Tarybos posėdyje didžiausias aistras kėlė sportas

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
R. Vai­gi­nas svarsto galimybę atsisakyti Biržų rajono savivaldybės tarybos nario mandato.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį įvy­ko de­vin­ta­sis šios ka­den­ci­jos ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dis. Di­džiau­sias aist­ras ja­me kė­lė spor­tas: po­li­ti­kai ne­ga­lė­jo su­tar­ti, kiek po­li­ti­kų tu­rė­tų bū­ti Vi­suo­me­ni­nė­je spor­to ta­ry­bo­je bei aiš­ki­no­si eta­tų tvar­ką Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re. Pas­ta­ra­sis klau­si­mas ra­jo­no po­li­ti­kus įstū­mė į ak­la­vie­tę: nu­tar­ta jį ati­dė­ti svars­ty­ti ki­ta­me po­sė­dy­je.

Pa­sik­ly­do tarp eta­tų

Ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu 2016 me­tais Bir­žų kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­rui bu­vo pa­tvir­tin­ti 48 eta­tai. Šiuo me­tu ne vi­si eta­tai užim­ti, nes pa­si­kei­tė vie­no tre­ne­rio eta­tui ski­ria­mų va­lan­dų skai­čia­vi­mas. Nuo 2017 m. rug­sė­jo tre­ne­rio eta­tą su­da­ro 36 kon­tak­ti­nės va­lan­dos, o ne 18, kaip bu­vo anks­čiau.To­dėl Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras pra­šė su­ma­žin­ti 10 neu­žim­tų tre­ne­rių eta­tų ir pa­tvir­tin­ti di­džiau­sią leis­ti­nų pa­rei­gų skai­čių – 38.

Išaiš­kin­ti, kiek ir ko­kių eta­tų yra Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­re, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai į tri­bū­ną pa­kvie­tė Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ro di­rek­to­rių Si­gi­tą Mit­ro­chi­ną. Šis ra­jo­no po­li­ti­kams paaiš­ki­no, jog Cent­re yra 23 per­so­na­lo ir 15 tre­ne­rių eta­tų.

V. Val­kiū­nas do­mė­jo­si, ar vi­si tre­ne­rių eta­tai yra užim­ti ir ko­kią vi­du­ti­nę al­gą jie gau­na. S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog Cent­re užim­ti 9 tre­ne­rių eta­tai, dir­ba 14 tre­ne­rių, nu­ma­ty­tas eta­tas bok­so tre­ne­riui ir pra­šo­ma ga­li­my­bės įdar­bin­ti ke­tu­ris spor­to inst­ruk­to­rius. V. Kur­ga­no­vas pra­šė iš­var­din­ti, ko­kių spor­to ša­kų tre­ne­riai dir­ba Cent­re. Cent­ro di­rek­to­rius sa­kė, jog Cent­re dir­ba 4 krep­ši­nio, 3 – dziu­do, 2 leng­vo­sios at­le­ti­kos, 2 šau­dy­mo, 1 fut­bo­lo, 1 šach­ma­tų tre­ne­ris, ta­čiau jie tu­ri skir­tin­gą kon­tak­ti­nių va­lan­dų skai­čių. Po­li­ti­kams taip pat bu­vo neaiš­ku, ką vei­kia jau esan­tys du spor­to inst­ruk­to­riai ir kam rei­kia dar ke­tu­rių spor­to inst­ruk­to­rių, ko­dėl ne tre­ne­rių? S. Mit­ro­chi­nas aiš­ki­no, jog du spor­to inst­ruk­to­riai dir­ba tre­ni­ruok­lių sa­lė­je. Tie ki­ti ke­tu­ri inst­ruk­to­riai dirb­tų spor­to or­ga­ni­za­to­rių dar­bą se­niū­ni­jo­se. T. Čet­ver­gas sam­pro­ta­vo: gal­būt pra­džio­je už­tek­tų, kad spor­to inst­ruk­to­riai dirb­tų bent po ket­vir­tį eta­to...

A. Kor­sa­kie­nė do­mė­jo­si, ku­rią vie­tą bir­žie­čiai praė­ju­siais me­tais užė­mė se­niū­ni­jų žai­dy­nė­se re­gio­ne? S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog bir­žie­čiai ne­su­ge­bė­jo su­rink­ti ko­man­dos, nes apie žai­dy­nes bu­vo in­for­muo­ti vos prieš die­ną. Į žai­dy­nes iš­vy­ko tik sta­lo te­ni­so at­sto­vai. To­dėl bir­žie­čiai li­ko aut­sai­de­riais. Vi­ce­me­rė pa­tiks­li­no: bir­žie­čiai su­si­dū­rė su or­ga­ni­za­ci­ne pro­ble­ma? S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog tai ir bu­vo pa­grin­di­nė prie­žas­tis, kad bir­žie­čiai užė­mė pa­sku­ti­nę vie­tą Lie­tu­vo­je.

