Politikai apžiūrėjo buvusio pašto pastatą

Ra­min­tos IND­RIU­LĖ­NIE­NĖS nuo­tr.
Tre­čia­die­nį ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai, me­ras V. Ja­rec­kas, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius V. Ei­du­kas, Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­rė R. Ind­riu­lė­nie­nė, Bir­žų vie­šo­sios Jur­gio Bie­li­nio bib­lio­te­kos di­rek­to­rė V. Vo­rie­nė, Bir­žų pa­što vir­ši­nin­kė Gre­ta Vė­su­lie­nė, pa­vel­do­sau­gos spe­cia­lis­tas D. Mi­ke­lio­nis lan­kė­si se­na­ja­me Bir­žų pa­što pa­sta­te. Prieš bal­sa­vi­mą ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je dėl Bir­žų pa­što pa­sta­to įsi­gi­ji­mo iš bend­ro­vės Lie­tu­vos pa­štas ra­jo­no po­li­ti­kai pa­no­ro jį ap­žiū­rė­ti.

Ra­jo­no Ta­ry­bai pa­teik­tu spren­di­mo pro­jek­tu „Dėl bu­vu­sio pa­što pa­sta­to Bir­žuo­se, Vy­tau­to g. 23, pir­ki­mo“ siū­lo­ma iš ak­ci­nės bend­ro­vės Lie­tu­vos pa­što pa­sta­tą pirk­ti ne dau­giau kaip už 81 400 eu­rų; įga­lio­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių or­ga­ni­zuo­ti pa­sta­to pir­ki­mo pro­ce­dū­ras; nu­ma­ty­ti 2019–2022 m. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tuo­se lė­šas ap­mo­kė­ti už pa­sta­tą. Į pa­sta­tą iš Pi­lies rū­mų pla­nuo­ja­ma per­kel­ti Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vie­šą­ją bib­lio­te­ką.

Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos bus rei­ka­lin­gos su­mo­kė­ti už įsi­gy­ja­mą pa­sta­tą, iš vi­so – 81 400 eu­rų. AB Lie­tu­vos pa­štas su­tin­ka, kad už pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­bė at­si­skai­ty­tų da­li­mis iki 2022 m. ko­vo 1 d., kas ket­vir­tį, pra­de­dant nuo 2019 m. gruo­džio mėn., su­mo­kė­da­ma po 8 140 eu­rų. Sa­vi­val­dy­bė ieš­kos ga­li­my­bių gau­ti lė­šų pa­sta­tui pri­tai­ky­ti kul­tū­ros reik­mėms iš vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mos ar iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų, ta­čiau bus rei­ka­lin­gos ir sa­vi­val­dy­bės lė­šos.

Ko­le­gi­ja po­sė­dy­je, ku­ris vy­ko sa­vai­tės pra­džio­je, šiam klau­si­mui pri­ta­rė. Va­kar jam pri­ta­rė ir ra­jo­no Ta­ry­ba. Apie tai pla­čiau in­for­muo­si­me ar­ti­miau­siu me­tu.