Rajono kelių asfaltavimui ir priežiūrai panaudotos ne visos lėšos

Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­rius Vid­as Eidukas.
Bir­žų ra­jo­no gy­ven­to­jai ir sve­čiai skun­džia­si pra­stais ra­jo­no ke­liais. Pa­si­gir­do kal­bų, kad ra­jo­no ke­lių as­fal­ta­vi­mui ir prie­žiū­rai pa­nau­do­tos ne vi­sos lė­šos. "Bir­žie­čių žo­džio" žur­na­lis­tė Edi­ta MI­KE­LIO­NIE­NĖ Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­riaus Vi­do EI­DU­KO tei­ra­vo­si apie ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Do­mė­jo­si, ar vi­sos ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos, skir­tos mū­sų ra­jo­no ke­liams as­fal­tuo­ti ir pri­žiū­rė­ti 2019 m. bu­vo pa­nau­do­tos? Jei ne, tai kiek jų li­ko ne­pa­nau­do­tų ir ko­dėl? Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas at­sa­kė:

"2019 m. Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bei skir­ta Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) lė­šų –1 918 000 Eur. Tai, kad ne­bu­vo vi­siš­kai iš­nau­do­tos vi­sos ga­li­my­bės pa­si­nau­do­ti ke­lių prie­žiū­rai ir plėt­rai skir­to­mis lė­šo­mis, lė­mė ke­le­tas ne­pa­lan­kiai su­si­klos­čiu­sių ap­lin­ky­bių. Vi­sų pir­ma – LR su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu pa­tvir­tin­ta­me Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų vie­ti­nės reikš­mės ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti pa­skirs­ty­mo 2019 me­tais tvar­kos ap­ra­še at­si­ra­dęs rei­ka­la­vi­mas, kad pa­raiš­kos ga­li bū­ti tei­kia­mos tik ka­pi­ta­li­nio ir pa­pras­to­jo re­mon­to (dul­kė­tu­mui ma­ži­nan­čiai dan­gai įreng­ti) dar­bams fi­nan­suo­ti. To­kiu bū­du anks­tes­niais me­tais sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos reng­ti re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tai stai­ga ta­po ne­tin­ka­mi fi­nan­suo­ti prie­mo­nės, ku­riai bir­že­lio vi­du­ry­je iš­leis­tu su­sie­ki­mo mi­nist­ro įsa­ky­mu skir­ta 240,7 tūkst. Eur Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti. Šios lė­šos tu­rė­jo bū­ti pa­nau­do­tos iki 2019 m. gruo­džio mė­ne­sio, to­dėl, sie­kiant su­tau­py­ti lai­ko, bu­vo skel­bia­mas vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sas ran­gos dar­bams kar­tu su ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ap­ra­šo pa­ren­gi­mu ir nu­ro­dy­tas dar­bų at­li­ki­mo ter­mi­nas 2019 m. gruo­džio mėn. Įp­ras­tai apie pu­sę me­tų už­trun­ka pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, tad ga­li­mai dėl šios prie­žas­ties po­ten­cia­lių ran­go­vų pa­siū­ly­mų dar­bams at­lik­ti ne­su­lauk­ta. Te­ko dar kar­tą skelb­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­są su ter­mi­nu dar­bams at­lik­ti, nu­si­ke­lian­čiu į 2020 me­tus ir ti­kė­tis, kad ga­li­mi ran­go­vai su­tiks pri­siim­ti jau ma­žes­nę ri­zi­ką ir at­liks kaip įma­no­ma dau­giau dar­bų iki 2019 m. gruo­džio mėn. Su­lauk­ta vie­nin­te­lio ran­go­vo pa­siū­ly­mo ir 2019 m. rugp­jū­čio ant­ro­je pu­sė­je bu­vo pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys dėl ran­gos kar­tu su ka­pi­ta­li­nio re­mon­to ap­ra­šu pa­ren­gi­mu dar­bų Ge­le­žin­ke­lio ir J. Nas­top­kos bei Ag­luo­nos ir Žal­gi­rio gat­vė­se. Ran­go­vas ne­dels­da­mas ėmė­si or­ga­ni­zuo­ti pro­jek­ta­vi­mo dar­bus ir jie vy­ko pa­kan­ka­mai spar­čiai. De­ja, šia­me pro­ce­se tam tik­rų pro­ce­dū­rų ir dar­bų su­trum­pin­ti neį­ma­no­ma, to­dėl iki me­tų ga­lo bu­vo at­lik­ta tiek dar­bų, kiek tik lei­do ap­lin­ky­bės.

