Pasienio mįslės

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Anks­čiau ant šio po­sta­men­to bu­vo už­ra­šas "Bir­žų ra­jo­nas". Jo ne­be­li­ko.
Iš Lat­vi­jos grįž­tan­čius bir­žie­čius ir at­vyks­tan­čius į Lie­tu­vą sve­čius Ger­ma­niš­kio gy­ven­vie­tės pra­džio­je de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je pa­si­tin­ka neaiš­kus, la­bai neiš­vaiz­dus sta­ti­nys. Jį puo­šia kuk­lios šven­ti­nės kom­po­zi­ci­jos, pu­šies ša­ke­lės. Rūš­ka­nas vaiz­de­lis. Ypač niū­rų va­ka­rą. Ne­beaiš­ku, ko­kion vals­ty­bėn pa­te­kai... Daž­nas pa­si­gen­da: anks­čiau čia bu­vo už­ra­šas : "Bir­žų ra­jo­nas". Bet da­bar rai­dės nu­lu­pi­nė­tos. Ne­be­li­ko.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos se­niū­nas Gied­rius Ku­bi­lius "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no, kad po­sta­men­tas pra­šė­si pa­gal­bos. Bet jį res­tau­ruo­ti ne se­niū­ni­jos jė­goms. Vaiz­di­ne agi­ta­ci­ja rū­pi­na­si Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­rius. Ve­dė­ja Lo­re­ta Mu­ni­kie­nė "Bir­žie­čių žo­džiui" paaiš­ki­no: už­ra­šai kei­čia­mi. Pas­lau­ga bus per­ka­ma. Di­zai­ne­riai teiks pa­siū­ly­mus. At­si­nau­jins Bir­žų ra­jo­no ženk­lai ne vien tik iš Lat­vi­jos, bet ir iš Pas­va­lio bei ki­tų kai­my­ni­nių ra­jo­nų pu­sių. Tik teks pa­lauk­ti. Ir ne vie­ną mė­ne­sį.

Kaip Jums pa­tin­ka toks Bir­žų ra­jo­no, ga­liau­siai ir vi­sos Lie­tu­vos vals­ty­bės (pa­sie­nis) įvaiz­dis?