Motociklininko kelias - nuo Biržų iki Dakaro

Fe­lik­so GRUNS­KIO nuo­tr.
Lenk­ty­ni­nin­kas Arū­nas Ge­laž­nin­kas
Bir­žų "Sė­los" mu­zie­ju­je bir­žie­čiai su­si­ti­ko su mo­tos­por­to lenk­ty­ni­nin­ku Arū­nu Ge­laž­nin­ku. Arū­nas Ge­laž­nin­kas – vie­nas grei­čiau­sių Lie­tu­vos mo­tos­por­to lenk­ty­ni­nin­kų. Jis - be­ne 17 kar­tų Lie­tu­vos čem­pio­nas, daug­kar­ti­nis Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­nas, Eu­ro­pos čem­pio­na­tų prizininkas… 34 me­tų spor­ti­nin­kas vi­sų sa­vo lai­mė­ji­mų net ne­pri­si­me­na, nes spor­tuo­ja nuo ma­žų die­nų. Bir­žų "Sė­los" mu­zie­ju­je yra nuo­trau­ka, ku­rio­je de­vyn­me­tis mo­tos­por­ti­nin­kas Arū­nas Ge­laž­nin­kas lai­ko už sa­ve di­des­nę lai­mė­tą tau­rę. Šią tau­rę jis 1994 me­tais iš­ko­vo­jo kar­tu su Bir­žų "Po­no­ro" mo­tok­lu­bu. Pas­ta­rai­siais me­tais Arū­nas Ge­laž­nin­kas iš­gar­sė­jo ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir pa­sau­ly­je, nes da­ly­va­vo ir ge­rai pa­si­ro­dė Pe­ru bei Sau­do Ara­bi­jo­je vy­ku­siuo­se Da­ka­ro ra­liuo­se.

Spor­tuo­ti pra­dė­jo Bir­žuo­se

Spor­ti­nin­kas Arū­nas Ge­laž­nin­kas Bir­žuo­se dau­ge­liui pa­žįs­ta­mas. Nors Arū­nas gi­mė Kau­ne, bet jo tė­vai ki­lę iš Bir­žų. Tad nuo vai­kys­tės Arū­nas daug va­sa­rų pra­leis­da­vo Bir­žuo­se pas se­ne­lius. Bir­žuo­se tu­ri daug gi­mi­nių, mo­to­cik­lų spor­to bend­ra­žy­gių. Ir da­bar daž­nai at­vyks­ta da­ly­vau­ti ar pa­si­žiū­rė­ti mo­to­cik­li­nin­kų var­žy­bų. Į mu­zie­jų su­tik­ti su Da­ka­ro ra­lių da­ly­viu atė­jo ne tik gi­mi­nės, bet mo­tos­por­to en­tu­zias­tai. Tarp pa­sta­rų­jų - vie­nas pir­mų­jų Arū­no tre­ne­rių Ge­di­mi­nas Va­ria­ko­jis, ki­ti bi­čiu­liai. "Kai at­va­žiuo­ju į Bir­žus, tai ne tik su­pran­tu, bet ir kal­bu bir­žie­tiš­kai", - sa­vo ry­šį su Bir­žais pa­brė­žė spor­ti­nin­kas ir su nos­tal­gi­ja pri­si­mi­nė pui­kią anks­tes­nių me­tų mo­tot­ra­są Kau­niuo­se. Dė­ko­jo žmo­nėms, ku­rie pa­ska­ti­no pa­si­rink­ti mo­to­cik­lų spor­tą. Pa­mi­nė­jo Al­man­tą Grun­de­lę, ku­ris pri­kal­bė­jo tė­tį Sau­lių Ge­laž­nin­ką vai­kams nu­pirk­ti mo­to­cik­lą. Dė­ko­jo tė­čiui, ku­ris vai­kus tre­ni­ra­vo, ve­žė į var­žy­bas.

