Val­džia su­si­rū­pi­no bal­sa­vi­mo pa­tal­po­mis neį­ga­lie­siems

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Skre­biš­kiuo­se rei­ka­lin­gas spe­cia­lus įva­žia­vi­mas. Taip nu­spren­dė Pa­pi­lio se­niū­ni­jos se­niū­nas Re­nas Čy­gas (kai­rė­je) ir vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas A. Ba­ra­naus­kas.
Lie­tu­vos Res­pub­li­kos rin­ki­mų įsta­ty­mai sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jas įpa­rei­go­ja pa­rink­ti ir rin­ki­mų ko­mi­si­joms su­teik­ti tin­ka­mai įreng­tas neį­ga­lie­siems ir se­ny­vo am­žiaus rin­kė­jams pri­tai­ky­tas bal­sa­vi­mo pa­tal­pas. Daug pa­tal­pų įsi­ga­lio­ju­sių įsta­ty­mų ke­lia­mų rei­ka­la­vi­mų nea­ti­tin­ka. Už tai gre­sia bau­dos. De­ja, neį­ga­lie­ji lau­kia ki­to­kio dė­me­sio.

Duo­me­nų su­ren­ka­ma dau­giau nei pa­da­ro­ma dar­bų

Ar vie­šo­sios pa­skir­ties pa­tal­pos tin­ka­mai įreng­tos ir pri­tai­ky­tos pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus, šias ga­li­my­bes pri­va­lo įver­tin­ti sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jos. Bir­žų se­niū­ni­jas ap­skrie­jo Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tas. Sku­ba­ma reng­ti dar­bų są­ma­tas. Ne taip jau pa­pras­ta at­nau­jin­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­pas pa­gal nau­jas tai­syk­les. O ir rin­ki­mai į Sei­mą čia pat – 2020–ųjų spa­lį. Rin­ki­mų šauk­liai po įvai­rius ren­gi­nius jau sklan­do, mi­na ant kul­nų...

– Prieš kiek­vie­nus ar­tė­jan­čius rin­ki­mus pra­si­de­da ra­gi­ni­mai rink­ti duo­me­nis apie bal­sa­vi­mo apy­lin­kių pri­tai­ky­mą rin­kė­jams. Duo­me­nų su­ren­ka­me dau­giau nei pa­da­ro­me dar­bų, – sa­ko Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas Sau­lius Ei­gir­das.

Pa­bir­žės se­niū­nė Vi­ta Zur­bai­tė „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: ban­dė pa­reng­ti są­ma­tą ir skai­čiuo­ti, kiek tai kai­nuo­tų. Per se­niū­ni­ją su­si­da­ry­tų ne­ma­ža pi­ni­gų su­ma dar­bams. Pa­sak se­niū­nės, rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti ir žmo­nių su re­gė­ji­mo ne­ga­lia. Jiems ir­gi bū­ti­na pri­tai­ky­ti bal­sa­vi­mo pa­tal­pas.

– Pa­žįs­ta­me se­niū­ni­jos žmo­nes. Iki šiol ne­pa­si­tai­kė nė vie­no at­ve­jo, kad neį­ga­lu­sis bū­tų pa­reiš­kęs no­rą pa­kliū­ti į vie­ną ar ki­tą bal­sa­vi­mo apy­lin­kę. Vi­si pa­si­nau­do­ja išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo tei­se. Nors gal ir rei­kė­tų to­kią ga­li­my­bę su­teik­ti, neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­ti bal­sa­vi­mo apy­lin­kės pa­tal­pas, nes kar­tais ga­li at­vyk­ti į se­niū­ni­ją pas gi­mi­nai­čius sve­čių. Ir jei­gu pa­tal­pos ne­bus pri­tai­ky­tos ar ne­tin­ka­mai pa­reng­tos, su­lauk­si­me nu­si­skun­di­mų, – svars­tė se­niū­nė Vi­ta Zur­bai­tė.

