sios di­rek­to­rės Ra­mu­tės Pet­ro­ny­tės, mo­kyk­los bend­ruo­me­nei ki­lo min­tis jau­niems ta­len­tin­giems žmo­nėms pri­sta­ty­ti Bir­žus. Lie­tu­vos teat­ro ir mu­zi­kos aka­de­mi­jos Dai­na­vi­mo ka­ted­ros ve­dė­ja, pro­fe­so­rė, mū­sų kraš­tie­tė As­ta Krikš­čiū­nai­tė šiai idė­jai mie­lai pri­ta­rė. Kon­cer­tuo­ti į Bir­žų pi­lį at­vy­ko ke­tu­ri so­li­nį dai­na­vi­mą stu­di­juo­jan­tys stu­den­tai, dvi kank­li­nin­kės ir Džia­zo ka­ted­ros stu­den­tas. Tik vie­na kank­li­nin­kė prieš tai bu­vo vie­šė­ju­si Bir­žuo­se, ki­tiems stu­den­tams mū­sų mies­tas bu­vo tik­ras at­ra­di­mas.

Jau­nai­siais ta­len­tais bu­vo su­ža­vė­ti ir klau­sy­to­jai. Ap­lo­dis­men­tais jie kvie­tė jau­nus at­li­kė­jus į sce­ną vėl ir vėl.