Medikus saugo pagalbos mygtukas

Re­gi­nos VAI­ČE­KO­NIE­NĖS nuo­tr.
Bir­žų li­go­ni­nės priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je nuo ag­re­sy­vių pa­cien­tų me­di­kus sau­go pa­gal­bos myg­tu­kas.
Bir­žų li­go­ni­nės priė­mi­mo ir sku­bios pa­gal­bos sky­riu­je nuo ag­re­sy­vių ir gir­tų pa­cien­tų me­di­kus sau­go pa­gal­bos myg­tu­kas. Pa­gal­bos myg­tu­kus prieš tris sa­vai­tes Bir­žų li­go­ni­nė­je ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­gei­da­vi­mu įren­gė sau­gos tar­ny­ba.

Bir­žų li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba "Bir­žie­čių žo­džiui" pa­sa­ko­jo, kad sky­riaus me­di­kėms ne kar­tą ten­ka su­si­dur­ti su ag­re­sy­viais pa­cien­tais, kai iš­ky­la grės­mė jų pa­čių svei­ka­tai, li­go­ni­nės in­ven­to­riui bei ki­tiems tuo me­tu ša­lia esan­tiems pa­cien­tams.

– Ag­re­sy­vių pa­cien­tų tram­dy­mas ne me­di­kų, tuo pa­čiu ir ne mo­te­riš­kas dar­bas. Bir­žų ra­jo­ne bu­di tik du po­li­ci­jos eki­pa­žai. Jei­gu pa­rei­gū­nai bus iš­vy­kę į iš­kvie­ti­mą kur nors ra­jo­ne, sku­bios pa­gal­bos ne­su­lauk­sim. Be to skam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu, aiš­kin­ti ap­lin­ky­bes gaiš­ta­mas lai­kas. Ži­no­jo­me, kad to­kią pa­slau­gą tei­kia sau­gos tar­ny­bos ir su­da­rė­me su­tar­tį. Me­di­kės ne­šio­ja­si spe­cia­lius pul­te­lius vi­są dar­bo die­ną ir pri­rei­kus jį spūs­te­li. Tu­rė­jo­me ne vie­ną at­ve­jį, kai sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai la­bai ope­ra­ty­viai at­vy­ko ir pa­dė­jo, – kal­bė­jo li­go­ni­nės di­rek­to­rius Pet­ras Bim­ba.

Bir­žų li­go­ni­nė vie­na pir­mų­jų re­gio­ne įsi­ren­gė pa­gal­bos myg­tu­ką.