Juliaus Janonio aikštę planuoja rekonstruoti vasarą

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas ti­ki­si, kad Ju­liaus Ja­no­nio aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja pra­si­dės jau šią va­sa­rą.
Nuo 2015-ųjų me­tų bir­žie­čiai lau­kia, ka­da bus pra­dė­tos tvar­ky­ti mies­to vie­šo­sios erd­vės. Ta­čiau dar­bų pra­džios ne­ma­ty­ti jau pen­ke­ri me­tai. "Bir­žie­čių žo­dis" tei­ra­vo­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vi­do Ei­du­ko, ko­kia si­tua­ci­ja šiai die­nai. Ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad dar­bai pra­si­dės šiais me­tais?

2019 m. lie­pą bend­ro­vės "Eksp­loit" ar­chi­tek­tai pri­sta­tė vie­šų­jų erd­vių pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Bu­vo kal­bė­ta, kad pro­jek­tas bus pa­reng­tas iki 2019 me­tų pa­bai­gos. Ko­kia si­tua­ci­ja šiai die­nai?

J. Ja­no­nio aikš­tės Bir­žuo­se re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas šiuo me­tu yra pa­teik­tas IS "In­fos­ta­ty­ba" sta­ty­bos lei­di­mui gau­ti. Pla­nuo­ja­me, kad lei­di­mą iš­duo­si­me iki ko­vo 31 d.

Li­kę du pro­jek­tai: te­ri­to­ri­jos Bir­žuo­se, gre­ta Re­for­ma­tų ir J. Bie­li­nio gat­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas bei ki­tos pa­skir­ties in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sta­ty­bos Bir­žuo­se, Rad­vi­los g. 3, bei su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (Rad­vi­los gat­vės) re­konst­ra­vi­mo su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas šiuo me­tu yra pa­teik­ti eks­per­ti­zei at­lik­ti.

Ar vi­sos tuo­met "Eksp­loit" pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se pa­teik­tos te­ri­to­ri­jos ir bus tvar­ko­mos? Kiek tam yra skir­ta pi­ni­gų, kiek pri­si­dė­ti tu­rės Sa­vi­val­dy­bė ir ar jų už­teks?

Bus tvar­ko­mos vi­sos trys pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se nag­ri­nė­tos te­ri­to­ri­jos. Pla­nuo­ta lė­šų su­ma mi­nė­toms vie­šo­sioms erd­vėms at­nau­jin­ti – 5,4 mln. Eur. Iš jų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šos – 4,6 mln. Eur, vals­ty­bės biu­dže­to ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos – po 400 tūkst. Eur.

Pa­gal pa­reng­tų tech­ni­nių pro­jek­tų są­ma­tas rei­ka­lin­ga di­des­nė lė­šų su­ma, nei bu­vo pla­nuo­ta. Ga­lu­ti­nė pro­jek­tams įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gų lė­šų su­ma bus ži­no­ma tik įvyk­džius ran­gos dar­bų ir ki­tus rei­ka­lin­gus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Ar rea­lu, kad konk­re­tūs dar­bai pra­si­dės dar šiais me­tais ir ko­kius dar­bus dar rei­kia at­lik­ti iki tol?

Pla­nuo­ja­me, kad J. Ja­no­nio aikš­tės re­konst­ra­vi­mo dar­bai pra­si­dės šių me­tų va­sa­rą. Ki­tų dvie­jų vie­šų­jų erd­vių – ru­de­nį. Iki dar­bų pra­džios dar rei­kia gau­ti sta­ty­bą lei­džian­čius do­ku­men­tus bei Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka at­lik­ti ran­gos dar­bų pir­ki­mą.

Ar ar­chi­tek­tai at­si­žvel­gė į vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mus? Ar jie pa­tys at­li­ko ko­kius nors pa­kei­ti­mus?

Į dau­ge­lį pa­siū­ly­mų (po­nto­ni­nė prie­plau­ka, ger­tu­vės, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų tiks­li­ni­mas ir kt.) at­si­žvelg­ta. Es­mi­nių pa­kei­ti­mų pro­jek­tuo­se ne­bu­vo at­lik­ta.

Komentarai

Egnerová    Tre, 2020-05-20 / 15:16
Sveiki visi, pamačiau žmonių, kurie jau yra gavę paskolą iš (ICAC), komentarus, tada nusprendžiau paprašyti jų rekomendacijų, kurias patvirtinau savo asmeninėje banko sąskaitoje iš viso už 60 000 eurų, kurių paprašiau prieš kelias valandas. Tai tikrai puiki žinia ir patarianti kiekvienam, kuriam reikalinga tikra paskola, kreiptis el. Paštu (1stms.creditunion@gmail.com). Džiaugiuosi, kad galiu gauti paskolą, dėl kurios kreipiausi. Prašome pasidalinti pagalba su draugais.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.