Į Baltijos kelią pilotai kilo iš Biržų

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Iš Bir­žų į Bal­ti­jos ke­lio šven­tę ki­lo 12 pi­lo­tų eki­pa­žų.

Bir­žų pi­lo­tų klu­bas at­si­lie­pė į bir­žie­tės sig­na­ta­rės Bi­ru­tės Va­lio­ny­tės kvie­ti­mą da­ly­vau­ti Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čio šven­tė­je. Penk­ta­die­nio po­pie­tę Bir­žų ae­rod­ro­me vie­nas po ki­to lei­do­si lėk­tu­vė­liai iš Kau­no, Vil­niaus, Ry­gos... Tarp pi­lo­tų – Ig­nas Kri­vic­kas, 2012 me­tais leng­vuo­ju lėk­tu­vu ap­skrie­jęs Že­mės ru­tu­lį. Ir sve­čias iš Uk­rai­nos, pa­pa­sa­ko­jęs, jog Uk­rai­nos vė­lia­vos die­ną jo tau­tie­čiai taip pat sto­vė­jo su­si­ki­bę ran­ko­mis.

Prie Bir­žų pi­lo­tų klu­bo pir­miau­sia sa­vo lėk­tu­vė­lius iš­ri­kia­vo bir­žie­čiai. Jų – še­ši. Bir­žų pi­lo­tų klu­bo va­do­vas Al­gi­man­tas Jan­kaus­kas "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog pa­ki­lę į Bal­ti­jos ke­lią iš lėk­tu­vo žmo­nėms iš­mes tris puokš­tes lau­ko gė­lių. Prie kiek­vie­nos puokš­tės pri­tvir­tin­tas svei­ki­ni­mo at­vi­ru­kas su vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių vė­lia­vo­mis. Puokš­tės į žmo­nių mi­nią nu­sklęs pri­tvir­tin­tos prie ne­di­du­kų pa­ra­šiu­tų.

A. Jan­kaus­ko kvie­ti­mu prie bir­žie­čių pri­si­dė­jo ir dau­giau pi­lo­tų iš Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Vie­nas po ki­to ae­rod­ro­me tū­pė lėk­tu­vė­liai. Pi­lo­tai vie­ni ki­tus svei­ki­no ir džiau­gė­si pa­si­ma­ty­mu to­kia gra­žia pro­ga.

Vie­nas įžy­miau­sių sve­čių – Ig­nas Kri­vic­kas. Jis su ko­le­ga Jo­nu Juk­niu 2012 me­tais lei­do­si į ke­lio­nę ap­link pa­sau­lį. Tai pir­mie­ji lie­tu­viai vien­mo­to­riu lėk­tu­vu ap­ke­lia­vę Že­mės ru­tu­lį. Pa­sau­ly­je to­kių pi­lo­tų vos virš tri­jų šim­tų.

Bent ke­li lėk­tu­vai at­skri­do iš Ry­gos Ada­ži pi­lo­tų klu­bo. Kar­tu su jais – pi­lo­tas iš Uk­rai­nos, Lie­tu­vo­je vie­šin­tis pir­mą kar­tą. Jis džiau­gė­si ga­lė­da­mas da­ly­vau­ti to­kio­je svar­bio­je Bal­ti­jos ša­lims šven­tė­je. Sve­čias pa­sa­ko­jo, jog Uk­rai­na šven­tė sa­vo ša­lies Vė­lia­vos die­ną ir taip pat bu­vo su­si­ki­bę ran­ko­mis.

Prieš skry­dį į Bal­ti­jos ke­lią vi­si pi­lo­tai su­de­ri­no veiks­mus, su­ta­rė, ku­rie lėk­tu­vai kils pir­mi. Bal­ti­jos ke­ly­je prie Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos jie tu­rė­jo bū­ti 16.55 val., prieš pat abie­jų vals­ty­bių Pre­zi­den­tų kal­bas. A. Jan­kaus­kas sa­kė, jog nu­skris­ti iki Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos truks 11 mi­nu­čių.

Į dan­gų pa­ki­lo 12 lėk­tu­vų. Pi­lo­tų at­skri­do dau­giau, nei ma­ny­ta.

Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