Bir­žų mies­to se­niū­ni­jos se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė „Bir­žie­čių žo­džiui“ pa­sa­ko­jo: Bir­žų mies­te ne vi­sos bal­sa­vi­mo pa­tal­pos ati­tin­ka įsi­ga­lio­ju­sius įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus. Kai kur rin­kė­jams su­dė­tin­ga pa­tek­ti į bal­sa­vi­mo pa­tal­pas.

– Ten, kur neį­ga­lie­siems to­kių tin­ka­mų pa­tal­pų nė­ra, svars­to­me apie ga­li­my­bę to­kias pa­tal­pas rin­ki­mų apy­lin­kei iš­si­nuo­mo­ti ki­tos pa­skir­ties pa­sta­te, – kal­bė­jo se­niū­nė Kris­ti­na Un­dzė­nie­nė.

Mei­lū­nų se­niū­nai­ti­jos se­niū­nai­tė Sand­ra Bie­liaus­kie­nė pri­pa­žįs­ta: Mei­lū­nuo­se bal­sa­vi­mo pa­sta­tas neį­ga­lie­siems ne­pri­tai­ky­tas. trūks­ta spe­cia­laus įva­žia­vi­mo. Ir ne tik...

Se­niū­nai­tės nuo­mo­nė

– Neuž­tek­tų vien tik įva­žia­vi­mo. Du­rys siau­ros. Neį­ga­lu­sis su ve­ži­mė­liu pro jas ne­pra­va­žiuos. O tos du­rys – ne vie­ne­rios. Ke­tu­rios. Tek­tų dau­žy­ti sie­ną, pla­tin­ti du­ris. Bend­ruo­me­nės na­mų pa­sta­tas, kur įsi­kū­ru­si bib­lio­te­ka, me­di­ci­nos punk­tas ne taip jau se­niai re­konst­ruo­tas pa­gal eu­ro­pi­nį pro­jek­tą. Ir kam tos re­konst­ruk­ci­jos, lė­šų švais­ty­mas? Ir kas tiek lė­šų skirs? Se­ny­vo am­žiaus gy­ven­to­jai nau­do­ja­si išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo tei­se, mes juos ap­lan­ko­me na­muo­se. Mū­sų bal­sa­vi­mo apy­lin­kė­je gy­ve­na du neį­ga­lūs vai­ki­nai. Vi­siš­ką ne­ga­lią iš vai­kys­tės tu­rin­tis vai­ki­nas, pa­vyz­džiui, bal­sa­vi­mo la­pe­lį ga­vo pir­mą kar­tą per praė­ju­sius Pre­zi­den­to, Eu­ro­par­la­men­to rin­ki­mus ir re­fe­ren­du­mus, bet mo­ti­na ne­no­rė­jo net la­pe­lio priim­ti. Ant­ras neį­ga­lus vai­ki­nas gy­ve­ni­me nė­ra ga­vęs kvie­ti­mo bal­suo­ti, – pa­sa­ko­jo se­niū­nai­tė.

Į pa­gal­bą – spe­cia­lis­tas

Pa­pi­lio se­niū­ni­jos se­niū­nas Re­nas Čy­gas praė­ju­sią sa­vai­tę į pa­gal­bą pa­si­tel­kė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Sta­ty­bos ir inf­rast­ruk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sią­jį spe­cia­lis­tą Ar­vy­dą Ba­ra­naus­ką. Vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas „Bir­žie­čių žo­džiui“ sa­kė: pa­gal­bos kol kas krei­pė­si tik Pa­pi­lio se­niū­ni­jos se­niū­nas R. Čy­gas.

Ap­lan­ky­tos dvi bal­sa­vi­mo apy­lin­kės. Se­niū­no R. Čy­go nuo­mo­ne, ne­tin­ka­mai įreng­tas ir neį­ga­lie­siems bei se­ny­vo am­žiaus rin­kė­jams la­biau­siai ne­pri­tai­ky­tos bal­sa­vi­mo pa­tal­pos Skre­biš­kiuo­se ir Kup­re­liš­ky­je. Čia rin­kė­jai ak­ty­viau­si.

Spe­cia­lis­tas ėmė­si ma­ta­vi­mų.

