Vėjas vertė medžius

Vė­jo iš­vers­tas me­dis Pa­če­riaukš­tės par­ke.
Nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį stip­rus vė­jas Pa­če­riaukš­tės par­ke su šak­ni­mis iš­ro­vė me­dį.

Pa­če­riaukš­tės se­niū­nas Au­ri­mas Fran­kas džiau­gė­si, jog me­dis ne­pa­lie­tė švies­tu­vų ir elekt­ros lai­dų. Pa­sak se­niū­no, apie iš­vers­tus me­džius, nu­lauž­tas ša­kas jis ga­vo in­for­ma­ci­jos ir iš ki­tų se­niū­ni­jos vie­tų.

Bir­žų me­teo­ro­lo­gi­jos sto­ties vy­riau­sia­sis ste­bė­to­jas Bro­nius Me­di­nis "Bir­žie­čių žo­džiui" sa­kė, jog nak­tį iš tre­čia­die­nio į ket­vir­ta­die­nį vė­jo grei­tis bu­vo 16 met­rų per se­kun­dę, o ket­vir­ta­die­nio ry­tą, apie 10 va­lan­dą, įsi­smar­ka­vo iki 17 met­rų per se­kun­dę. Tad ir vė­jo "sa­ni­ta­ri­nių kir­ti­mų" ga­lė­tų bū­ti ne tik Pa­če­riaukš­tės se­niū­ni­jo­je, bet ir ki­to­se ra­jo­no vie­to­se.