Kaimo bendruomenės planai žlugo – savivaldybė atgręžė nugarą?

„Biržiečių žodžio“ nuotr.
Nemunėlio Radviliškio bendruomenė „Nemunėlis“ pernai išsinuomojo šį ambulatorijos pastatą, tačiau nemažai investavę suprato, kad projektas kurti naujas darbo vietas neįmanomas, kol nebus pakeista pastato paskirtis.
Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­kio bend­ruo­me­nė „Ne­mu­nė­lis“ per­nai iš­si­nuo­mo­jo patalpas am­bu­la­to­ri­jos pa­sta­te Ne­mu­nė­lio Rad­vi­liš­ky­je, o da­bar žada jų at­si­sa­kyti, nors ne­ma­žai in­ves­ta­vo. Bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė As­ta Mi­se­vi­čie­nė tei­gia, kad pla­nus su­žlug­dė sa­vi­val­dy­bės ne­no­ras pa­keis­ti pa­sta­to pa­skir­ties.

Tereikėjo pakeisti paskirtį

„Pla­na­vo­me teik­ti pro­jek­tą fi­nan­sa­vi­mui ir su­kur­ti dar­bo vie­tų, nu­ma­tė­me vers­lą, ta­čiau tam te­rei­kė­jo sa­vi­val­dy­bės pa­gal­bos, pa­kei­čiant patalpų pa­skir­tį. Jie at­si­sa­kė pa­dė­ti ir mū­sų vi­zi­jos žlu­go“, —  tei­gė A. Mi­se­vi­čie­nė.

Jos žo­džiais, bend­ruo­me­nė tam ir nuo­mo­jo­si pa­tal­pas, kad ga­lė­tų jo­se ne tik su­si­rink­ti, bet ir įkur­ti vers­lą. Mo­kė­jo nu­sta­ty­tą mo­kes­tį ir pra­dė­jo pa­sta­to re­mon­tą. „Bendruomenė savo lėšomis sudėjo plastikinius langus, išliejo grindis... Savivaldybės paprašėme pakeisti patalpų paskirtį iš medicininės į administracines. Deja, jie mums padėti atsisakė“,- kalbėjo bendruomenės pirmininkė.

A. Misevičienės teigimu, jau buvo parengtas projektas paramai gauti, tačiau „užkliuvo“ vienintelis dalykas – reikėjo pakeisti patalpų paskirtį.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com