"Sėlos" muziejuje – ypatingi svečiai

"Sė­los" mu­zie­jaus nuo­tr.
Pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nist­ro Vy­tau­to Pet­ru­lio sū­nus Min­dau­gas ir anū­kas Al­gir­das at­vy­ko iš JAV ir ap­lan­kė "Sė­los" mu­zie­jų.

Ko­vo 7 d. Bir­žų kraš­to mu­zie­ju­je "Sė­la" lan­kė­si ypa­tin­gi sve­čiai: pir­mo­sios Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ke­tu­ris­syk fi­nan­sų mi­nist­ro Vy­tau­to Pet­ru­lio (dar va­di­na­mo "Li­to tė­vu") sū­nus Min­dau­gas ir anū­kas Al­gir­das, at­vy­kę į Lie­tu­vą iš JAV, o į Bir­žus at­ly­dė­ti gi­mi­nai­tės Ni­jo­lės Pet­ru­ly­tės- Štriup­ku­vie­nės. Mi­nist­ro žmo­na Ona bai­gian­tis II pa­sau­li­niam ka­rui trauk­da­ma­si su vai­kais į va­ka­rus ne­ži­no­jo, kad jos vy­ras dar 1941 m. Uch­to­je bu­vo NKVD su­šau­dy­tas, tad į ke­lio­nę paė­mė jo pal­tą su ka­ra­ku­li­ne apy­kak­le, ti­kė­da­ma­si, kad su vy­ru dar ka­da nors su­si­tiks... Šei­ma bran­gią re­lik­vi­ją iš­sau­go­jo, ir pui­kiai iš­lai­ky­tą vie­no ge­riau­sių to me­to Kau­no siu­vė­jų mi­nis­te­riui pa­siū­tą pal­tą per­da­vė sau­go­ti Bir­žų kraš­to mu­zie­jui "Sė­la". Min­dau­gas ir Al­gir­das Pet­ru­liai mu­zie­ju­je pa­li­ko dar ke­le­tą bran­gių su Vy­tau­tu Pet­ru­liu su­si­ju­sių daik­tų, tarp ku­rių ir vie­nin­te­lis šei­mą pa­sie­kęs laiš­kas, ra­šy­tas iš la­ge­rio Uch­to­je.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.