PROJEKTŲ PARAIŠKŲ DERLIUS TARP DIDŽIAUSIŲ LIETUVOJE

Asmeninio albumo nuotr.
E. Čepokienė teigia, kad bendruomenių aktyvumo nepakanka, reikia kad paraiškos būtų tvarkingai pateiktos ir surinktų kuo daugiau balų.
Kaimo bendruomenės dėl paramos į Nacionalinę mokėjimo agentūrą (NMA) galėjo kreiptis nuo vasario 1 d. iki kovo 1 d. Šiuo laikotarpiu buvo pateikta daugiau kaip 500 paraiškų, o jose prašoma paramos suma viršijo skirtąją daugiau negu pusantro karto. Didžiausia konkurencija dėl paramos lėšų susidarė tarp projektų, skirtų viešosioms erdvėms tvarkyti ir renginiams organizuoti.

Finansavo 12 iš 20 paraiškų

At­li­kus pir­mu­mo ver­ti­ni­mą, paaiš­kė­jo, kad pa­ra­mos lė­šų pa­kan­ka fi­nan­suo­ti apie 300 pro­jek­tų. Bir­žų ra­jo­no bend­ruo­me­nes pa­sie­kė džiu­gi ži­nia, jog NMA sky­rė fi­nan­sa­vi­mą net 12-ai iš 20-ies gau­tų pa­raiš­kų, o tai yra vie­nas iš di­džiau­sių skai­čių tarp vi­sų Lie­tu­vos ra­jo­nų. Pir­mas Ra­sei­nių ra­jo­nas su 16-a fi­nan­suo­tų pa­raiš­kų, o ant­ri li­ko Kau­no ir Bir­žų ra­jo­nai su 12 fi­nan­suo­tų pa­raiš­kų.
Trum­pai pa­kal­bi­no­me Bir­žų ra­jo­no bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kę Edi­tą Če­po­kie­nę, kas lė­mė to­kius re­zul­ta­tus?

„To­kiam re­zul­ta­tui pa­siek­ti yra rei­ka­lin­gi du svar­biau­si da­ly­kai: ak­ty­vu­mas ir ko­ky­bė. Ak­ty­vu­mas su­stip­rė­jo jau per­nai (bu­vo teik­ta 18 pa­raiš­kų, šie­met teik­ta 20), kuo­met Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pir­mą kar­tą at­ski­ra ei­lu­te biu­dže­te pa­sky­rė su­mą, skir­tą pri­si­dė­ti prie ben­duo­me­nių tei­kia­mų pro­jek­tų. Nors pri­si­dė­ji­mas tik ke­li šim­tai eu­rų sa­vi­val­dy­bei vos jun­ta­mi, ta­čiau bend­ruo­me­nėms jie yra es­mi­niai, nes ne vi­sos pa­jė­gios pa­čios su­rink­ti rei­kia­mą su­mą.

Ta­čiau ak­ty­vu­mo ne­pa­kan­ka, dar rei­kia, kad pa­raiš­kos bū­tų tvar­kin­gai pa­teik­tos ir su­rink­tų kuo dau­giau ba­lų, ka­dan­gi nuo jų pri­klau­so pro­jek­to sek­mė. Pa­ti pri­si­dė­jau prie dau­giau nei pu­sės pa­tvir­tin­tų pa­raiš­kų tei­ki­mo, tad dvi­gu­bai džiau­giuo­si, jog ma­no kon­sul­ta­ci­jos ne­nuė­jo vel­tui“, – sa­kė E. Če­po­kie­nė.

Toliau skaitykite popierinėje arba elektroninėje laikraščio versijoje (PDF). Užsakyti galite http://www.birzietis.com/