Iš vi­so mi­nė­to­se gat­vė­se 2019 m. at­lik­ta dar­bų už 111,5 tūkst. Eur. Tuo tar­pu dar spa­lio mėn. ti­kė­ta­si, jog pa­vyks at­lik­ti ge­ro­kai dau­giau dar­bų, to­dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja sky­rė dar 61,3 tūkst. Eur, ku­rie, kaip paaiš­kė­jo me­tų ga­le, tik pa­di­di­no ga­lu­ti­nę 2019 m. ne­pa­nau­do­tų lė­šų su­mą. Iš vi­so Ge­le­žin­ke­lio ir J. Nas­top­kos bei Ag­luo­nos ir Žal­gi­rio gat­vių re­mon­to dar­bams iš skir­tų lė­šų ne­pa­nau­do­ti 302,0 tūkst. Eur (bend­ra ob­jek­tų ran­gos dar­bų ver­tė – 735,6 tūkst. Eur). Svar­bu pa­žy­mė­ti tai, kad prie šiems dar­bams skir­to fi­nan­sa­vi­mo iš KPPP ly­giai tiek pat bū­tų te­kę pri­si­dė­ti ir sa­vi­val­dy­bei. Dar­bai bus tę­sia­mi 2020 me­tais.

Ki­ta, kur kas ma­žes­nė ne­pa­nau­do­tų lė­šų da­lis, li­ko dėl lai­ku neį­vyk­dy­tų ran­go­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų Bir­žų m. Sto­ties ir Že­mo­jo­je gat­vė­se. LR Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu re­zer­vo lė­šos sa­vi­val­dy­bių pa­si­rink­tiems ob­jek­tams pa­skirs­ty­tos ge­gu­žės vi­du­ry­je. Įvy­kus vie­šie­siems pir­ki­mams, Sto­ties g. ran­gos dar­bų su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta lie­pos mėn. pa­bai­go­je, o Že­mo­sios g. – rugp­jū­čio mėn. pa­bai­go­je. Prie dar­bų vė­la­vi­mo šio­se gat­vė­se pri­si­dė­jo ir sie­kis su­teik­ti gy­ven­to­jams ga­li­my­bę pri­si­jung­ti prie van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų. UAB Bir­žų van­de­nys or­ga­ni­za­vo ir fi­nan­sa­vo trūks­ta­mos van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tink­lų inf­rast­ruk­tū­ros šio­se gat­vė­se fi­nan­sa­vi­mą, tad gy­ven­to­jams, ku­rie iš­reiš­kė pa­gei­da­vi­mą pri­si­jung­ti prie cent­ra­li­zuo­tų van­den­tie­kio ar nuo­te­kų tink­lų ar tiems, ku­rie tai at­liks atei­ty­je, ne­be­kils pa­pil­do­mų rū­pes­čių, su­si­ju­sių su dar­bais ke­lio juos­to­je ar jų fi­nan­sa­vi­mu. Juo­lab, kad nau­jai pa­klo­ta as­fal­to dan­ga ne­be­bus ga­di­na­ma sie­kiant įreng­ti šiuos in­ži­ne­ri­nius tink­lus atei­ty­je. Sto­ties ir Že­mo­sios gat­vių dar­bams taip pat bu­vo pra­šo­ma pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą, to­dėl, ga­vus pa­pil­do­mus 55,0 tūkst. Eur, iš vi­so li­ko ne­pa­nau­do­tų 90,8 tūkst. Eur. Dar­bai bus tę­sia­mi ir baig­ti 2020 m. Dar apie 6,0 tūkst. Eur li­ko ne­pa­nau­do­tų iš KPPP skai­čiuo­ja­mų­jų lė­šų. Sa­vi­val­dy­bei skir­ta 1 118 000,00 Eur. Pa­nau­do­ta - 1 111 924,13 Eur, ne­pa­nau­do­ti li­ko 6 075, 87 Eur. Tai J. Nas­top­kos g. ir Til­to g. per Šir­vė­nos eže­rą ne­tin­ka­mi fi­nan­suo­ti KPPP lė­šo­mis dar­bai, ku­riuos ap­mo­kė­ti at­si­sa­kė LAKD. Ta­čiau Til­to per Šir­vė­nos eže­rą dar­bams fi­nan­suo­ti me­tų ga­le pa­vy­ko gau­ti 125,0 tūkst. Eur, ku­rie stip­riai pa­leng­vi­no už­duo­tį at­si­skai­ty­ti už dar­bus, at­lik­tus dar lie­pos mėn. ga­le.

Pa­ren­gė­me pra­šy­mą-krei­pi­mą­si į LR Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ją ir LR Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ją dėl ne­pa­nau­do­tų lė­šų 2019 m. sky­ri­mo mi­nė­tų pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mui 2020 m."

Komentarai

Ikanamistai....:)     Pen, 2020-02-07 / 13:21
"2019 m. Bir­žų r. sa­vi­val­dy­bei skir­ta Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos (KPPP) lė­šų –1 918 000 Eur." ".....iš vi­so mi­nė­to­se gat­vė­se 2019 m. at­lik­ta dar­bų už 111,5 tūkst. Eur. Tuo tar­pu dar spa­lio mėn. ti­kė­ta­si, jog pa­vyks at­lik­ti ge­ro­kai dau­giau dar­bų, to­dėl Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­pra­šė pa­pil­do­mo fi­nan­sa­vi­mo ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja sky­rė dar 61,3 tūkst. Eur, ku­rie, kaip paaiš­kė­jo me­tų ga­le, tik pa­di­di­no ga­lu­ti­nę 2019 m. ne­pa­nau­do­tų lė­šų su­mą" Klausimas , ar moka kas nors skaičiuoti savivaldoje ?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.