Apie pinigus, mokesčius, valdžios lazdą bei 2020 skaičiaus vizijas

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Feliksas Grunskis
Pra­dė­da­mi me­tus spė­lio­ja­me: kas mū­sų lau­kia? Dė­lio­ja dė­lio­nes po­li­to­lo­gai. Į žvaigž­des žiū­ri ast­ro­lo­gai. Burk ne­bū­ręs, kas nors bus. Vie­niems nu­skils ge­riau, ki­tiems - kas liks.

Pi­ni­gų, kaip šie­no?

Lie­tu­vos ban­ko duo­me­ni­mis, ša­lies ban­kuo­se in­dė­lių su­ma per praė­ju­sius me­tus pa­di­dė­jo dau­giau kaip de­šim­ta­da­liu. Įmo­nių in­dė­liai su­da­rė apie 6,6 mi­li­jar­do eu­rų, o gy­ven­to­jai ban­kuo­se tu­rė­jo be­veik 14 mi­li­jar­dų eu­rų. Tur­tin­gi mū­sų žmo­nės. Jei­gu gy­ven­to­jų in­dė­lius pa­da­lin­tu­me vi­siems po ly­giai, kiek­vie­nam - ma­žam ir di­de­liam išei­tų maž­daug po 5 tūks­tan­čius eu­rų. Tik nie­kas ne­si­ruo­šia pa­si­da­lin­ti. Vie­ni gy­ve­na, ir var­go ne­ma­to. Ki­ti, nors ne­mirš­ta iš ba­do, bet su­ka­si nuo pa­šal­pos iki pa­šal­pos, nuo pen­si­jos iki pen­si­jos, nuo al­gos iki al­gos...

Daug sko­lų

Maž­daug 170 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų tu­ri apie 0,5 mi­li­jar­do eu­rų pra­dels­tų sko­lų. To­kių sko­li­nin­kų lyg ir nė­ra daug - apie 2 pro­cen­tus ša­lies gy­ven­to­jų. Per me­tus se­nų sko­lų ket­vir­ta­da­liu su­ma­žė­jo, bet kai kam to sko­los to­liau be­vil­tiš­kai di­dė­ja. Ne­ly­gy­bė akis ba­do. Pa­sak sta­tis­tų, maž­daug ket­vir­ta­da­lis ša­lies gy­ven­to­jų gy­ve­na skur­džiai. Val­džia ban­do iš vie­nų paim­ti, ki­tiems pa­da­lin­ti.

Ban­ki­nin­kų pel­nai

Ži­no­ma, jog ban­kai, ku­riuo­se su­ka­si mū­sų pi­ni­gai, var­go ne­ma­to. Per 2019 me­tų de­vy­nis mė­ne­sius ban­kai už­dir­bo be­veik 272 mi­li­jo­nus eu­rų pel­no. Ga­lė­tų ir mums dau­giau iš šio pel­no nu­by­rė­ti pi­ges­nė­mis pa­slau­go­mis ar pa­sko­lo­mis. Tik nie­kas ne­no­ri ge­ra va­lia pi­ni­gais pa­si­da­lin­ti. Per­nai mū­sų Sei­mas po il­gų ir aist­rin­gų gin­čų nu­spren­dė nuo šių me­tų sau­sio nuo 15 iki 20 pro­cen­tų pa­di­din­ti ban­kų ir kre­di­to uni­jų pel­no mo­kes­tį. Di­des­nis - 20 pro­cen­tų - mo­kes­čio ta­ri­fas bus tai­ko­mas di­des­niam nei 2 mi­li­jo­nų eu­rų pel­nui. Di­des­nis pel­no mo­kes­tis ga­lios tik ap­skai­čiuo­jant 2020-2022 me­tų pel­no mo­kes­tį. Ti­ki­ma­si dėl di­des­nio šio mo­kes­čio į biu­dže­tą per me­tus su­rink­ti apie 20 mi­li­jo­nų eu­rų. Nors ne vi­si ti­ki, kad tie mi­li­jo­nai bus. Yra įvai­rių gud­ry­bių, kaip nuo mo­kes­čių iš­si­suk­ti. Ban­ki­nin­kai net gra­si­no, jog dėl to­kio mo­kes­čio tu­rė­si­me dau­giau blo­gio nei gė­rio. Pab­rangs būs­to pa­sko­los, kils pa­slau­gų įkai­niai... Pa­ma­ty­si­me, ko­kius vai­sius raš­ky­si­me. Daž­nai sva­jo­ja­ma vie­naip, o išei­na - ki­taip.