R. Vai­gi­nas svars­tė: tre­ne­rių dar­bo krū­viai su­ma­žin­ti. Gal­būt bū­tų tiks­lin­giau pla­nuo­ja­mą spor­to inst­ruk­to­rių mo­kos fon­dą skir­ti tre­ne­rių al­goms pa­di­din­ti? S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog pa­tei­kė 2020 me­tams pro­jek­tą ir pra­šo lė­šų. Kai bus skir­tos lė­šos, ma­ty­sis, ką ga­li­ma pa­da­ry­ti.

Ta­ry­bos na­rys M. Vi­soc­kas do­mė­jo­si, ar tie tre­ne­riai, ku­rie Cent­re dir­ba tik 10 val., tu­ri ir ki­tą dar­bą? Cent­ro di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, jog taip. M. Vi­soc­kas tuo­met sua­be­jo­jo, ar ki­tą dar­bą tu­rin­tis tre­ne­ris no­rės dau­giau dar­bo va­lan­dų Cent­re. S. Mit­ro­chi­nas pa­tiks­li­no, jog fut­bo­lo tre­ni­ruo­tes ve­da Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rius V. Sta­nu­le­vi­čius, dziu­do tre­ne­ris A. Kup­re­vi­čius tu­ri neį­ga­lu­mo gru­pę, to­dėl ga­li dirb­ti tik tam tik­rą va­lan­dų skai­čių ir pan. A. Garš­vai­tė kal­bė­jo, jog va­lan­dų skai­čius pri­tai­ko­mas prie da­bar­ti­nės si­tua­ci­jos. O ar ieš­ko­ma nau­jų tre­ne­rių? S. Mit­ro­chi­nas kal­bė­jo, jog biu­dže­tas yra ski­ria­mas ka­len­do­ri­niams me­tams, o mo­ki­nių gru­pės for­muo­ja­mos moks­lo me­tams. Tai šiek tiek įne­ša su­maiš­ties.

Vi­ce­me­rė kal­bė­jo: pir­miau­sia ak­cen­tuo­ja­mas tre­ne­ris, o tik po to mo­ki­niai. Gal­būt Cent­ras at­li­ko ap­klau­są ir ty­rė po­rei­kį, ko­kios spor­to ša­kos mo­ki­niai pa­gei­dau­tų? O gal Cent­ras pir­miau­sia su­ran­da tre­ne­rį ir tik po to ieš­ko mo­ki­nių? S. Mit­ro­chi­nas pri­si­pa­ži­no: po­rei­kio ty­ri­mų Cent­ras neat­li­ko, nes jau esan­čio biu­dže­to Cent­rui neuž­ten­ka.

Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai pra­šė S. Mit­ro­chi­no įvar­din­ti, ko­kie yra per­so­na­lo eta­tai. Kai ku­riems po­li­ti­kams jų rei­ka­lin­gu­mas kė­lė abe­jo­nių. A. Kor­sa­kie­nė do­mė­jo­si: jei Cent­re dir­ba ka­si­nin­kė ap­skai­ti­nin­kė, tai ko­kios gry­nų­jų pi­ni­gų ope­ra­ci­jos at­lie­ka­mos? S. Mit­ro­chi­nas paaiš­ki­no, jog ka­si­nin­kė ren­ka įna­šus iš mo­ki­nių, re­gist­ruo­ja mo­kė­ji­mo kvi­tus ir pan. S. Ei­ta­vi­čie­nė svars­tė: gal­būt bū­tų ga­li­ma su­ma­žin­ti per­so­na­lą? Ar ne­rei­kė­tų per­žiū­rė­ti šiuos eta­tus? S. Mit­ro­chi­nas su­ti­ko: gal ir bū­tų tiks­lin­ga, pa­vyz­džiui, pa­nai­kin­ti vie­šų­jų pir­ki­mų spe­cia­lis­to eta­tą...

D. Dre­vins­kas tei­ra­vo­si, ką veiks ke­tu­ri se­niū­ni­jų spor­to inst­ruk­to­riai? S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog jie dirbs or­ga­ni­za­ci­nį dar­bą. M. Vi­soc­kas do­mė­jo­si, ar inst­ruk­to­rių eta­tai bus skir­ti da­bar dir­ban­tiems tre­ne­riams? S. Mit­ro­chi­nas sa­kė, jog spor­to inst­ruk­to­riais tu­rė­tų bū­ti vie­ti­niai gy­ven­to­jai, nes jie ge­riau­siai iš­ma­no po­rei­kius. S. Ei­ta­vi­čie­nė abe­jo­jo: jei spor­to inst­ruk­to­rius bus įdar­bin­tas 0,25 eta­to, mo­kes­čius vis tiek rei­kės mo­kė­to nuo vi­so eta­to. Bend­ruo­me­nių pir­mi­nin­kai dir­ba už dy­ką, o spor­to or­ga­ni­za­to­riai gaus al­gą. Ar ne­grįž­ta­me į ta­ry­bi­nius lai­kus?

