Šven­tė Pa­pi­ly­je

Kaip ir pri­klau­so – Ko­vo 11–ąją Pa­pi­ly­je pa­si­ti­ko­me spal­vin­gai, džiu­giai ir šven­tiš­kai. Tris­de­šim­to­jo Nep­rik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ju­bi­lie­jaus šven­tę kū­rė vi­si Pa­pi­lio kul­tū­ros na­mų me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vai bei mo­kyk­los mo­ki­niai. Skam­bė­jo pa­čios gra­žiau­sios dai­nos Lie­tu­vai, jaut­riai ir įtai­giai pa­dai­nuo­tos so­lis­čių Ug­nės bei Ru­gi­lės, Mayos ir Ka­ro­li­nos due­to, Pa­pi­lio mo­kyk­los ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo miš­raus an­samb­lio „Dai­nos stu­di­ja“ , kul­tū­ros na­mų „ Sen­ti­men­tai“, „Ro­vė­jū­nės“, folk­lo­ro „Aguo­nė­las“.

Ren­gi­nį ve­dė jau­no­sios kar­tos at­sto­vės Eva ir Ug­nė. Pa­pi­lie­čius šven­tės pro­ga svei­ki­no sve­čiai. Dėl epi­de­mi­jos at­šau­kus ren­gi­nius Ku­piš­kio ra­jo­ne, šven­tė­je da­ly­va­vu­sius ku­piš­kie­čius ma­lo­niai nu­ste­bi­no me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų gau­sa, įvai­ri pro­gra­ma.

Ant­ro­je šven­tės da­ly­je Bir­žų mu­zie­jaus „Sė­la“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Edi­ta Lans­ber­gie­nė vaiz­džiai pri­sta­tė jud­vie­jų su vy­ru Gin­ta­ru ke­lio­nes, ieš­kant iš­ny­ku­sių kai­mų, vie­tų var­dų. Taip gi­mė ke­lio­nių re­por­ta­žas „100 din­gu­sių vie­tų var­dų“.

Lais­vės tris­de­šimt­me­čio šven­tę vai­ni­ka­vo Eu­ri­kos Ma­sy­tės dai­na, ta­pu­si Lais­vės sim­bo­liu. Dai­ną „Lais­vė“, pri­ta­riant gy­vam akom­pa­ni­men­tui ( būg­ni­nin­kas Pi­jus, akor­deo­ni­nin­kas Mi­kas, kla­vi­ši­niai – Vi­gi­li­ja) at­li­ko vi­si ko­lek­ty­vai.