Pasveikino naująjį UAB Biržų autobusų parkas vadovą

Sau­sio 3 die­ną ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ras Vy­tas Ja­rec­kas pa­svei­ki­no nau­ją­jį UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rių Ma­rių Šer­ną. V. Ja­rec­kas nau­jam va­do­vui lin­kė­jo sėk­min­gai spręs­ti ne­ma­žas įmo­nės pro­ble­mas, ras­ti kal­bą su dar­buo­to­jais ir juos telk­ti dar­bui. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas (jis yra ir Bir­žų au­to­bu­sų par­ko bend­ro­vės val­dy­bos pir­mi­nin­kas) kal­bė­jo, kad su­tar­tis su nau­juo­ju di­rek­to­riu­mi bus pa­si­ra­šy­ta sau­sio 6 die­ną, o sau­sio 10 die­ną Sa­vi­val­dy­bė pa­teiks už­duo­čių są­ra­šą.

M. Šer­nas sa­kė, kad su Bir­žų au­to­bu­sų par­ko veik­la jau yra iš da­lies su­si­pa­ži­nęs, su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją su­vo­kia ir ma­to ga­li­my­bes jai įveik­ti. Bū­si­ma­sis di­rek­to­rius bend­ro­vės dar­buo­to­jams jau iš­da­li­no an­ke­tas, ku­rio­se pra­šo­ma įver­tin­ti įmo­nės veik­lą, dar­bo san­ty­kius, at­sa­ky­ti į klau­si­mus, ko dar­buo­to­jai ti­ki­si iš va­do­vų.

Kon­kur­są į UAB Bir­žų au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­mė­jęs Ma­rius Šer­nas – tik­ras bir­žie­tis, čia gi­męs ir au­gęs. Jam 28 me­tais. 2015 m. bai­gė Vil­niaus di­zai­no ir tech­no­lo­gi­jų ko­le­gi­ją, ve­ži­mo ke­lių trans­por­to tech­no­lo­gi­jos spe­cia­ly­bę, šiuo me­tu nea­ki­vaiz­džiai stu­di­juo­ja tei­sę Pa­ne­vė­žio ko­le­gi­jo­je.