Ta­čiau vi­siems rū­pė­jo Da­ka­ro ra­lio rei­ka­lai, tad anks­tes­nių me­tų pri­si­mi­ni­mai bu­vo pa­stum­ti į ša­lį. Apie tai, kaip Arū­nas Ge­laž­nin­kas at­si­dū­rė Da­ka­ro ra­liuo­se. Kaip ten jam se­kė­si, jo klau­si­nė­jo ren­gi­nio ve­dė­ja mu­zie­ji­nin­kės Edi­ta Lans­ber­gie­nė bei į su­ti­ki­mą atė­ję mo­tos­por­to ži­no­vai.

Ma­ža­sis Da­ka­ras

Arū­nas Ge­la­ži­nin­kas da­ly­va­vo dau­ge­ly­je mo­tok­ro­so var­žy­bų. Ta­čiau pa­gal­vo­da­vo ir apie Da­ka­rą. Ir pa­si­ry­žo. Kad iš­ko­vo­tų tei­sę da­ly­vau­ti Da­ka­re, Arū­nas Ge­laž­nin­kas tu­rė­jo įveik­ti taip va­di­na­mą ma­žą­jį Da­ka­rą. To­dėl 2018 me­tais da­ly­va­vo ra­ly­je Ma­ro­ko dy­ku­mo­je. Su iš­si­nuo­mo­tu mo­to­cik­lu. Net ne­ži­no­jo mo­to­cik­lo sky­de­ly­je kai ku­rių prie­tai­sų pa­skir­ties. "Kai me­cha­ni­kų Ma­ro­ke pa­klau­siau, kam rei­ka­lin­gas vie­nas ar ki­tas prie­tai­sas, me­cha­ni­kai pa­ma­nė, jog aš juo­kau­ju - pri­si­mi­nė spor­ti­nin­kas ir pri­si­pa­ži­no. - Bu­vau teo­riš­kai iš­mo­kęs Da­ka­ro ra­lio tai­syk­les, tad at­ro­dė, jog jas ži­nau, nors iš tik­rų­jų nie­ko ne­ži­no­jau". Pa­čią pir­mą­ją lenk­ty­nių die­ną Arū­nas pa­si­kly­do Ma­ro­ko dy­ku­mo­je. Beieš­kant ke­lio, pa­si­bai­gė ben­zi­nas. Stab­dė ke­lis pra­va­žiuo­jan­čius, bet iš nė vie­no ku­ro ne­ga­vo. To­lė­liau dy­ku­mo­je, tar­si mi­ra­žą, pa­ma­tė sta­ti­nius. Pa­ma­nė, jog ten bus lenk­ty­nių punk­tas, ku­ria­me tu­rė­tų gau­ti ku­ro. Maž­daug pen­kis ki­lo­met­rus per dy­ku­mos lūž­tan­čią smė­lio plu­tą apie 3 va­lan­das stū­mė mo­to­cik­lą. Ta­čiau tai bu­vo ne tra­sos punk­tas, o ap­leis­tas mies­tas. Ra­lio da­ly­viai tu­ri ry­šio prie­mo­nę, ku­ria ga­li­ma iš­si­kvies­ti pa­gal­bą. "Jau no­rė­jau spaus­ti pa­gal­bos myg­tu­ką, bet ta­da juk bū­tų pa­si­bai­gęs ra­lis. Sug­rįž­čiau nie­ko ne­pe­šęs, ma­ne na­muo­se ke­pu­rė­mis už­mė­ty­tų", - pri­si­mi­nė lenk­ty­ni­nin­kas. Ne­to­lie­se pa­ma­tė mo­to­cik­lu va­žiuo­jan­tį vie­tos gy­ven­to­ją. Pa­vy­ko iki jo nu­temp­ti mo­to­cik­lą. Žmo­gus su­pra­to, ko rei­kia lenk­ty­ni­nin­kui. Išar­dė pa­dan­goms pūs­ti po­mpą ir žar­ne­le pri­lei­do ben­zi­no į Arū­no mo­to­cik­lą. Taip lenk­ty­ni­nin­kas pa­sie­kė ra­lio kont­ro­lės punk­tą. Ga­vo daug bau­dos taš­kų. Ta­čiau ki­tuo­se eta­puo­se ne­be­suk­ly­do. Įvei­kė ra­lį. Ir ga­vo lei­di­mą da­ly­vau­ti di­džia­ja­me Da­ka­re.

