Šeimos vertybės ir verslas: ar tai suderinama?

Bend­ro­vės "Bir­žų duo­na" sa­vi­nin­kai – Kur­ga­no­vų šei­ma.
Eu­ro­pos šei­mų vers­lo aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, šei­mos vers­lai re­gio­ne su­da­ro ma­žiau­siai 65 pro­c. vi­sų vei­kian­čių įmo­nių. Tie­sa, nė­ra tiks­lios sta­tis­ti­kos, ko­kią da­lį to­kios įmo­nės uži­ma Lie­tu­vo­je, ta­čiau skai­čiuo­ja­ma, kad jų skai­čius ga­lė­tų siek­ti apie 30–40 pro­c. Šei­mos vers­las rei­ka­lau­ja ypa­tin­go su­si­tel­ki­mo, ke­lia iš­šū­kių, to­dėl ne­ma­žai vers­li­nin­kų jo pri­ven­gia. Kas su­lai­ko nuo vers­lo kar­tu su šei­ma? Kaip gims­ta sėk­mės is­to­ri­jos?

Ku­rian­tys ir vys­tan­tys vers­lą daž­nai net ne­pa­gal­vo­ja į jį įtrauk­ti sa­vo ar­ti­muo­sius. Ga­jūs ste­reo­ti­pai, kad dar­bas kar­tu su tė­vais, vy­ru ar žmo­na, vai­kais ar ki­tais šei­mos na­riais pa­blo­gins, net su­griaus tar­pas­me­ni­nius san­ty­kius, o na­muo­se ne­leis at­si­ri­bo­ti nuo dar­bi­nių pro­ble­mų. Ta­čiau, kaip ro­do sėk­min­gi to­kių vers­lų pa­vyz­džiai, šei­ma ga­li bū­ti stip­ry­bė. Ji vers­lą įkve­pia puo­se­lė­ti ver­ty­bes, rū­pin­tis dar­buo­to­jais, o kiek­vie­nam ga­mi­niui skir­ti tiek lai­ko, tiek dė­me­sio – to­kia sa­vo pa­tir­ti­mi da­li­na­si „Bir­žų duo­na“, šei­mos ke­pyk­la.

Svar­biau­sia – ti­kė­ti ir pa­si­ti­kė­ti

Ne­re­tai šei­mos įmo­nė­se vers­lo sa­vi­nin­kas bū­na ne tik va­do­vas ir pa­grin­di­nių spren­di­mų priė­mė­jas, ta­čiau kar­tu ir fi­nan­sų, par­da­vi­mų bei vi­sų ki­tų sky­rių ved­lys. To­dėl jam iš­vy­kus – įmo­nės dar­bas pa­ste­bi­mai su­lė­tė­ja, ne­bep­rii­ma­mi svar­būs spren­di­mai. Kaip pa­sa­ko­ja „Bir­žų duo­nos“ vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius And­rius Kur­ga­no­vas, di­džiau­siu iš­šū­kiu bu­vo at­ras­ti stip­ry­bės pa­si­ti­kė­ti ko­man­da vi­su šim­tu pro­cen­tų ir efek­ty­viai de­le­guo­ti už­duo­tis ki­tiems.

„Džiau­giuo­si, kad lai­kui bė­gant pa­vy­ko su­bur­ti stip­rią va­do­vų ko­man­dą ir iš­mok­ti pa­ti­kė­ti spren­di­mų priė­mi­mą į jų ran­kas, “ – tei­gia A. Kur­ga­no­vas.

Sa­vo veik­los pra­džią įmo­nė skai­čiuo­ja dar nuo 1953 me­tų, Kur­ga­no­vų šei­ma ke­pyk­los vai­rą pe­rė­mė 2000-ai­siais. Dir­bant drau­ge su ko­man­da jiems pa­vy­ko ne vien at­nau­jin­ti įmo­nės ga­mi­nių re­cep­tū­ras, tech­no­lo­gi­jas, ce­chus, bet ir išau­gin­ti į vie­ną di­džiau­sių švie­žios duo­nos ke­pė­jų Lie­tu­vo­je.

