Biržiečiams mobiliesiems laiškininkams – 12 naujų automobilių

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Nau­ji tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai iš ar­ti.
Kai­mo vie­to­vių gy­ven­to­jus ap­tar­nau­jan­tys bir­žie­čiai mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai prieš sep­ty­nis mė­ne­sius gau­tus nuo­mo­tus ke­le­rių me­tų se­nu­mo tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius jau pa­kei­tė į nau­jus, kai­miš­kų vie­to­vių ke­liams pri­tai­ky­tus ir tal­pes­nius tar­ny­bi­nius au­to­mo­bi­lius. Sau­sio 21 die­ną po pie­tų į bu­vu­sį pa­što kie­mą įrie­dė­jo sunk­ve­ži­mis, ku­ris ant plat­for­mos ir pri­sta­tė šiuos au­to­mo­bi­lius. Juos ga­vo dvy­li­ka Bir­žų pa­što mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų. Nau­ją siun­tą su­ti­ki­nė­jo Bir­žų pa­što va­do­vė Gre­ta Vė­su­lie­nė, fi­nan­si­nin­kė Re­gi­na Ras­te­nie­nė ir bū­rys mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų.

La­bai pra­sti ke­liai

Kiek­vie­ną dar­bo die­ną dau­giau kaip 90 ki­lo­met­rų įvei­kian­ti Pa­ro­vė­jos kraš­tą ap­tar­nau­jan­ti mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė Dai­va Gru­bins­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui' tvir­ti­no: jos apy­lin­kė vie­na di­džiau­sių ir įno­rin­giau­sių. Kai­mai tarp miš­kų, ke­liai la­bai pra­sti. Ir ki­ti laiš­ka­ne­šiai Dai­vai pri­ta­rė: ir jie va­ži­nė­ja ne­grei­de­riuo­tais, duo­bė­tais gy­ven­vie­čių ke­liais. Jau daug me­tų. Anks­čiau dau­žė sa­vo as­me­ni­nius au­to­mo­bi­lius.

– Prie nau­jo­vių įpra­to­me ir mes, ir mū­sų ap­tar­nau­ja­mi klien­tai. Jie skam­bi­na pa­tys iš­si­kvie­čia te­le­fo­nu. Jei­gu te­le­fo­no ne­tu­ri, prie pa­što dė­žu­tės už­ra­šo la­pe­lį ir pra­šo užei­ti. Pas­lau­gos įvai­riau­sios – iš­siųs­ti laiš­ką, siun­ti­nį, pri­sta­ty­ti trūks­ta­mų pre­kių t. t., – pa­sa­ko­jo Dai­va Gru­bins­kie­nė.

Dai­va nu­si­žiū­rė­jo sau tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį, jį pa­gy­rė (iš išo­rės sim­pa­tiš­kas), pir­mu­ti­nė sė­do į jį ir iš­ban­dė.

– Kaip tan­kas. Erd­vus, kai­mo ke­liams pri­tai­ky­tas. Kaip per duo­bes, pur­vy­nais ir už­pus­ty­tais ke­liais šo­ki­nės, įsi­ti­kin­sim, – kal­bė­jo mo­bi­lio­ji laiš­ki­nin­kė Dai­va Gru­bins­kie­nė. Jos au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jos sta­žas – 20 me­tų.

Mo­te­ris ne­slė­pė, kad kar­tais tek­da­vo šauk­tis pa­gal­bos. Ji šil­tu žo­džiu mi­nė­jo bu­vu­sią Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos se­niū­nę Gai­lu­tę Ta­mu­lė­nie­nę, šio kraš­to ūki­nin­kus. Dai­va ir ki­tos mo­bi­lio­sios laiš­ki­nin­kės džiau­gė­si Bir­žų pa­što va­do­vės Gre­tos Vė­su­lie­nės, fi­nan­si­nin­kės Re­gi­nos Ras­te­nie­nės pa­lai­ky­mu, su­pra­tin­gu­mu.

Paš­to va­do­vė Gre­ta Vė­su­lie­nė pri­ta­rė mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kių iš­sa­ky­toms min­tims: ra­jo­no ke­liai la­bai pra­sti. Ir po mies­tą dvi­ra­čiais va­ži­nė­jan­tys mo­bi­lie­ji laiš­ki­nin­kai skun­džia­si – iš dar­bo jie grįž­ta su­plū­kę, pur­vi­ni.

Au­to­mo­bi­lis iš ar­čiau

Nau­jie­ji mo­bi­lių­jų laiš­ki­nin­kų tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai tu­rė­tų tar­nau­ti pen­ke­rius me­tus. Au­to­mo­bi­liai pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos pa­što ski­ria­mo­sio­mis spal­vo­mis bei lo­go­ti­pu, to­dėl at­pa­žįs­ta­mi iš to­lo.

Bend­ro­vės "Lie­tu­vos pa­štas" kor­po­ra­ty­vi­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to ko­mu­ni­ka­ci­jos pro­jek­tų va­do­vė Auš­ra Kurt­ku­tė tvir­ti­no: iki 2020 m. pir­mo ket­vir­čio pa­bai­gos Lie­tu­vos mo­bi­lie­siems laiš­ki­nin­kams bus iš­da­lin­ta 440 nau­jų tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių. Mo­bi­lie­siems laiš­ki­nin­kams šia­me eta­pe pa­skir­ti au­to­mo­bi­liai pra­na­šes­ni už bu­vu­sius. Jie pri­tai­ky­ti sau­giai va­ži­nė­ti re­gio­ni­niais bei kai­mo ke­liais ir yra tal­pūs – pri­tai­ky­ti di­de­liems siun­tų ir dar­bo prie­mo­nių kie­kiams. Be to, au­to­mo­bi­liui su­ge­dus, tech­ni­nę pa­gal­bą laiš­ki­nin­kai gaus bet ku­riuo pa­ros me­tu, o įvy­kus rim­tam ge­di­mui, au­to­mo­bi­lis bus pa­keis­tas ki­tu to­kiu pat tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu, kad pa­što pa­slau­gos bū­tų tei­kia­mos ne­nut­rūks­ta­mai.

Pas­lau­gų tei­ki­mo vie­tos

"Bir­žie­čių žo­džio" re­dak­ci­ja vis dar su­lau­kia gy­ven­to­jų skun­dų apie pa­što dė­žu­čių laiš­kams trū­ku­mą mies­te, to­dėl dar kar­tą pri­me­na­me ir siū­lo­me mo­bi­lų laiš­ki­nin­ką kvies­tis į na­mus ne­mo­ka­mai te­le­fo­nu, ku­ris nu­ro­dy­tas ant laiš­ki­nin­ko tar­ny­bi­nio au­to­mo­bi­lio. Be to mo­bi­lūs laiš­ki­nin­kai pa­što pa­slau­gas tei­kia: Pa­ro­vė­jos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams Me­dei­kiuo­se Bir­žų g. 45 (12.00–12.15 val.); Pa­bir­žės – Pa­bir­žė­je Bir­žų g. 2 (9.30-9.45 val.); Pa­pi­lio – Pa­pi­ly­je Ro­žių g. 20 (10.00-10.15 val.); Pa­če­riaukš­tės – Pa­če­riaukš­tė­je, Bir­žų g., 6 (12.00-12.15 val.); Šir­vė­nos – Gei­džiū­nuo­se Bir­žų g. 20 (10.00-10.15 val.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.