Aukš­tų­jų ko­pų Da­ka­ras

2018 me­tų sau­sį Arū­nas Ge­laž­nin­kas da­ly­va­vo Da­ka­ro ra­ly­je, ku­ris vy­ko Pie­tų Ame­ri­kos vals­ty­bė­je Pe­ru. Šį Da­ka­rą įvei­kė ir užė­mė aukš­tą - 24-ąją vie­tą. To­kio aukš­to re­zul­ta­to ne­bu­vo ir kol kas nė­ra pa­sie­kęs nė vie­nas Lie­tu­vos spor­ti­nin­kas. Ra­lis Pe­ru įsi­mi­nė dėl aukš­tų - 300-400 met­rų aukš­čio - smė­lio ko­pų. "Kar­tais ko­pą įveik­da­vau iš 5-6 kar­to. Ne­bu­vo kur įsi­bė­gė­ti, nes tarp ko­pų bū­da­vo gal 20 met­rų tar­pas", - pri­si­mi­nė lenk­ty­ni­nin­kas. Smė­lio bū­da­vo iki ke­lių, tad už­vilk­ti mo­to­cik­lą ant ko­pos reik­da­vo ne­žmo­niš­kų pa­stan­gų. Įvei­kė. Ta­čiau sun­kiau­sias bu­vo be­ne penk­tas Pe­ru Da­ka­ro eta­pas, kai Arū­nas Ge­laž­nin­kas ap­si­nuo­di­jo. Rei­kė­jo va­žiuo­ti po be­veik be­mie­gės nak­ties. Ry­tą py­lė pra­kai­tas. Džiu­vo bur­na. Bet iš­va­žia­vo į tra­są. "Jei­gu taip ap­si­rgtum na­muo­se, tai gal sa­vai­tę iš lo­vos ne­si­kel­tum, o Da­ka­ro ra­ly­je ne­tu­ri kur dė­tis, tu­ri sa­ve nu­ga­lė­ti", - sa­kė ra­lio da­ly­vis. Įvei­kė vi­są Da­ka­rą, iš­ko­vo­jo aukš­tą vie­tą.

Skaus­min­gas Da­ka­ras

Šie­met Arū­nas Ge­laž­nin­kas da­ly­va­vo Da­ka­ro ra­ly­je, ku­ris vy­ko Sau­do Ara­bi­jo­je. Užė­mė 30 vie­tą. Sau­do Ara­bi­ja įsi­mi­nė įspū­din­gais, rau­do­nos dy­ku­mos, tar­si Mar­se, vaiz­dais. Nuo­tai­ką kė­lė ir sir­ga­liai iš Lie­tu­vos, tar­si iš nie­kur pa­si­ro­dan­tys tra­so­je ir mo­juo­jan­tys tris­pal­vė­mis vė­lia­vo­mis. "Kai pa­ma­tai lie­tu­viš­ką vė­lia­vą, tuoj spau­di ga­zą, juk fil­muo­ja, tad ne­no­ri at­ro­dy­ti be­vil­tiš­ku lenk­ty­ni­nin­ku", - su šyp­se­na pri­si­mi­nė sir­ga­lių pa­lai­ky­mą Arū­nas. Ta­čiau Sau­do Ara­bi­jos Da­ka­re šyp­so­tis Arū­nui vė­liau daž­nai te­ko pro su­kąs­tus nuo skaus­mo dan­tis. Vie­na­me eta­pe nuo ki­to lenk­ty­ni­nin­ko at­lė­kęs ak­muo skau­džiai už­ga­vo ko­jos ke­lį. Penk­tą die­ną, la­vi­ruo­da­mas tarp taip va­di­na­mų kup­ra­nu­ga­rio žo­lių kups­tų, nu­lė­kė nuo mo­to­cik­lo. "Skris­da­mas pa­ma­čiau nuo ma­nęs tols­tan­tį mo­to­cik­lą. Sus­ki­lo šal­mas. Su­mu­ši­mų neiš­ven­giau, nuo bai­ses­nių su­ža­lo­ji­mų iš­gel­bė­jo kak­lo ap­sau­ga", - pa­sa­ko­jo Arū­nas. Jo ma­ny­mu, šios ava­ri­jos me­tu mo­to­cik­lo grei­tis ga­lė­jo bū­ti 80 ar 100 ki­lo­met­rų per va­lan­dą. Tiks­liau sun­ku pa­sa­ky­ti, nes va­žiuo­jant ra­ly­je į grei­čio spi­do­met­rą re­tai pa­si­žiū­ri. Tik grei­čio ruo­žuo­se, kur ga­li­ma va­žiuo­ti be kliū­čių, ma­tai, jog mo­to­cik­las įsi­bė­gė­ja dau­giau kaip 160 ki­lo­met­rų per va­lan­dą.

