Paskui bulvę per Nausėdžius

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Si­gu­tės Ka­rob­lie­nės so­dy­bo­je – krep­ši­nio rung­tis.
Nau­sė­džiuo­se ru­de­nį iš­dy­go bul­vių fes­ti­va­lis. Šie­met – ra­jo­ni­nis, o ki­tą­met pla­nuo­ja­mas res­pub­li­ki­nis.

Nors sau­lė ne­švie­čia, bet skel­bi­mai kvie­čia. Vi­si, kam šeš­ta­die­nį na­muo­se ne­si­sė­di – į Nau­sė­džius. Į pir­mą­jį ne tik kai­mo, bet vi­so ra­jo­no bul­vių fes­ti­va­lį. Tarp pir­mų­jų da­ly­vių to­li­miau­sia vieš­nia iš Bir­žų ra­jo­no pa­kraš­čio – ger­ma­niš­kie­tė Sand­ra Be­lia­kie­nė. Su ja vi­sur su­spė­jan­ti, kū­ry­bos vė­jus gau­dan­ti bir­žie­tė – rank­dar­bių klu­bo "Fan­ta­zi­jos skry­nia" na­rė Jur­gi­ta Če­po­kie­nė. Jur­gi­ta ne­sle­pia: Nau­sė­džiuo­se ji pir­mą kar­tą. At­vy­ku­si su na­vi­ga­ci­ja. Ir Jur­gi­ta, ir Sand­ra kam­pų ne­rams­tė ir ak­ty­viai ruo­šė­si orien­ta­ci­nėms var­žy­boms. Iš Kra­tiš­kių ati­dai­na­vo kul­tū­ros dar­buo­to­jos Ri­mos Bi­ti­nie­nės vy­riš­ka ko­man­da: Ar­mi­nas Bu­čins­kas, Li­nas ir Lau­ry­nas Jie­val­tai, Gus­tas Ra­kū­nas. Bul­vių fes­ti­va­ly­je ir so­li­džių kai­my­nų ko­man­da.Fes­ti­va­lio "ber­nai" iš kai­my­ni­nių kai­mų. Gim­tuo­siuo­se Mi­siš­kiuo­se va­sa­ros ato­sto­gų se­zo­ną bai­gian­tis klai­pė­die­tis, bu­vęs jū­rei­vis Po­vi­las Kai­rys. Jo kai­my­nas, pa­ne­vė­žie­tis elekt­ri­kas iš "pa­pu­ši­nio" Pet­ras Ja­nu­lis ir ūki­nin­kas An­ta­nas Ar­ma­ka­vi­čius iš Ga­tau­čių. Po­vi­las Kai­rys "Bir­žie­čių žo­džiui" džiau­gė­si šių me­tų bul­via­ka­siu. Pa­va­sa­rį pa­so­di­nęs 25 bul­ves, o ru­de­nį pri­ka­sęs mai­šą bul­vių. Į orien­ta­ci­nes var­žy­bas iš­ly­dė­ti da­ly­vių su­si­rin­ko Nau­sė­džių kai­mo sen­bu­vės: Bro­nė Jar­ma­la­vi­čie­nė, Ade­lė Stra­že­vi­čie­nė ir Pal­ma An­ta­na­vi­čie­nė.

Fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rės kul­tū­ros dar­buo­to­jos Iri­na Ša­ku­ro ir Gi­ta Jar­ma­la­vi­čie­nė su­ti­ki­nė­jo, skai­čia­vo, ri­kia­vo orien­ta­ci­nių var­žy­bų da­ly­vių ko­man­das. Ke­tu­rios ko­man­dos rin­ko­si ka­pi­to­nus, šie trau­kė bur­tus. Ir purš­kiant lie­tu­čiui lei­do­si į rung­ty­nes su že­mė­la­piais ieš­ko­ti punk­tų, iš­bars­ty­tų po gy­ven­vie­tės gat­ves. Kaip kas iš­ma­nė. Vie­ni pės­tu­te, ki­ti sė­do ant dvi­ra­čio, o tre­ti – au­to­mo­bi­liu. Punk­tuo­se lau­kė iš­ra­din­gi so­dy­bų šei­mi­nin­kai. Kiek­vie­nas punk­tas – sa­vo­tiš­kas sce­nos vaiz­de­lis. Var­ly­nė­ly­je slė­pė­si įspū­din­giau­sias bul­vių fes­ti­va­lio per­so­na­žas – Lau­mė. Eg­lių gat­vės kie­mo šei­mi­nin­kė Si­gi­ta Ka­rob­lie­nė su­ren­gė krep­ši­nio var­žy­bas. Ne be rei­ka­lo.

