Vidučiui Šeškui – biržiečių pripažinimas

Ž. Maniko nuotr.
„Gar­bę žmo­gui su­tei­kia ne po­li­ti­kai, o dar­bai“,­ sa­kė laik­raš­čio „Bir­žie­čių žo­dis“ di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Isa­kas ir UAB „Bir­žų duo­na“ di­rek­to­rius Vik­to­ras Kur­ga­no­vas, įtei­kę Bir­žų šau­lių kuo­pos va­dui Vi­du­čiui Šeš­kui var­di­nį laik­ro­dį ir duo­nos ke­pa­lą su už­ra­šu „Bir­žų gar­bė“, o šią aki­mir­ką ste­bė­jo ąžuo­lo vai­ni­kais pa­gerb­ti Pa­bir­žės bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Jur­ga Fer­gi­zie­nė ir Pa­bir­žės se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tis Graž­vy­das Venc­kus.
Antrus metus „Biržiečių žodžio“ ir „Biržų duonos“ organizuojamuose koncertuose kaimiškose vietovėse dėmesys skiriamas tiems vietos žmonėms, kurie kantriai ir be išlygų dirba savo kaimo, seniūnijos ir viso Biržų rajono labui. Šįkart dėmesio centre – Biržų šaulių kuopos vadas Vidutis Šeškas.

Šeštadienį šventės „Pabiržė dūzgia“ metu buvo pagerbtas Biržų šaulių kuopos vadas Vidutis Šeškas. Priminsime, kad Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka pasiūlė Savivaldybės Biržų garbės piliečio vardo suteikimo komisijai suteikti V. Šeškui Biržų garbės piliečio vardą. Komisija šiai kandidatūrai pritarė, tačiau savivaldybės tarybos nariai, gavę anoniminį laišką, kuriame yra šmeižiamas V. Šeškas, nutarė pasiūlymo svarstymą atidėti.

„Laikraštis „Biržiečių žodis“ neatidėlioja tai, kas svarbu, ir juolab nepasikliauna anoniminiais laiškais. Todėl nusprendėme atlikti misiją, kurios V. Šeškas yra vertas“,- kalbėjo „Biržiečių žodis“ direktorius Kęstutis Isakas.

Tad Pabiržėje kartu su renginio organizatoriais į sceną buvo pakviestas ir V. Šeškas. „Garbę žmogui suteikia ne politikai, o darbai. Dėkojame V. Šeškui už jaunimo ugdymą patriotiška dvasia ir už atsidavimą savo kraštui. V. Šeškas yra iškilus Biržų krašto žmogus ir tikroji Biržų garbė“, – kalbėjo „Biržiečių žodis“ direktorius K. Isakas ir įteikė jam vardinį lietuvišką laikrodį „Tauras“.

UAB „Biržų duona“ ta proga iškepė specialų ruginės duonos kepalą su užrašu „Biržų garbė“, kurį V. Šeškui įteikė įmonės direktorius Viktoras Kurganovas. Atsargos pulkininkas leitenantas Vidas Eidukas, vykdęs karo misijas Afganistane ir Irake, užkabino Vidučiui Šeškui ąžuolo vainiką.

Po apdovanojimų ir pagerbimo susijaudinęs V. Šeškas „Biržiečių žodžiui“ sakė, kad jam gyvenime svarbiausia žmonių, o ne valdžios pripažinimas. Biržų šaulių kuopos vadas neslėpė, kad didžiausią džiaugsmą jam teikia jaunimas ir žinojimas, kad jis jiems reikalingas. Ir į Pabiržę jis atvyko po nakties, praleistos išvykoje su jaunaisiais šauliais.

Gausiai susirinkę Biržų krašto žmonės plojimais ir šūksniais „valio“ palaikė V. Šešką už jo atsidavimą tėvynei, jautrumą žmogui ir dėmesį jaunajai kartai.