Mokyklų likimas – politikų rankose

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­tas spren­dė mo­kyk­lų per­tvar­kos klau­si­mą.
Praė­ju­sį ket­vir­ta­die­nį į neei­li­nį po­sė­dį rin­ko­si ra­jo­no Ta­ry­bos So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­tas. Ja­me nag­ri­nė­tas vie­nin­te­lis klau­si­mas – ug­dy­mo įstai­gų per­tvar­ka. Ko­mi­te­to na­riai ap­lan­kė mo­kyk­las, ku­rias nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti, su­si­ti­ko su mo­kyk­lų bend­ruo­me­nė­mis. Po­sė­dy­je, at­si­žvel­gę į ap­lin­ky­bes, priė­mė spren­di­mus.

Nag­ri­nė­jo per­tvar­kos pla­ną ir si­tua­ci­ją mo­kyk­lo­se

2016 m. ge­gu­žės 26 d. ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos 2016–2020 m. bend­ra­jam pla­nui, o 2017 m. ba­lan­džio 17 d., ki­lus mo­kyk­lų pa­si­prie­ši­ni­mui dėl nu­ma­to­mos reor­ga­ni­za­ci­jos, pa­kei­tė šį pla­ną. Ja­me bu­vo nu­ma­ty­ta, kad 2020 m. rugp­jū­čio 31 d. reor­ga­ni­zuo­ja­mos Me­dei­kių, Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio, Pa­bir­žės ir Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Va­do­vau­da­mie­si šiuo pla­nu nau­jos ka­den­ci­jos ra­jo­no va­do­vai su­da­rė Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos dar­bo gru­pę. Dar­bo gru­pė nuo rug­sė­jo svars­tė įvai­rius pa­siū­ly­mus, pa­da­rė iš­va­das ir jas pa­tei­kė svars­ty­ti mo­kyk­lų bend­ruo­me­nėms, su­si­ti­ko su jo­mis. Mo­kyk­las lan­kė ir ra­jo­no Ta­ry­bos So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­tas.

So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Sta­sė Ei­ta­vi­čie­nė in­for­ma­vo: ko­mi­te­tas ap­lan­kė ne tik reor­ga­ni­zuo­ti pla­nuo­ja­mas mo­kyk­las, bet ir Ger­ma­niš­kio bei Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cius mo­kyk­las-cent­rus, iš­klau­sė mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių nuo­mo­nę. Ji dė­ko­jo ko­mi­te­to na­riams už da­ly­kiš­ką ir dar­nų dar­bą.

Kaip ra­jo­no mo­kyk­los ver­ti­na­mos ša­lies kon­teks­te?

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė po­sė­džio na­riams pir­miau­sia pa­siū­lė iš­klau­sy­ti Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo E. Ja­nu­še­vi­čiaus in­for­ma­ci­ją, nors ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė ti­ki­no, var­gu, ar ką nau­jo ko­mi­te­to na­riai beiš­gir­sian­tys. Ta­čiau, anot ko­mi­te­to na­rio To­mo Čet­ver­go, tiks­les­nė in­for­ma­ci­ja apie mo­ki­nių skai­čių ir ug­dy­mo ko­ky­bę ne­pa­mai­šys.

Ve­dė­jas ap­žvel­gė to­kias pro­ble­mas, kaip spe­cia­lis­tų – spe­cia­lio­jo pe­da­go­go, so­cia­li­nio pe­da­go­go, lo­go­pe­do, psi­cho­lo­go – po­rei­kį mo­kyk­lo­se, de­šim­to­kų eg­za­mi­nų ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus, ap­žvel­gė mo­ki­nių skai­čių reor­ga­ni­zuo­ti pla­nuo­ja­mo­se mo­kyk­lo­se, kas itin rū­pė­jo ko­mi­te­to na­riams.

Vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė do­mė­jo­si, kaip at­ro­do ra­jo­no pa­grin­di­nių mo­kyk­lų de­šim­to­kų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai Lie­tu­vos kon­teks­te. E. Ja­nu­še­vi­čius pa­tei­kė pa­vyz­džių. Tarp 700 Lie­tu­vos mo­kyk­lų Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nė mo­kyk­la pa­gal de­šim­to­kų lie­tu­vių kal­bos ver­ti­ni­mo re­zul­ta­tus yra 85, Kaš­to­nų – 205, Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus – 390, Va­bal­nin­ko Ba­lio Sruo­gos gim­na­zi­ja – 421, "At­ža­ly­no" – 495, Pa­pi­lio pa­grin­di­nė mo­kyk­la – 542, Pa­bir­žės – 580, "Auš­ros" – 623 vie­to­je. Re­gio­ne pa­gal ug­dy­mo ko­ky­bę Bir­žų ra­jo­no mo­kyk­los ket­vir­to­je vie­to­je (iš še­šių ra­jo­nų).

Si­tua­ci­ja ke­ti­na­mo­se reor­ga­ni­zuo­ti mo­kyk­lo­se

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, anot E. Ja­nu­še­vi­čiaus, ki­tais moks­lo me­tais lie­ka dvi jung­ti­nės pra­di­nu­kų (I-II, III-IV kla­sės), jung­ti­nė V-VI (14 mo­ki­nių) ir jung­ti­nė VII-VIII mo­ki­nių kla­sės. Dar­že­li­nu­kų – dau­giau nei 20. Ne­be­for­muo­ja­mos IX ir X kla­sės. Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos dar­bo gru­pė siū­lo nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­lą pa­da­ry­ti ku­rios nors mo­kyk­los sky­riu­mi su prieš­mo­kyk­li­niu, iki­mo­kyk­li­niu, pra­di­niu ir pa­grin­di­niu ug­dy­mu iki de­vin­tos kla­sės.

Me­dei­kių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je rug­sė­jo 1-ąją lie­ka dvi jung­ti­nės pra­di­nu­kų kla­sės, ne­lie­ka V ir VI kla­sių, su ri­zi­ka for­muo­ja­ma VII–VIII kla­sė, nes jei į ki­tą mo­kyk­lą pe­reis nors vie­nas mo­ki­nys, kla­sės for­muo­ti ne­be­bus ga­li­ma. IX kla­sė­je mo­ky­sis 10 mo­ki­nių. Dar­bo gru­pės siū­ly­mu Me­dei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la taip pat tam­pa sky­riu­mi, ku­ria­me lie­ka dar­že­li­nu­kai ir pra­di­nu­kai.

Anot E. Ja­nu­še­vi­čiaus, dar ne­pras­ta si­tua­ci­ja Pa­bir­žės pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Lie­ka V-VI ir VII-VIII kla­sių jung­ti­niai komp­lek­tai, ga­li tu­rė­ti 11 de­vin­to­kų ir 8 de­šim­to­kus, pla­nuo­ja­ma, jog liks 10 iki­mo­kyk­li­nio ir 5 prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai. Dar­bo gru­pės siū­ly­mas – nuo rug­sė­jo mo­kyk­la tam­pa sky­riu­mi su to­kia pat ug­dy­mo pro­gra­ma, kaip iki šiol.

Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je nuo rug­sė­jo 1-osios lie­ka du pra­di­nių kla­sių jung­ti­niai komp­lek­tai po 8 mo­ki­nius (jei lie­ka ma­žiau kaip 8 mo­ki­niai, kla­sės for­muo­ti ne­be­ga­li­ma). Taip pat lie­ka V-VI ir VII-VIII kla­sių jung­ti­niai komp­lek­tai, ne­lie­ka de­vin­to­kų kla­sės, de­šim­to­kų – de­vy­ni mo­ki­niai. Dar­že­li­nu­kų lie­ka 5, iki­mo­kyk­li­nu­kų – 3 vai­kai. Dar­bo gru­pė siū­lo tęs­ti ug­dy­mą kaip iki šiol – leis­ti baig­ti mo­kyk­lą de­šim­to­kams, ta­čiau mo­kyk­la tam­pa ki­tos mo­kyk­los sky­riu­mi.

Ar su­tau­py­si­me?

S. Ei­ta­vi­čie­nė do­mė­jo­si: kaip pa­ge­rės ug­dy­mo ko­ky­bė, pa­gal­ba mo­ki­niui, mo­kyk­las pa­da­rius ki­tų mo­kyk­lų sky­riais? E. Ja­nu­še­vi­čius sa­kė, jog di­des­nė mo­kyk­la – di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas, ge­res­nės mo­ky­mo prie­mo­nės.