S. Ei­ta­vi­čie­nei prieš­ta­ra­vo A. Ans­ki­nas: Pas­va­ly inst­ruk­to­rių eta­tai se­niai eg­zis­tuo­ja ir pa­si­tei­si­no.

To­mas Čet­ver­gas Vals­tie­čių ir Ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos var­du pa­pra­šė pen­kių mi­nu­čių per­trau­kos pa­si­tar­ti. Po per­trau­kos šio klau­si­mo tei­kė­jas Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas pa­pra­šė šį spren­di­mo pro­jek­tą ati­dė­ti, nes yra daug klau­si­mų ir abe­jo­nių. Ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai bal­suo­da­mi pri­ta­rė, kad spren­di­mo pro­jek­tas bū­tų svars­to­mas ki­ta­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Gin­čai dėl Vi­suo­me­ni­nės spor­to ta­ry­bos

Šių me­tų spa­lį ra­jo­no Ta­ry­bos pa­tvir­tin­tų Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vi­suo­me­ni­nės spor­to ta­ry­bos nuo­sta­tų 11 punk­tas reg­la­men­tuo­ja Vi­suo­me­ni­nės spor­to ta­ry­bos su­dė­tį. Vi­suo­me­ni­nė spor­to ta­ry­ba ren­ka­ma ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mu ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui iš ne ma­žiau kaip 7 na­rių, ku­riuos (po vie­ną) siū­lo ra­jo­no Ta­ry­bos frak­ci­jos Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius (ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vą), se­niū­nai (se­niū­ną), Kū­no kul­tū­ros ir spor­to cent­ras (Cent­ro at­sto­vą), Vers­li­nin­kų aso­cia­ci­ja ir t. t.

Spren­di­mo pro­jek­te į Vi­suo­me­ni­nę spor­to ta­ry­bą pa­siū­ly­ti šie na­riai: A. Ans­ki­nas, V. Ba­ga­mo­lo­vas, A. Fran­kas, Ž. Ka­čins­kas, S. Mit­ro­chi­nas, K. Strel­co­vas, T. Špo­kas. Ta­čiau sep­ty­ni na­riai – ma­žiau­sias ga­li­mas Vi­suo­me­ni­nės ta­ry­bos na­rių skai­čius. To­dėl spren­di­mo pro­jek­tą pri­sta­tęs Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas E. Ja­nu­še­vi­čius pa­siū­lė Vi­suo­me­ni­nę spor­to ta­ry­bą iš 9 na­rių.

T. Čet­ver­gas nuo Vals­tie­čių ir Ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos pa­siū­lė Da­lių Dre­vins­ką. Ir dar pri­dė­jo: ta­ry­bą rei­kia su­da­ry­ti iš 11 na­rių, kad į ją įei­tų ir ra­jo­no Ta­ry­bos opo­zi­ci­jos at­sto­vai.

Tuo­met vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė pa­siū­lė pa­skai­ty­ti nuo­sta­tus. Ta­ry­bos na­rių skai­čius Vi­suo­me­ni­nė­je ta­ry­bo­je išaugs, o ta­ry­ba tai – vi­suo­me­ni­nė. Yra ki­tas ke­lias – iš­rink­ti Vi­suo­me­ni­nę spor­to ta­ry­bą ir pa­keis­ti nuo­sta­tus, ku­rie leis­tų įtrauk­ti pa­pil­do­mai Ta­ry­bos na­rių. Dėl to S. Ei­ta­vi­čie­nė į ta­ry­bą ne­be­kan­di­da­ta­vo.

Į tri­bū­ną bu­vo pa­kvies­ta Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tė R. Lu­čins­kie­nė išaiš­kin­ti, kiek ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių ga­li bū­ti Vi­suo­me­ni­nė­je spor­to ta­ry­bo­je. R. Lu­čins­kie­nė paaiš­ki­no: kiek­vie­na frak­ci­ja ga­li siū­ly­ti vie­ną na­rį ar­ba pri­tar­ti ki­tos frak­ci­jos kan­di­da­tui.

Me­ras V. Ja­rec­kas siū­lė bal­suo­ti. Pir­miau­sia ra­jo­no po­li­ti­kai pri­ta­rė, kad Vi­suo­me­ni­nę spor­to ta­ry­bą de­ra pra­plės­ti iki 9 na­rių. Man­to Vi­soc­ko kan­di­da­tū­rą po­li­ti­kai bal­suo­da­mi at­me­tė – už bal­sa­vo 10 iš 22 ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių. Pri­tar­ta A. Juk­nos kan­di­da­tū­rai – už jį bal­sa­vo 12 ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių.