Griaunamas stogelis

Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį prie Paš­to pa­sta­to įė­ji­mo bu­vo pa­sta­ty­tas lai­ki­nas sto­ge­lis, sau­gan­tis Paš­to klien­tus nuo var­vek­lių. Me­di­nė lai­ki­na konst­ruk­ci­ja, ne­de­ran­ti prie Paš­to pa­sta­to, už­si­bu­vo, nors Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja kas­met pra­šė ją nu­griau­ti. Da­bar, kai Paš­tas iš­si­kraus­tė į ki­tas pa­tal­pas, sto­ge­lis nu­griau­tas ir is­to­ri­nio Paš­to pa­sta­to vaiz­do ne­be­ga­dins.

Komentarai

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.