KO­VO 11-oji Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je

As­me­ni­nė nuo­tr.
Kry­žia­žo­džių tur­ny­ro da­ly­viai ir nu­ga­lė­to­jai.
Kovo 15-ąją su­si­rin­ko­me pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos Nep­rik­lau­so­my­bės at­ga­vi­mą.

Prieš 102 me­tus mū­sų pro­se­ne­liai iš­ko­vo­jo Lie­tu­vo­je Nep­rik­lau­so­my­bę. Nes­pė­jus vals­ty­bei su­stip­rė­ti, pra­si­dė­jo ka­ras. Ka­ras, ku­ris nu­trau­kė, su­dras­kė ir vė­jais pa­lei­do sva­jo­nes apie Lie­tu­vos lais­vę.

Ber­nar­das Braz­džio­nis tuo lai­ko­tar­piu skau­dan­čia šir­di­mi ra­šė:

„... – Kur tu, tė­vy­ne, kur tu, Lie­tu­va?

Ar pla­ka dar skaus­me šir­dis su­ke­pus,

Ar tu gy­va, ar ne­gy­va?...

Ir iš tam­sos, ir iš nak­ties, ir iš še­šė­lių

At­si­lie­pė: – Aš čia – gy­va.“

Sto­jus ta­ry­bų val­džiai, liau­dy­je dar ru­se­no lais­vės sie­kis. Te­rei­kė­jo tik di­des­nio vė­jo, kad įpūs­tų di­džiu­lę lieps­ną. Ir ta die­na išau­šo. Tai – 1990 me­tai, ko­vo 11 die­na, kai Aukš­čiau­sio­ji Ta­ry­ba pa­skel­bė at­kur­tą Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. Tas aki­mir­kas pri­mi­nė do­ku­men­ti­nis fil­mas, ku­rį pa­de­monst­ra­vo Ge­di­mi­nas Brie­dis. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė į ren­gi­nį at­sku­bė­ju­si evan­ge­li­kų re­for­ma­tų baž­ny­čios ku­ni­gė Si­gi­ta Vein­zierl. Gra­žiau­sias ei­les apie Lie­tu­vą dek­la­ma­vo Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio mies­te­lio mer­gai­tės: Gi­ta Gle­ba­vi­čiū­tė, Pa­ras­ke­vi Kat­so­la­kuo, Ele­ni Kat­so­la­kuo ir Lau­ra Gri­gai­tė iš Ger­ma­niš­kio. Jū­ra­tė Du­de­rie­nė at­ve­žu­si ko­lek­ty­vą „Mies­te­lė­nai“ do­va­no­jo švel­nius ro­man­sus. Jiems, bi­jo­da­mi pa­ga­din­ti kon­cer­tą, ty­liai pri­ta­rė žiū­ro­vai sė­din­tys sa­lė­je.

Ant­ra šven­tės da­lis per­si­kė­lė į ki­tą sa­ly­tę. Čia įvy­ko II OHO kry­žia­žo­džių tur­ny­ras. Į šį tur­ny­rą at­vy­ko net 20 žmo­nių, ku­rie mėgs­ta įvai­rias už­duo­tis ir gal­vo­sū­kius. Džiu­gu, kad šie­met at­vy­ko žai­dė­jai ne tik iš gim­to­jo mies­te­lio, bet ir iš Juos­ta­vie­čių kai­mo bei Ta­bo­ki­nės. Juk spręs­ti kry­žia­žo­džius drau­gų ir bend­ra­min­čių ra­te žy­miai įdo­miau, nei na­mie.

Tur­ny­ro ve­dė­jas Iman­tas Pa­vinkš­nis pri­mi­nė su­si­rin­ku­siems kry­žia­žo­džių spren­di­mo tai­syk­les, su­pa­žin­di­no su ba­lų sis­te­ma. Sus­kam­bus gon­gui, įsi­jun­gė di­džiu­lis, per vi­są sie­ną de­monst­ruo­ja­mas laik­ro­dis. Vi­si pa­lin­ko prie už­duo­čių la­pų. Sa­lė­je tvy­ro­jo ty­la ir su­si­kau­pi­mas, tik gir­dė­jo­si kaip šiu­re­na ver­čia­mi la­pai.

Kry­žia­žo­džių spren­dė­jams 1,5 val. ne­tru­ko pra­bėg­ti. Kol bu­vo tik­ri­na­mi už­duo­čių at­sa­ky­mų la­pai, žai­dė­jai karš­tai dis­ku­ta­vo apie už­duo­čių spren­di­mus, ly­gi­no vie­nas ki­to at­sa­ky­mus. Lau­kiant re­zul­ta­tų da­ly­viai bu­vo vai­ši­na­mi ka­va ir sau­sai­niais. Vi­si de­gė ne­kant­ru­mu: kas šie­met bus lai­mė­to­jas?

Ir štai atė­jo ta mi­nu­tė, kai pa­skel­bia­mi re­zul­ta­tai. I vie­tą lai­mė­jo per­nykš­tė nu­ga­lė­to­ja rad­vi­liš­kie­tė Rim­vy­da Jo­ni­kie­nė. II vie­ta ati­te­ko vieš­niai iš Juos­ta­vie­čių kai­mo Ni­jo­lei Sa­bec­kie­nei. III vie­ta li­ko Ri­man­tui Kal­po­kui, at­ka­ku­siam iš Ta­bo­ki­nės kai­mo. Sma­gu, kad sve­čiams taip se­kė­si. Do­va­nų jie ga­vo „OHO“ kry­žia­žo­džių pre­nu­me­ra­tą, dip­lo­mus. Kul­tū­ros na­mų ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Da­lia Ma­tu­se­vi­čie­nė pri­zi­nin­kams įtei­kė po tau­rę su sim­bo­li­niais pri­zi­nių vie­tų skai­čiais, o Iman­tas vi­soms mo­te­rims įtei­kė po tul­pę Ko­vo 8–osios pro­ga. Ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė Da­lia gė­lės žie­du pa­ger­bė vy­riau­sią da­ly­vę Al­vi­ną Venc­kū­nie­nę.