Pačeriaukštė mažąja Lietuvos kultūros sostine tapo ir be mero pritarimo

L. Bataitienės nuotr.
Renginio organizatorės Edita Čepokienė ir Vilita Vasiliauskienė dėkojo ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje žinomiems atlikėjams Agnei Stančikaitei ir Raimonds Ungurs, taip pat koncerto vedėjai Irenai Žilinskienei.
Kai Pačeriaukštės atstovai pasibeldė į mero Vyto Jarecko kabineto duris ir paprašė pritarimo tapti mažąja kultūros sostine, šis nusistebėjo „kokia dar čia kultūros sostinė Pačeriaukštės kaime“ ir iniciatyvai nepritarė. Tačiau situacija buvo išgelbėta – savivaldybės palaikymas gautas iš kitų savivaldybės administracijos vadovų ir sausio 21-ąją įvyko „Pačeriaukštė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023“ iškilmingas atidarymas. Beje, rajono vadovas jame nedalyvavo.

Kam labiau trūksta kultūros?

Raudonu kilimu į sceną žengiančios renginio vedėjos Pačeriaukštės bendruomenės pirmininkė Edita Čepokienė ir Biržų kultūros centro Pačeriaukštės skyriaus meno vadovė Vilita Vasiliauskienė, sveikinimo žodį tarę svečiai ir atlikėjai, fotosesijos prie garbės sienelės, malonios dovanėlės visiems atėjusiems – taip startavo „Pačeriaukštė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023“ iškilmingas atidarymas.

Tačiau šių iškilmių, kaip ir garso apie tai, kad Pačeriaukštėje kultūriniai renginiai gali būti ne prastesni nei sostinėje arba kitame didmiestyje, galėjo ir nebūti, nes rajono vadovas tokiai iniciatyvai nepritarė. Pirmiausia Pačeriaukštės bendruomenės pirmininkė E. Čepokienė ir V. Vasiliauskienė dėl dalyvavimo projekte „Pačeriaukštė – mažoji Lietuvos kultūros sostinė 2023“ kreipėsi į Pačeriaukštės seniūną Aurimą Franką.

Šis neslėpė iš pradžių nustebęs. „Oho, pagalvojau, kokie rimti ketinimai. Bet jos išdėstė planą, atskleidė sumanymus ir, suprasdamas, kad darbo imsis atsakingai, šiai idėjai pritariau“,- teigė seniūnas.

Tada reikėjo savivaldybės vadovybės pritarimo. Biržų rajono meras Vytas Jareckas, anot seniūno, tiesiai pasakė: „Nėra kultūros Pačeriaukštėje, nepritariu. Ką padarysi, nepritaria, tai nepritaria. Laimei, situaciją gelbėjo savivaldybės administracijos direktorė Irutė Varzienė, patikėjusi Pačeriaukštės galimybe imtis atsakomybės surengti tokį renginį“,- atskleidė A. Frankas.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/

 

Komentaras

Ko­dėl me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ne­pri­ta­rė pro­jek­tui „Pa­če­riaukš­tė — Lie­tu­vos Ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2023“?

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tė Vai­da Dže­več­kai­tė-Kle­pec­kie­nė pa­tei­kė at­sa­ky­mą: „In­for­muo­ja­me, kad Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ta­ip pat ir me­ras, ini­cia­ty­vai dėl Pa­če­riaukš­tės pa­skel­bi­mo ma­žąja kul­tū­ros sos­ti­ne pri­ta­rė. 2022 rug­sė­jo 9 d. Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai siųs­ta­me raš­te „Dėl da­li­nio fi­nan­sa­vi­mo sky­ri­mo pro­jek­tui „Pa­če­riaukš­tė – Lie­tu­vos Ma­žo­ji kul­tū­ros sos­ti­nė 2023 m. sa­vi­val­dy­bė įsi­pa­rei­go­jo skir­ti pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mui iki 30 pro­c. nuo Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bos fi­nan­suo­ti pra­šo­mos su­mos. Nors LKT fi­nan­sa­vi­mo pro­jek­tui ne­sky­rė, Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė 2023 m. biu­dže­te yra nu­ma­čiu­si skir­ti 4000 eu­rų pro­jek­tui“.

Aki­vaiz­du, kad šio­je si­tua­ci­jo­je kaž­kas me­luo­ja, nes ren­gi­ny­je da­ly­va­vu­si sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Iru­tė Var­zie­nė ne­pa­nei­gė me­ro ne­pri­ta­ri­mo Pa­če­riaukš­tės ini­cia­ty­vai ir pa­tvir­ti­no, kad bū­tent ji pa­si­ra­šė su­ti­ki­mą dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo.