Gatvės krepšinio kovų įkarštis

Dei­vi­do AB­RA­MA­VI­ČIAUS nuo­tr.
Pri­zi­nes vie­tas lai­mė­ju­sios ko­man­dos. Kar­tu - Al­gi­man­tas Ša­tas (ket­vir­tas iš kai­rės) ir Vy­das Va­rei­ka de­ši­nė­je.

Va­bal­nin­kas – mies­tas slau­nas.

Ži­no Vil­nius, ži­no Kau­nas

Gar­sius at­lai­dus Žo­li­nės,

Dar dau­giau – Gat­vės krep­ši­nį...

Taip ra­šo sa­vo ei­liuo­tuo­se įspū­džiuo­se apie Gat­vės krep­ši­nį žiū­ro­vė Bro­nis­la­va Pel­džiū­tė. Va­bal­nin­ke Žo­li­nė ži­no­ma ne tik kaip at­lai­dai, ker­mo­šius. Žo­li­nės pro­ga čia vyks­ta jau dau­ge­liui ap­lin­ki­nių ži­no­mas Al­gi­man­to Ša­to var­do tra­di­ci­nis Gat­vės krep­ši­nio tur­ny­ras. Šį­met, rugp­jū­čio 10 die­ną, jis vy­ko jau 27-tą­jį kar­tą.

Die­na išau­šo gra­ži, ne­per­karš­ta. Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro Va­bal­nin­ko sky­riaus spor­to aikš­ty­ne tur­ny­ro or­ga­ni­za­to­rius Vy­das Va­rei­ka pa­kvie­tė iš­si­ri­kiuo­ti ko­voms pa­si­ruo­šu­sias ko­man­das. Sek­re­to­riau­jan­tys Vy­tau­tas Šob­lins­kas ir Eve­li­na Ti­lin­dy­tė už­re­gist­ra­vo 5 vai­kų, 17 jau­ni­mo ir 2 sen­jo­rų ko­man­das. Žai­dė­jai ne tik vie­ti­niai. Su­va­žia­vo iš Bir­žų, Ku­piš­kio, Pa­ne­vė­žio, ki­tų vie­to­vių. Iš Ang­li­jos at­va­žia­vo vie­nas iš pir­mų­jų tur­ny­rų or­ga­ni­za­to­rių Da­rius Vai­čiu­lis, krep­ši­nio mė­gė­jai Jor­da­nas Me­je­ras, Bro­nius Prei­džius. Tur­ny­rų neap­lei­džia ir iš Vil­niaus at­va­žia­vo kraš­tie­tis di­zai­ne­ris Ri­mas Ba­ra­dins­kas. Iš Lon­do­no at­skri­do žiū­ro­vų Ir­man­to Balt­ru­šai­čio šei­ma. Žai­dė­jus ir žiū­ro­vus pa­svei­ki­no nuo­la­ti­niai Tur­ny­ro rė­mė­jai Sei­mo na­rys Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius ir Lie­tu­vos nu­si­pel­nęs krep­ši­nio tre­ne­ris Al­gi­man­tas Ša­tas, ku­rio var­du pa­va­din­ti šie Gat­vės krep­ši­nio tur­ny­rai. Tur­ny­ro vė­lia­vą iš­kė­lė ge­riau­sias praė­ju­sių me­tų žai­dė­jas Ge­di­mi­nas Braz­džio­nis.

Prie ke­tu­rių krep­ši­nio len­tų pra­si­dė­jo įtemp­tos ko­vos trys prieš tris. Pri­zi­nes vie­tas užė­mu­sios ko­man­dos pel­nė me­da­lius, ga­vo rė­mė­jų do­va­nė­les. Dau­giau­sia žiū­ro­vų pa­lai­ky­mo su­lau­kė at­kak­liai vy­ku­sios fi­na­li­nės jau­ni­mo ko­man­dų ko­vos. Vie­ti­nių žiū­ro­vų džiaugs­mui, lai­mė­jo va­bal­nin­kie­čių ko­man­da, ku­rio­je žai­dė Bro­nius Prei­džius, Jor­da­nas Me­je­ras ir Vai­das Ja­tu­le­vi­čius. Jiems – pi­ni­gi­nis pri­zas, Al­gi­man­to Ša­to tau­rė, me­da­liai, do­va­nos. Nors tar­pu­sa­vy­je drau­gai, bet krep­ši­nio aikš­te­lė­je rim­tai su­siė­mė Sen­jo­rų ko­man­dos. Stip­res­ni bu­vo „Pusb­ro­liai“. Ri­mas Ba­ra­dins­kas su drau­gais tu­rė­jo pa­si­ten­kin­ti ant­ra vie­ta . Pa­gerb­tas nau­din­giau­siu šių me­tų tur­ny­ro žai­dė­ju pri­pa­žin­tas Jor­da­nas Me­je­ras.

Pa­si­bai­gus krep­ši­nio ko­voms, vy­ko bau­dų, tri­taš­kių me­ti­mo ir ki­to­kios mi­ni var­žy­bos.

Al­gir­das GAR­BAUS­KAS

Susijusios naujienos