Vietovardžių metus palydint. 100 dingusių vietų vardų

Ši­liš­kis
Nuo 2019 m. va­sa­rio pa­bai­gos iki gruo­džio vi­du­rio 28 sa­vait­ga­li­nės ke­lio­nės pės­tu­te iš že­mė­la­pių iš­brauk­to­mis (ar­ba iš­brauk­si­mo­mis) vie­to­mis, kur gy­ven­ta, my­lė­ta, džiaug­ta­si, ken­tė­ta... kur lai­kas neat­pa­žįs­ta­mai pa­kei­tė kraš­to­vaiz­dį ir už­marš­ties smė­liu už­pus­tė žmo­nių gy­ve­ni­mus.

Ke­liau­ta ne di­des­niu nei 20 km spin­du­liu nuo at­skai­tos taš­ko – Pa­pi­lio, dau­giau­siai po Bir­žų ra­jo­ną, kar­tais už­su­kant į Ku­piš­kio ir Ro­kiš­kio ra­jo­nų pa­kraš­čius: Svirp­liš­kis, Gu­de­liai, Dir­vo­niš­kis, Pa­riš­kiai, Žar­de­liai, Go­že­liš­kis, Garš­vos, Ko­ju­ga­lis, Il­gab­ra­dos, Grun­de­liš­kis, Ga­li­nis, Šak­dė, Strio­šiai, Ažu­ba­liai, Pa­va­riš­kis, Do­mi­niš­kis, Kei­biš­kis, Ju­diš­kis, Vi­jo­liš­kis, Čy­žiš­kis, Sa­vu­čiai, Pa­riš­kiai, Va­riš­kiai, Kap­liš­kis, Te­res­po­lis, Pa­kau­ši­nė, Šli­žiai, Ažu­ba­liai, Ose­niš­kis, Gi­diš­kis, Puk­niš­kis, Svies­te­liš­kis, Ta­tu­ly­nė, Žva­gui­čiai, Šakiškis/Ajutiškis, Ma­li­šaus­kai, Dūdos/Ramaldava, Žio­bos, Prū­de­lis, Mi­ko­lai­tiš­kis, Ja­nu­šiš­kis, Ja­niš­kis, Ažuvalkis/Pukinė, Pa­tū­piš­kis, Bag­da­la­va, Griau­žiai, Pa­ber­žy­nė, Aba­zo­ry­nė, Ur­nė­niš­kis, Vai­de­gy­nė, Di­jo­kal­nis, Gy­vačd­va­ris, Bar­ta­šiš­kis, Buo­žiai, Pet­ro­šiš­kis, Kuo­diš­kis, Tri­ša­kiai, Jau­nu­čiai, Ja­siu­kiš­kis, Če­ba­to­rius, Mi­liū­nai, Vil­nio­ga­la, Rok­sa­la, Gar­bar­nė, Šu­kiš­kis, Vinkš­na, Ši­liš­kis, Rim­šiai, Kau­ko­liš­kis, Me­di­nė­la, Pep­liš­kiai, Ko­je­liš­kis, Variakojai/Gegužiai, Pū­tiš­kis, Pa­len­diš­kis, Lie­pa­lo­tai, Čy­gai, Ru­dė­nai, Pas­ke­vi­tiš­kis, Di­liai, Di­lia­vos dva­ras, Pur­leš­kių dva­ras, Če­čiš­kiai, Munt­vy­dai, Ku­ciū­nai, Kal­po­kiš­kis, Vai­da­gy­nė, Ažu­ga­ri­niš­kis, Ga­lin­tiš­kis, Cip­lin­tiš­kis, Gu­diš­kis, Ra­ci­na­va, Bri­giš­kiai, Ku­gi­niai, Beržynė/Kopeliškis, Kal­po­kai, Pa­ne­re­tys, Gi­ko­nių dva­ras, Pū­tiš­kių ma­lū­nas, Lu­jė­nai, Stik­lo pe­čius... ir dar: Min­kū­nai, Nau­jo­so­dė, Mys­ly­va, Me­di­niš­kis, Ro­diš­kis, Kut­ry­nė, San­da­riš­kis, Ply­ti­nė, Rat­kū­nai, Se­ben­tiš­kis, Šar­kiū­nė­liai...

Va­sa­rio 27 die­ną 17.30 val. kvie­čia­me vi­sus, no­rin­čius vir­tua­liai pa­si­vaikš­čio­ti po din­gu­sius kai­mus ir vien­sė­džius, į Bir­žų kraš­to mu­zie­jų „Sė­la“, į po­pie­tę „Vie­to­var­džių me­tus pa­ly­dint. 100 din­gu­sių vie­tų var­dų“. Ypa­tin­gai lau­kia­me tų, ku­riems šie iš­var­din­ti var­dai kaž­ką kal­ba, ku­rių se­ne­liai ar pro­se­ne­liai šias vie­tas gal prieš dau­ge­lį me­tų tu­rė­jo pa­lik­ti, ir ypač jei at­si­ras­tų tų, ku­rie pa­tys skau­dan­čia šir­di­mi iš ku­rios nors šių vie­tų tu­rė­jo išei­ti... Po­pie­tė­je taip pat vir­tua­lų Pa­pi­lio kraš­to vie­to­var­džių že­mė­la­pį pri­sta­tys Bir­žų Jur­gio Bie­li­nio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pa­pi­lio sky­riaus bib­lio­te­ki­nin­kė Jo­li­ta Ba­nie­nė.

Lau­kia­me Jū­sų.