Biržų biblioteka dalyvavo 21-ojoje Vilniaus knygų mugėje

Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos nuo­tr.
Kny­gų mu­gė­je bir­žie­čių sten­dą ap­lan­kė Jo­no Me­ko sū­nus Se­bas­tia­nas Me­kas. Kar­tu su vyr. bib­lio­te­ki­nin­ke Ind­ra Dre­vins­kai­te.
2020 m. tarp­tau­ti­nė Vil­niaus kny­gų mu­gė bu­vo skir­ta mū­sų kraš­tie­čiui Jo­nui Me­kui. Mu­gės pa­va­di­ni­mu pa­si­rink­tas jo po­sa­kis „Gy­ven­ti rei­kia be for­mu­lių, rei­kia bū­ti at­vi­ram“.

Dvi­de­šimt pir­mą­jį kar­tą vy­ku­sio­je mu­gė­je „Li­tex­po“ pa­ro­dų rū­muo­se va­sa­rio 20-23 d. da­ly­va­vo ir Bir­žų J. Bie­li­nio bib­lio­te­kos at­sto­vai: di­rek­to­rė Vil­man­tė Vo­rie­nė, vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Ind­ra Dre­vins­kai­tė, vy­resn. bib­lio­te­ki­nin­kė Žid­ru­tė Užu­ba­lie­nė bei Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė Ra­min­ta Ind­riu­lė­nie­nė (bib­lio­te­ka tu­rė­jo bend­rą sten­dą kar­tu su Tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ru).

To­kio jung­ti­nio sten­do pa­grin­di­nis ak­cen­tas bu­vo 2019 m. gruo­dį bib­lio­te­kos ini­cia­ty­va iš­leis­ta Jo­no Me­ko „Se­me­niš­kių idi­lių“ au­diok­ny­ga.

Va­sa­rio 23 d. LRT sa­lė­je ši au­diok­ny­ga bu­vo pri­sta­ty­ta gau­siai au­di­to­ri­jai: idi­les skai­tė bir­žie­tis Leo­ni­das Čiu­da­ras, įgar­si­nęs au­diok­ny­gą, gro­jo Gied­rius Ži­lins­kas (au­diok­ny­gos gar­so ta­ke­lio au­to­rius), Gied­rius Bal­bie­ris ir Ro­ber­tas Ka­ma­raus­kas. Ren­gi­nį mo­de­ra­vo Ind­ra Dre­vins­kai­tė.

Ke­tu­rios mu­gės die­nos pra­bė­go kny­gų, mu­zi­kos, Jo­no Me­ko, su­si­ti­ki­mų, ki­no ir ren­gi­nių rit­mu ir dva­sia.

Bib­lio­te­ka dė­ko­ja vi­siems, atė­ju­siems į jos sten­dą sma­giam po­kal­biui, pa­si­svei­ki­ni­mui, pa­lai­ky­mui, au­diok­ny­gos "Se­me­niš­kių idi­lės" pa­klau­sy­mui ir įsi­gi­ji­mui.

Sten­dą ap­lan­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kul­tū­ros mi­nist­ras Min­dau­gas Kviet­kaus­kas, Lie­tu­vos kul­tū­ros ata­šė Pran­cū­zi­jo­je Aus­tė Zdan­čiū­tė, ki­no re­ži­sie­rius Aud­rius Sto­nys, J. Me­ko sū­nus Se­bas­tia­nas Me­kas, J. Me­ko gi­mi­nės, jo bi­čiu­lis Pip Cho­do­rov, pro­fe­so­rė Jo­lan­ta Ma­žy­lė, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas, Ta­ry­bos na­rys Val­de­ma­ras Val­kiū­nas, Bir­žų Ro­ta­ry klu­bo na­riai, bu­vę ir esa­mi bir­žie­čiai ir dau­ge­lis ki­tų.

Apie J. Me­ką, Bir­žus kal­bė­jo­mės su pro­fe­so­riu­mi Vy­tau­tu Lands­ber­giu, Lie­tu­vos kul­tū­ros ata­šė JAV Gra­ži­na Mich­ne­vi­čiū­te.

Šių me­tų mu­gė su­mu­šė vi­sus iki tol bu­vu­sius sa­vo lan­ko­mu­mo re­kor­dus - ją ap­lan­kė be­veik 73 tūkst. žmo­nių.