Nudžiūvę Kirkilų medžiai privertė valdininkus išsiaiškinti, kam jie priklauso

Gra­ži­nos DA­GY­TĖS nuo­tr.
Ke­liau­to­jus pa­si­tin­ka už­ra­šas: „Dė­me­sio!!! Pa­vo­jin­gi sau­suo­liai me­džiai!“.

Ki­lo grės­mė Kir­ki­lų eže­rė­lių lan­ky­to­jams

Rug­sė­jo vi­du­ry­je ra­šė­me, jog Kir­ki­lų eže­rė­lių lan­ky­to­jams gre­sia pa­vo­jus. Be­si­mė­gau­jan­čius uni­ka­lia Bir­žų kraš­to gam­ta kraš­tie­čius bei sve­čius iš ki­tų ra­jo­nų bei už­sie­nio, ga­li už­griū­ti nu­džiū­vę me­džiai, ku­rie lūž­ta ir krin­ta prie pat pės­čių­jų ta­ke­lių. At­sa­kin­gi as­me­nys tuo­met tvir­ti­no ne­gau­nan­tys lei­di­mo ber­žams nu­kirs­ti.

Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas „Bir­žie­čių žo­džiui“ tuo­met pa­sa­ko­jo, jog sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­gi as­me­nys lei­di­mą me­džių kir­ti­mui iš­ra­šy­ti esą ga­li tik ne miš­ko že­mė­je au­gan­tiems me­džiams. Kir­ki­lų eže­rė­liai yra ant ne­pri­va­ti­zuo­ti­nos že­mės. Pa­dė­ti gal­būt ga­lė­tų Lie­tu­vos vy­riau­sy­bės at­sa­kin­gi as­me­nys, bet ir jiems esą truk­do... spra­ga įsta­ty­me. Kir­ki­lų miš­ke­lių plo­tai urė­di­jai ne­prik­lau­so. Lei­di­mo iš­duo­ti nie­kas ne­ga­li, nes ten yra vals­ty­bi­nė že­mė.

Re­gio­ni­nio par­ko va­do­vas tuo­met ža­dė­jo su­kvies­ti žmo­nes į ak­ci­ją, o po to eže­rė­lius ap­juos­ti ke­le­riems me­tams ap­sau­gi­ne juos­ta.

Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ta­da tvir­ti­no, jog nė­ra neišsp­ren­džia­mų pro­ble­mų ir ak­ci­jos, pri­me­nan­čios Bal­ti­jos ke­lią ne­pri­reiks. Me­ras pa­ža­dė­jo as­me­niš­kai im­tis ini­cia­ty­vos – su­kvies­ti at­sa­kin­gus as­me­nis, iš­siaiš­kin­ti si­tua­ci­ją ir im­tis prie­mo­nių pa­vo­jui vie­šo­je vie­to­je pa­ša­lin­ti.

Rei­ka­lai pa­ju­dė­jo...

Spa­lio pra­džio­je „Bir­žie­čių žo­dis“ nu­ta­rė pa­si­do­mė­ti, ar val­džia tę­si pa­ža­dus, ar ėmė­si ko­kių nors prie­mo­nių pa­vo­jui vie­šo­je vie­to­je pa­ša­lin­ti. Vos nu­vy­kus į Kir­ki­lus, iš to­lo į akis kri­to už­ra­šai, pri­seg­ti ant sau­suo­lių me­džių bei įtai­sy­ti ant spe­cia­lių len­te­lių: „Dė­me­sio!!! Pa­vo­jin­gi sau­suo­liai me­džiai!“ Pas­te­bė­jo­me, jog bū­ti­ni kirs­ti me­džiai pa­žy­mė­ti rau­do­nais taš­kais.

Šiuo me­tu į už­sie­nį dar­bo rei­ka­lais iš­vy­kęs Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ba­ro­nas te­le­fo­nu trum­pai tars­te­lė­jo: „Rei­ka­lai pa­ju­dė­jo“.

Ką tik po ato­sto­gų grį­žęs Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas Sau­lius Ei­gir­das pa­ste­bė­jo, jog šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti gau­tas lei­di­mas sau­suo­liams nu­kirs­ti. Se­niū­nas tei­gė ap­žiū­rė­jęs pa­vo­jin­gą te­ri­to­ri­ją. Jis svars­tė, kaip teks nu­pjau­ti me­džius, nes pu­sė jų pa­kry­pę į eže­rė­lių pu­sę. Pri­reiks kur kas dau­giau ži­nių, at­sa­ko­my­bės ir dar­bo jė­gos.