– Svars­ty­si­me ką da­ry­si­me – im­si­mės sta­ty­bos dar­bų ar mo­kė­si­me bau­das? Bau­dos gal at­sieis pi­giau nei sta­ty­bos... – liūd­nai juo­ka­vo se­niū­nas Re­nas Čy­gas.

Ir Skre­biš­kiuo­se, ir Kup­re­liš­ky­je trūks­ta spe­cia­laus įva­žia­vi­mo. Skre­biš­kiuo­se to­kį įva­žia­vi­mą įreng­ti pa­pras­čiau nei Kup­re­liš­ky­je. Kup­re­liš­kio me­di­ci­nos punk­to bend­ruo­me­nės slau­gy­to­ja Ona Klo­vie­nė su­ko gal­vą: jei­gu ta­me kam­pe bus įreng­tas spe­cia­lus įva­žia­vi­mas, kur žie­mą jos su bib­lio­te­ki­nin­ke dės nuo laip­tų ir ke­liu­ko nu­kas­tą snie­gą?.. Vi­si trys nu­spren­dė: žie­mų Lie­tu­vo­je ne­be­bus. Ant­ras klau­si­mas: kiek mies­te­ly­je gy­vuos bib­lio­te­ka ir me­di­ci­nos punk­tas?..

Neį­ga­lio­jo pa­sta­bos

„Bir­žie­čių žo­džio“ kal­bin­tas neį­ga­lus, bet pi­lie­tiš­kas Pa­bir­žės se­niū­ni­jos gy­ven­to­jas Jus­ti­nas Or­že­kaus­kas tik at­si­du­so: neį­ga­lie­ji ne to­kio dė­me­sio iš val­džios lau­kia.

– Vi­suo­met nau­do­juo­si ir nau­do­siuos išanks­ti­nio bal­sa­vi­mo tei­se. Čia tik lė­šų švais­ty­mas. Kre­čia ne­są­mo­nes, o kas­die­ni­nių kliū­čių iš neį­ga­lių­jų gy­ve­ni­mo ne­pa­ša­li­na, – tvir­ti­no Jus­ti­nas Or­že­kaus­kas.

Vy­riš­kis pa­tei­kė gy­ve­ni­miš­kus pa­vyz­džius. Val­džiai se­niai rei­kia su­si­rū­pin­ti ir pir­miau­sia įreng­ti įva­žia­vi­mus neį­ga­lie­siems prie bib­lio­te­kų. Trūks­ta įva­žia­vi­mų ir neį­ga­lie­ji ne­ga­li pa­tek­ti į kai ku­rias par­duo­tu­ves. Neį­ga­lie­siems ne­pri­tai­ky­tas ir nau­jai nu­ties­tas ša­li­gat­vis Kęs­tu­čio gat­vė­je. Pas­ta­tęs au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je su neį­ga­lio­jo ve­ži­mė­liu kol už­va­žiuo­ju ant ša­li­gat­vio. Ne­bent ve­ži­mė­lį stum­čiaus at­bu­lom, bet vi­du­ry­je gat­vės juk ne­ma­nev­ruo­si... Pa­sak J. Or­že­kaus­ko, jam su­dė­tin­ga bu­vo pa­kliū­ti ir į Po­li­ci­jos pa­sta­tą. Jau bu­vo pa­si­ry­žęs šauk­tis pa­gal­bos bend­ruo­ju te­le­fo­nu 112, bet pro ša­lį ėjo pa­rei­gū­nas ir pro­ble­mą pa­dė­jo iš­spręs­ti.

„Bir­žie­čių žo­dis“ ne­se­niai pa­sa­ko­jo ir apie ast­ra­vie­čio neį­ga­lio­jo Ra­mu­čio Moc­kai­čio var­gus. Neį­ga­lu­sis iš na­mų ke­liu nie­kaip ne­ga­li iš­va­žiuo­ti į pa­grin­di­nį ke­lią be kai­my­no pa­gal­bos. Ke­lias duo­bė­tas, to­dėl kai­my­nas Ra­mu­tį kiek­vie­ną kar­tą pri­lai­ko, kad šis neįg­riū­tų į ba­lą.