Savivaldybės tarybos posėdyje

Lapk­ri­čio 13 die­ną įvy­ko ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me bu­vo svars­ty­tas vie­nas spren­di­mo pro­jek­tas: „Dėl Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­ti­nės reikš­mės vie­šų­jų ir vi­daus ke­lių tie­si­mo, tai­sy­mo (re­mon­to), re­konst­ra­vi­mo, prie­žiū­ros, sau­gaus eis­mo są­ly­gų už­tik­ri­ni­mo, šių ke­lių in­ven­to­ri­za­vi­mo ob­jek­tų są­ra­šo 2019 m. pa­kei­ti­mo“. Dau­gu­ma bal­sų spren­di­mas bu­vo priim­tas.

Spren­di­mu pa­keis­tas Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šų­jų ir vi­daus ke­lių tie­si­mo, tai­sy­mo (re­mon­to), re­konst­ra­vi­mo, prie­žiū­ros, sau­gaus eis­mo są­ly­gų už­tik­ri­ni­mo, šių ke­lių in­ven­to­ri­za­vi­mo ob­jek­tų są­ra­šas 2019 m., pa­tvir­tin­tas Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2019 m. ge­gu­žės 10 d. spren­di­mu Nr. T-96 "Dėl ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mų ob­jek­tų są­ra­šo pa­tvir­ti­ni­mo" (su vi­sais pa­kei­ti­mais ir pa­pil­dy­mais). Jis iš­dės­ty­tas nau­ja re­dak­ci­ja. Lė­šos per­skirs­ty­tos įver­ti­nus fak­tiš­kai at­lik­tus ir nu­ma­to­mus at­lik­ti dar­bus ir at­si­skai­ty­ti už jau baig­tus ob­jek­tus (per­skirs­čius lė­šas 120 tūkst. eu­rų pa­pil­do­mai skir­ta at­si­skai­ty­ti už pės­čių­jų til­to per Šir­vė­nos eže­rą re­konst­ruk­ci­jos dar­bus, ku­rie bu­vo baig­ti anks­čiau, nei nu­ma­ty­ta ran­gos dar­bų su­tar­ty­je).

Po­sė­dy­je Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai dis­ku­ta­vo dėl ki­tų ra­jo­no ir re­gio­ni­nių ke­lių prie­žiū­ros ir re­mon­to klau­si­mų, do­mė­jo­si eis­mo sau­gu­mo da­ly­kais Bir­žų mies­te.