Mei­lė sa­vo dar­bui

„Nes­var­bu, ko­kio po­bū­džio vers­lo kryp­tis, re­tas va­do­vas su­ge­ba 17-tą va­lan­dą už­ver­ti biu­ro du­ris ir už jų pa­lik­ti dar­bi­nius klau­si­mus bei pro­ble­mas. To­dėl bū­ti­na ras­ti ba­lan­są ir ne­leis­ti rū­pes­čiams už­val­dy­ti vi­di­nio pa­sau­lio. Tu­ri­me ne­ra­šy­tą tai­syk­lę – ke­pyk­la yra svar­biau už tai, ku­ris tei­sus, o ku­ris klys­ta. Juk šei­mos vers­le ne­men­ku už­da­vi­niu tam­pa ir tai, kaip su­de­rin­ti skir­tin­gų kar­tų vi­zi­jas,“ – min­ti­mis da­li­na­si A. Kur­ga­no­vas.

Vers­li­nin­kui ant­ri­na ir jo žmo­na, ke­pyk­los mar­ke­tin­go va­do­vė Na­ta­li­ja Kur­ga­no­vė, pa­brė­žian­ti, kad rei­kia at­ras­ti stip­ry­bės ne tik na­muo­se, ta­čiau ir dar­be at­si­ri­bo­ti nuo šei­my­ni­nių rū­pes­čių. Ji džiau­gia­si, kad kas­dien drau­ge į ke­pyk­lą ke­liau­ja ne tik šei­my­ni­nės pro­ble­mos, bet ir ver­ty­bės. Puo­se­lė­ja­mos šei­mos ver­ty­bės su­kū­rė vie­ną di­džiau­sių „Bir­žų duo­nos“ iš­skir­ti­nu­mų rin­ko­je.

Įmo­nės va­do­vai ska­ti­na ir dar­buo­to­jus puo­se­lė­ti šei­mos bei tra­di­ci­jų ver­ty­bes. Sten­gia­ma­si, kad ke­pyk­la ne­tap­tų už­da­ra no­rin­tiems pri­si­jung­ti ir au­gin­ti ją drau­ge, o įsi­dar­bi­ni­mą lem­tų ne gi­mi­nys­tės ry­šiai, bet pa­tir­tis, kom­pe­ten­ci­ja, ir mei­lė tam, ką vei­ki. Sie­kia­ma, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas tu­rė­tų ga­li­my­bę sa­ve rea­li­zuo­ti kur­da­mas nau­jus ga­mi­nius, ap­lin­ką tau­so­jan­čius tech­no­lo­gi­nius, pa­kuo­čių, rin­ko­da­ros, vers­lo vys­ty­mo spren­di­mus.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga įmo­nė pri­sta­tė pre­kės ženk­lą rep­re­zen­tuo­jan­tį nau­ją vaiz­do kli­pą. Ja­me – at­skleis­ta ke­pyk­los ir Kur­ga­no­vų šei­mos is­to­ri­ja. Stip­ri šei­mos ko­mu­ni­ka­ci­jos li­ni­ja, ino­va­ci­jos ir tra­di­ci­jų puo­se­lė­ji­mas at­lie­pia šių die­nų ten­den­ci­jas, ža­di­na mei­lę vals­ty­bei bei ska­ti­na ne­bi­jo­ti drą­siai leis­tis į nau­jų po­ty­rių paieš­kas vers­le ir gy­ve­ni­me.

Nuo­ro­da į kli­pą: http://www.bir­zu­duo­na.lt/tra­di­ci­ja­kur­ti

Mo­der­niais spren­di­mais ste­bi­nan­ti „Bir­žų duo­na“ kiek­vie­nam ga­mi­niui ski­ria daug dė­me­sio nuo idė­jos su­kū­ri­mo iki pro­duk­to at­si­ra­di­mo par­duo­tu­vių len­ty­no­se. Sa­vo veik­los me­tus skai­čiuo­jan­ti nuo 1953 m., šian­dien ke­pyk­la pa­ten­ka tarp 3 di­džiau­sių švie­žios duo­nos Lie­tu­vos ke­pyk­lų. Puo­se­lė­da­ma se­ną­sias ru­gi­nės duo­nos ke­pi­mo tra­di­ci­jas, įmo­nė ne­pa­mirš­ta nuo­lat ieš­ko­ti nau­jo­vių ir at­si­žvelg­ti į var­to­to­jų pa­gei­da­vi­mus. Be ke­pyk­los, UAB „Bir­žų duo­na“ taip pat tu­ri 16 fir­mi­nių duo­nos krau­tu­vių, 4 ke­pi­nių na­mus „Sucré“ ir 6 „drau­gų“ par­duo­tu­ves, vei­kian­čias fran­ši­zės pa­grin­du. Be to, 2019 m. va­sa­rą įmo­nė pri­sta­tė be­gliu­te­nį ce­chą.