– Sep­ty­ne­rius me­tus ra­jo­ne gar­sė­jo mū­sų krep­ši­nin­kų vai­ki­nų ko­man­da "Nau­sė­džiai". Šia­me kie­me au­go tos ko­man­dos čem­pio­nas Min­dau­gas. Pa­tik­rin­sim taik­lu­mą, – kvie­tė Si­gi­ta prie ne­tra­di­ci­nio krep­ši­nio lan­ko mė­ty­ti bau­dų – bul­vių.

Vie­nos ko­man­dos ka­pi­to­nas Ar­tū­ras At­ko­čiū­nas – iš anų vai­ki­nų krep­ši­nin­kų...

Kiek­vie­nam punk­te lau­kė vis nau­ja ka­ra­lie­nės bul­vės už­gai­da. Vie­no­je vie­to­je ji gei­dė ma­sa­žo – bul­vę rei­kė­jo su­tar­kuo­ti. Ki­tur bul­vė no­rė­jo bū­ti puoš­me­na, vė­ri­niu. O tre­čia­me kie­me vir­to ma­lo­nia staig­me­na ir ap­gau­le. Už­duo­ties su­ma­ny­to­ja pa­gei­da­vo bul­ves iš­rū­šiuo­ti. O ta­me var­žy­tu­vių aruo­de sun­ku at­skir­ti, kur bu­ro­kė­lis, kur bul­vė. Bu­vo ir sal­dai­nių... Prie pat kul­tū­ros na­mų įreng­ta­me po­ste te­ko pa­plu­šė­ti iš pe­ties. Skal­dy­ti mal­kas. Ne be rei­ka­lo. Lau­žui rei­kė­jo mal­kų. Virš lau­žo puo­de ple­pė­jo fes­ti­va­lio bul­vie­nė.

Var­žy­bos iš lau­ko per­si­kė­lė į kul­tū­ros na­mų sa­lę. Žiū­ro­vų dau­gė­jo. Pa­lai­ky­mo ko­man­da stip­rė­jo. Da­ly­viams – fes­ti­va­lio "me­da­liai". Bet ne iš bul­vės...

Nau­sė­die­čių kul­tū­ros mė­gė­jų bi­čiu­liai Pa­ne­vė­žio ra­jo­no Ge­le­žių kul­tū­ros na­mų an­samb­lis at­ve­žė skam­bios mu­zi­kos ir nuo­tai­kin­gų ru­dens dar­by­me­čio dai­nų. Prie dai­nų la­bai ti­ko ir vie­tos bei kai­my­ni­nių bend­ruo­me­nių šei­mi­nin­kių pa­tal­kių sta­las. Bul­vę ke­pė, vi­rė, val­gė ir gy­rė... Ma­ry­tė Ga­siū­nie­nė pa­rū­pi­no bul­vi­nių vė­da­rų. Ge­no­vai­tė Gru­bins­kie­nė iš Svi­lių vai­ši­no fir­mi­niu ku­ge­liu. Ūki­nin­kė Ja­ni­na Vai­če­ko­nie­nė sta­lą nu­klo­jo sa­vo vai­šė­mis: šal­tie­na, rūg­pie­niu, bul­vė­mis su lu­pe­na, varš­ke. Tiek jau vis­kas gar­du, kad ka­bi­no sve­te­liai ne­be pa­pras­tais, tra­di­ci­niais, bet di­de­liais, me­di­niais šaukš­tais.

Lie­tus lau­ke skal­bė iš­tai­gin­gą fes­ti­va­lio sim­bo­lį – kir­mė­lių kir­mė­lę iš­si­pus­čiu­sią ke­lių ei­lių mo­liū­gų ka­ro­liais. Kiek­vie­nas prie jos no­rė­jo įsiam­žin­ti ir nie­kas kir­mė­lės, bul­vių mė­gė­jos, ne­bur­no­jo. Bul­ves grau­žia kir­mė­lė, bet kir­mė­lai­tes le­sa paukš­te­liai. O paukš­te­liai – nau­sė­die­čių džiaugs­mas.

Ir nu­tū­pė me­din ru­dens paukš­te­lis. Jis vi­siems švil­pa­vo sa­vo kuk­lią gies­me­lę... Jei­gu tik iš­si­pil­dys šio fes­ti­va­lio or­ga­ni­za­to­rių Iri­nos ir Gi­tos pla­nai, ki­tą­met Nau­sė­džiuo­se nu­si­ma­to res­pub­li­ki­nis bul­vių fes­ti­va­lis.