Šir­vė­nos se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ja Ilo­na Žvirgž­die­nė ir­gi pa­si­džiau­gė su­si­ta­ri­mais. Ji pa­tvir­ti­no, kad Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko ir Miš­kų urė­di­jos at­sto­vai su­žy­mė­jo rei­ka­lin­gus pa­ša­lin­ti me­džius. Pa­va­duo­to­ja kal­bė­jo, jog „Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos Bir­žų sky­rius da­vė lei­di­mą ir rei­ka­lai pa­ju­dė­jo“. Pa­sak Ilo­nos Žvirgž­die­nės, šią sa­vai­tę tu­rė­tų bū­ti gau­tas lei­di­mas sau­suo­liams me­džiams nu­pjau­ti plo­te, kur ne­su­for­muo­tas že­mės skly­pas, o ki­tą sa­vai­tę pla­nuo­ja­mi pra­dė­ti kir­ti­mo dar­bai. Ji pa­ste­bė­jo, jog Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius la­biau­siai ir nuo­gąs­ta­vo dėl vie­tų, kur yra tu­ris­tų pa­mėg­ti po­nto­ni­niai til­te­liai. To­se vie­to­se skly­pas ne­su­for­muo­tas.

Me­džius par­duos ne­nu­kirs­tu miš­ku gy­ven­to­jams

Vals­ty­bi­nių miš­kų urė­di­jos Bir­žų re­gio­ni­nio pa­da­li­nio vy­riau­sia­sis miš­ki­nin­kas Juo­zas Šu­mi­nas ne­bu­vo taip op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs. Jis „Bir­žie­čių žo­džio“ žur­na­lis­tei aiš­ki­no, jog me­džiai yra su­žy­mė­ti, bet dar­bas iš da­lies nuė­jęs per­niek, nes paaiš­kė­jo, jog skly­pas, ant ku­rio pa­sta­ty­tas bokš­tas, dar prieš bokš­to sta­ty­mą su­for­ma­vus skly­pą, pa­ti­kė­ji­mo tei­se per­duo­tas val­dy­ti Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai. Re­gio­ni­nis par­kas, pri­klau­san­tis mi­nė­tai tar­ny­bai, ir tu­ri tei­sę pra­šy­ti lei­di­mo iš­kirs­ti me­džius. Esą Re­gio­ni­nio par­ko spe­cia­lis­tai pa­tys ne­ži­no, ką tu­ri ir ko ne. Gi­ri­nin­ki­jos dar­buo­to­jai, pa­sak vy­riau­sio­jo miš­ki­nin­ko, vėl va­žiuos į tą pa­čią vie­tą ir su­for­muo­ta­me skly­pe per­žvelgs su­žy­mė­tus me­džius. Mi­nu­suos iš sa­vo taš­ka­vi­mo sis­te­mos jiems ne­prik­lau­san­čius. Li­ku­siems me­džiams, ku­rie au­ga ne­su­for­muo­ta­me skly­pe, pra­šys lei­di­mo ir me­džius par­duos ne­nu­kirs­tu miš­ku gy­ven­to­jams. Į sa­le­les nu­va­žiuo­ti su di­de­le miš­ki­nin­kų tech­ni­ka nė­ra ga­li­my­bių.

Jau su­for­muo­ta­me skly­pe lei­di­mu kirs­ti me­džius tu­rė­tų rū­pin­tis pa­ts Bir­žų re­gio­ni­nis par­kas, ku­ris ir pri­klau­so Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai.

Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko meist­ras Vik­to­ras No­vi­ko­vas pa­ste­bė­jo, jog su­for­muo­ta­me skly­pe prie bokš­to pa­vo­jin­gų me­džių yra ne­daug, jie pa­kry­pę į eže­rė­lių pu­sę ir pa­vo­jaus žmo­nėms ne­ke­lia. Di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia sau­suo­liai prie po­nto­ni­nių til­tų, esan­tys ne­su­for­muo­ta­me skly­pe.

Susijusios naujienos