A. Kor­sa­kie­nė kal­bė­jo, jog tik to­je mo­kyk­lo­je, ku­rio­je mo­ko­si dau­giau kaip 120 mo­ki­nių, už­ten­ka pi­ni­gų di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mui. Ta­čiau mi­nė­to­se mo­kyk­lo­se to­kio mo­ki­nių skai­čiaus nė­ra, tad iš kur fi­nan­suo­ja­mas di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mas? E. Ja­nu­še­vi­čius sa­kė, jog to­kiu at­ve­ju trūks­ta­mos lė­šos pa­den­gia­mos iš mo­ki­nio krep­še­lio – mo­ky­mo prie­mo­nių, soc. pe­da­go­go ir t. t. są­skai­ta. A. Kor­sa­kie­nė ste­bė­jo­si, jog mo­kyk­los, ku­rio­se mo­ki­nių skai­čius ne­sie­kia 100, sau lei­džia tu­rė­ti net di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jus.

Iš­ki­lo klau­si­mas, kiek lė­šų bus su­tau­po­ma, jei ap­ta­ria­mos mo­kyk­los taps ki­tų mo­kyk­lų sky­riais. Pa­vyz­džiui, kiek rei­kės lė­šų tos mo­kyk­los, prie ku­rios jun­gia­mi sky­riai, di­rek­to­riaus prie­mo­kai prie al­gos, bu­hal­te­rių prie­mo­koms. E. Ja­nu­še­vi­čius kal­bė­jo, jog sky­riui ga­li va­do­vau­ti ir ja­me dir­ban­tis mo­ky­to­jas, ku­riam bus mo­ka­ma prie­mo­ka.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si Biu­dže­to sky­riaus ve­dė­ja D. Šar­kū­nie­nė sa­kė, jog su­ma­žė­tų ne tik bu­hal­te­rių, va­do­vų, bet ir ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo. Ap­tar­nau­jan­čiam per­so­na­lui al­gos mo­ka­mos iš ra­jo­no biu­dže­to. E. Ja­nu­še­vi­čius sa­kė, jog per me­tus pa­vyk­tų su­tau­py­ti apie 325000 eu­rų. S. Ei­ta­vi­čie­nė sa­kė, jog rei­kė­tų skir­ti lė­šas išei­ti­nėms iš­mo­koms, o kiek žmo­nių ne­tek­tų dar­bo...

Ko­mi­te­to na­rių spren­di­mas...

Ap­ta­rę E. Ja­nu­še­vi­čiaus pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, ko­mi­te­to na­riai spren­dė mo­kyk­lų li­ki­mą.

Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nė mo­kyk­la

S. Ei­ta­vi­čie­nė sa­kė, jog Pa­če­riaukš­tės Pet­ro Poš­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė pa­gei­dau­ja, kad vie­nus me­tus mo­kyk­la ne­bū­tų per­tvar­ko­ma. De­šim­to­kai no­ri baig­ti tą mo­kyk­lą, ku­rio­je mo­ko­si da­bar. De­vin­tos kla­sės nuo rug­sė­jo ne­be­lie­ka. Ko­mi­te­to na­riai – 6 už, 2 – su­si­lai­kė – nu­spren­dė pri­tar­ti mo­kyk­los bend­ruo­me­nės pa­gei­da­vi­mui ir vie­nus me­tus pa­lik­ti taip, kaip yra.

Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cis cent­ras

Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cia­me cen­te yra vie­na jung­ti­nė kla­sė, ku­rio­je mo­ko­si 9 pir­mo­kai, ant­ro­kai, tre­čio­kai ir ket­vir­to­kai. Dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­rius pa­gei­dau­ja, kad cent­ras ne­bū­tų per­tvar­ko­mas.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio se­niū­nas G. Ku­bi­lius ir Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­los bend­ruo­me­nė pa­gei­dau­ja, kad Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cis cent­ras tap­tų Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­los sky­riu­mi. Vie­na bė­da – pra­stas ke­lias Ger­ma­niš­kis-Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kis. Jei bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mas mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mas ir ne­lik­tų jung­ti­nės kla­sės, mo­ki­nių tė­vai su­tin­ka vai­kus leis­ti į Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­lą.

Ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo: trys pa­si­sa­kė už tai, kad lik­tų taip, kaip yra da­bar, 5 – už vi­di­nę dau­gia­funk­cio cent­ro per­tvar­ką, 5 už tai, kad cent­ras tap­tų sky­riu­mi.

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nė mo­kyk­la

Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė pa­gei­dau­ja, kad mo­kyk­la ne­bū­tų per­tvar­ko­ma, ne­bent prie mo­kyk­los bū­tų jun­gia­mas Ger­ma­niš­kio dau­gia­funk­cis cent­ras bei Me­dei­kių mo­kyk­la. Ko­mi­te­to na­riai bal­sa­vo už Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­los vi­di­nę per­tvar­ką, ne­jun­giant jos prie ki­tos mo­kyk­los.

Me­dei­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la

Vi­sais bal­sais (8 ko­mi­te­to na­riai) bal­sa­vo už tai, kad Me­dei­kių pa­grin­di­nę mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti į pra­di­nę mo­kyk­lą su prieš­mo­kyk­li­niu, iki­mo­kyk­li­niu ir pra­di­niu ug­dy­mu ne­jun­giant jos prie ki­tos mo­kyk­los. Nė vie­nas ko­mi­te­to na­rius ne­bal­sa­vo už tai, kad Me­dei­kių pra­di­nė mo­kyk­la tap­tų Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mo­kyk­los sky­riu­mi, nes dau­ge­lis mo­kyk­los bend­ruo­me­nės na­rių bu­vo lin­kę pri­tar­ti, kad mo­kyk­la tap­tų Kaš­to­nų pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi. Ta­čiau ir bal­sa­vi­mas už tai, kad mo­kyk­la tap­tų Kaš­to­nų mo­kyk­los da­li­mi, dau­gu­mos bal­sų ne­su­rin­ko – už bal­sa­vo tik 4 ko­mi­te­to na­riai.

Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cis cent­ras

So­cia­li­nio vys­ty­mo ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė, kad Kra­tiš­kių dau­gia­funk­cia­me cent­re lik­tų iki­mo­kyk­li­nis, prieš­mo­kyk­li­nis ir pra­di­nis ug­dy­mas, ne­pri­jun­giant prie ki­tos mo­kyk­los.

Kir­do­nių dau­gia­funk­cis cent­ras

Svars­tant Kir­do­nių dau­gia­funk­cio cent­ro li­ki­mą dėl ga­li­mo vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų konf­lik­to nu­si­ša­li­no ko­mi­te­to na­rys Man­tas Vi­soc­kas. Dau­gia­funk­cis cent­ras vyk­do prieš­mo­kyk­li­nę ir iki­mo­kyk­li­nę ug­dy­mo pro­gra­mą. Dau­gia­funk­cis cent­ras no­rė­tų iš­lai­ky­ti sa­va­ran­kiš­kos įstai­gos sta­tu­są. Už tai, kad cent­ras ne­bū­tų per­tvar­ko­mas, pa­si­sa­kė 3 iš 7 ko­mi­te­to na­rių, už tai, kad bū­tų jun­gia­mas prie ki­tos mo­kyk­los – taip pat 3 ko­mi­te­to na­riai, vie­nas – su­si­lai­kė. Tad spren­di­mas ne­bu­vo priim­tas. Spren­di­mui priim­ti bus ren­ka­ma pa­pil­do­ma in­for­ma­ci­ja.

*

Tai tik ko­mi­te­to spren­di­mas. Ga­lu­ti­nį ver­dik­tą priims ra­jo­no Ta­ry­ba šio mė­ne­sio pa­bai­go­je. Ta­čiau per­tvar­kos pla­ną iki ge­gu­žės mė­ne­sio pra­džios bus ga­li­ma ko­re­guo­ti.

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus ve­dė­jas Eu­ge­ni­jus Ja­nu­še­vi­čius pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie per­tvar­ky­ti pla­nuo­ja­mas mo­kyk­las.