Vykdome įstatymo reikalavimus

At­sa­ky­mas į R. Vai­če­ko­nie­nės str. "Val­džia jau bal­no­ja žir­gus (se­niū­nai­čius)", "Bir­žie­čių žo­dis" Nr. 72.

La­bai at­si­pra­šau už ga­li­mai vė­luo­jan­čią in­for­ma­ci­ją Jums, bet tai di­de­lio užim­tu­mo pa­sek­mės. Ti­kiuo­si, kad Jū­sų už­duo­ti klau­si­mai dar ak­tua­lūs, tai­gi at­sa­kau į juos.

Kiek Bir­žų ra­jo­ne se­niū­nai­ti­jų? Kiek se­niū­nai­čių?

8 Bir­žų ra­jo­no se­niū­ni­jo­se yra 54 se­niū­nai­ti­jos: Bir­žų se­niū­ni­jo­je – 10, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio – 6, Pa­bir­žės – 4, Pa­če­riaukš­tės – 4, Pa­pi­lio – 6, Pa­ro­vė­jos – 5, Šir­vė­nos – 9, Va­bal­nin­ko – 10. Vi­sos se­niū­nai­ti­jos tu­ri se­niū­nai­čius.

Se­niū­nai­čių rin­ki­mai vy­ko ir nu­sta­ty­tos for­mos pa­žy­mė­ji­mai jiems iš­duo­ti prieš me­tus (2018 07 27) tre­jų me­tų ka­den­ci­jai. Pa­žy­mė­ji­muo­se nu­ro­dy­tas ter­mi­nas: ga­lio­ja iki 2021 07 27). Ka­den­ci­ja kaip ir ne­pa­si­bai­gu­si, bet se­niū­nai­čiai at­šau­kia­mi iš pa­rei­gų, or­ga­ni­zuo­ja­mi nau­ji rin­ki­mai? Ko­dėl?

Se­niū­nai­čių rin­ki­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi va­do­vau­jan­tis Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo 33 str. 3 d. nuo­sta­to­mis: „Se­niū­nai­čių rin­ki­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi ne vė­liau kaip per 6 mė­ne­sius nuo tos die­nos, kai į pir­mą­jį sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dį su­si­ren­ka ir pri­sie­kia iš­rink­tos sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­riai. Se­niū­nai­čių rin­ki­mų da­tą skel­bia Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ar­ba Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ve­di­mu – se­niū­nas. Vi­so­se se­niū­nai­ti­jo­se se­niū­nai­čiai bus per­rink­ti. Vie­no­se se­niū­ni­jo­se rin­ki­mai jau pa­skelb­ti, ki­to­se tai bus pa­da­ry­ta ar­ti­miau­siu lai­ku. Tai­gi vyk­do­me įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mus.

Kaip ver­ti­na­te se­niū­nai­čių veik­lą? Ar te­ko ar­ti­miau su se­niū­nai­čiais su­si­pa­žin­ti, su­si­dur­ti su pro­ble­mo­mis ku­rias jie spren­džia?

Se­niū­nai­čių veik­lą ver­ti­nu la­bai tei­gia­mai. Jie pa­tei­kia daug in­for­ma­ci­jos, rei­ka­lin­gos spren­džiant žmo­nėms ak­tua­liau­sias pro­ble­mas, daug gau­na­me pa­siū­ly­mų įvai­rių pro­ble­mų spren­di­mui. La­bai ačiū jiems už sa­va­no­riš­ką veik­lą. Be abe­jo bend­rau­ja­me su se­niū­nai­čiais. Su vie­nais dau­giau, su ki­tais – ma­žiau. Se­niū­nai­čių iš­sa­ko­mos pro­ble­mos yra la­bai įvai­rios, pra­de­dant nuo ūki­nių ir bai­giant žmo­nių sau­gu­mo už­tik­ri­ni­mu. Pas­ku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su Bir­žų mies­to se­niū­nai­čiais vy­ko šian­die­ną (rug­sė­jo 19 d. – red. pa­sta­ba) 14 val. Bir­žų mies­to se­niū­ni­jo­je.

Se­niū­nai­čiai dir­ba vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais. Anks­čiau po­li­ti­kai dis­ku­ta­vo ir kai ku­rie siū­lė, kad rei­kė­tų se­niū­nai­čiams kom­pen­suo­ti pa­što, te­le­fo­no, trans­por­to iš­lai­das. Ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė? Ar prie tos te­mos ke­ti­na­te grįž­ti?

Ka­dan­gi aš esu vals­ty­bės tar­nau­to­jas to­dėl pa­lie­ku dis­ku­si­jas po­li­ti­kams. As­me­ni­nė ma­no nuo­mo­nė šia te­ma: rei­kia dis­ku­tuo­ti, ta­čiau dis­ku­si­jos su­si­ve­da į lė­šas, ku­rių šiuo me­tu tik­rai ne­pa­kan­ka.