Laz­dos - su dviem ga­lais

Vi­si da­ly­kai vie­naip ar ki­taip su­si­ję. Išei­tų: jei­gu kas nors kur nors pa­ge­rė­ja, kaž­kam dėl to tu­rė­tų pa­blo­gė­ti. Val­džia mums aiš­ki­na, jog ša­lies gy­ven­to­jai da­bar gy­ve­na kaip nie­ka­da ge­rai. Var­di­ja skai­čius, kiek per val­dy­mo me­tus žmo­nėms pa­di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai, pen­si­jos, vai­ko pi­ni­gai, ki­tos pa­ja­mos. Gra­žu! Kai taip gra­žu, ta­da ga­li­ma pa­di­din­ti ak­ci­zus de­ga­lams, rū­ka­lams, svai­ga­lams, už­dė­ti mo­kes­čius par­duo­da­miems au­to­mo­bi­liams?! Taip da­ro­ma pa­sa­ko­jant, jog taip ban­do­ma stab­dy­ti kli­ma­to kai­tą, no­ri­ma, kad pi­lie­čiai kuo svei­kiau ir il­giau gy­ven­tų... Vis­kas mū­sų ge­ro­vei! Tik tai vie­no­je, ki­to­je vie­to­je žiū­ri­me: val­džia su­si­mo­vė! No­rė­jo, kaip ge­riau, o išė­jo - kaip vi­sa­da. Men­kas pa­vyz­dė­lis - ža­lių ro­dyk­lių prie švie­so­fo­rų pa­nai­ki­ni­mas. Prieš pen­ke­rius me­tus val­džia nu­spren­dė, jog nuo šių me­tų pra­džios tų ro­dyk­lių ne­liks. Nusp­ren­dė, ir vi­si sė­dė­jo ran­kas su­dė­ję. Da­bar, ža­lią­sias ro­dyk­les nu­ka­bi­nus, už­si­kim­šo kai ku­rios san­kry­žos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad pa­kei­ti­mai at­si­ra­do po 2014-ai­siais Ke­lių ir trans­por­to ty­ri­mo ins­ti­tu­to at­lik­to ty­ri­mo, pa­ro­džiu­sio, jog san­kry­žo­se su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis ky­la dau­giau ava­ri­jų, ku­rio­se žū­va ar su­ža­lo­ja­mi žmo­nes. Jei­gu taip, tai ta­da to­se san­kry­žo­se ir rei­kė­jo tas ro­dyk­les nuim­ti! Da­bar ty­ri­mai ro­do, jog no­rint už­tik­rin­ti pa­na­šų, kaip su ža­lio­sio­mis ro­dyk­lė­mis, san­kry­žų pra­lai­du­mą, rei­kia in­ves­tuo­ti daug mi­li­jo­nų į pro­tin­ges­nius švie­so­fo­rus ir ki­tas eis­mo sau­gu­mo prie­mo­nes. Vi­sos laz­dos su dviem ga­lais. Jei­gu val­džia lai­ko vie­ną ga­lą, mums ki­tas laz­dos ga­las daž­niau­siai ne­ža­da nie­ko ge­ro.

2020 pra­na­šys­tės

Žiū­rint į šių me­tų skai­čius ga­li­ma ga­ran­tuo­ti, kad ge­rai už­de­rės bul­vės, obuo­liai, žir­niai, po­mi­do­rai... Skai­čius 2020 aiš­kiai ro­do ir dvi­ra­čių bu­mą. Pa­na­šu, kad taip ir bus. Val­džia juk ska­ti­na par­duo­ti tar­šius au­to­mo­bi­lius ir už gau­tus pi­ni­gus pirk­ti dvi­ra­čius. Lip­ti iš au­to­mo­bi­lių ant dvi­ra­čių ne vie­nam pa­dės ir di­des­ni dy­ze­li­no ir ben­zi­no ak­ci­zai. Jei­gu pa­tys ne­su­sip­ra­si­me, val­džia pa­dės. Juk tu­ri ste­buk­lin­gą laz­dą - pro­to įkrės.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.