Sau­do Ara­bi­jos Da­ka­ras Arū­nui Ge­laž­nin­kui ir bu­vo tuo ypa­tin­gas, jog po skry­džio nuo mo­to­cik­lo, li­ku­sią ra­lio da­lį te­ko va­žiuo­ti nuo­lat ken­čiant skaus­mus. Kai kiek­vie­nas mo­to­cik­lo kres­te­lė­ji­mas at­si­liep­da­vo skaus­mu krū­ti­nė­je, ki­to­se kū­no vie­to­se. "Da­ka­ro ra­lio tiks­las - pa­siek­ti fi­ni­šą, to­dėl nė­ra svar­bu, kad kur nors skau­da", - sa­kė Arū­nas. Pa­sak jo, ga­li bū­ti grei­čiau­sias ir šau­niau­sias ko­kia­me nors grei­čio ruo­že, bet jei­gu neuž­va­žiuos su mo­to­cik­lu ant po­diu­mo, tai bū­si ne­bai­gęs ra­lio. To­dėl pa­sku­ti­nia­me ra­lio eta­pe, kai pra­ktiš­kai jau nie­kas ne­le­mia, spor­ti­nin­kai ne­be­si­var­žo. vie­nas ki­tą net pra­lei­di­nė­ja. Va­žiuo­ja at­sar­giai, kad ne­suk­lup­tų prieš pat po­diu­mą.

Ki­ti da­ly­kai

Pa­sak Arū­no Ge­laž­nin­ko, sun­kiau­sias už­da­vi­nys Da­ka­ro lenk­ty­ni­nin­kui - su­rink­ti pi­ni­gų. Mat da­ly­va­vi­mas Da­ka­ro ra­ly­je mo­to­cik­li­nin­kui kai­nuo­ja apie 100 tūks­tan­čių eu­rų. Tau­pant. Sam­dant tech­ni­nei prie­žiū­rai kai­my­nų me­cha­ni­kų ko­man­dą. Spe­cia­lio­mis me­di­ta­ci­jo­mis ar dar ko­kio­mis įtai­go­mis Arū­nas sa­vęs ne­nu­tei­ki­nė­ja. "Spor­tuo­ju jau 26 me­tus, tad mo­ty­va­ci­jų lenk­ty­niau­ti ir įgū­džių jau tu­riu pa­kan­ka­mai", - tvir­ti­no lenk­ty­ni­nin­kas.

Pla­nai

Šie­met Arū­nas Ge­laž­nin­kas ruo­šia­si da­ly­vau­ti tri­juo­se pa­sau­lio ra­lio tau­rės eta­puo­se. For­mai pa­lai­ky­ti ža­da da­ly­vau­ti ir ki­to­se lenk­ty­nė­se.

Apie ke­ti­ni­mus vėl da­ly­vau­ti Da­ka­ro ra­ly­je, lenk­ty­ni­nin­kas kal­bė­jo at­sar­giai. "Yra sva­jo­nių, bet jas pa­si­lai­ky­siu sau, kad ne­pa­bėg­tų", - mįs­lin­gai sa­kė lenk­ty­ni­nin­kas. Ta­čiau, pa­sa­ko­da­mas apie Da­ka­rą iš­si­ta­rė: anks­čiau, kai da­ly­vau­da­vo mo­tok­ro­so var­žy­bo­se, jam Da­ka­ro ra­lis at­ro­dė nuo­bo­dus, o da­bar jau at­virkš­čiai - įdo­mes­nis Da­ka­ro ra­lis. Pa­na­šu, kad Da­ka­ras spor­ti­nin­ko ge­ruo­ju ne­pa­leis.