Juliaus Janonio aikštę planuoja rekonstruoti vasarą

Edi­tos Mi­ke­lio­nie­nės nuo­tr.
Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Vi­das Ei­du­kas ti­ki­si, kad Ju­liaus Ja­no­nio aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja pra­si­dės jau šią va­sa­rą.
Nuo 2015-ųjų me­tų bir­žie­čiai lau­kia, ka­da bus pra­dė­tos tvar­ky­ti mies­to vie­šo­sios erd­vės. Ta­čiau dar­bų pra­džios ne­ma­ty­ti jau pen­ke­ri me­tai. "Bir­žie­čių žo­dis" tei­ra­vo­si Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Vi­do Ei­du­ko, ko­kia si­tua­ci­ja šiai die­nai. Ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad dar­bai pra­si­dės šiais me­tais?

2019 m. lie­pą bend­ro­vės "Eksp­loit" ar­chi­tek­tai pri­sta­tė vie­šų­jų erd­vių pro­jek­ti­nius pa­siū­ly­mus. Bu­vo kal­bė­ta, kad pro­jek­tas bus pa­reng­tas iki 2019 me­tų pa­bai­gos. Ko­kia si­tua­ci­ja šiai die­nai?

J. Ja­no­nio aikš­tės Bir­žuo­se re­konst­ra­vi­mo pro­jek­tas šiuo me­tu yra pa­teik­tas IS "In­fos­ta­ty­ba" sta­ty­bos lei­di­mui gau­ti. Pla­nuo­ja­me, kad lei­di­mą iš­duo­si­me iki ko­vo 31 d.

Li­kę du pro­jek­tai: te­ri­to­ri­jos Bir­žuo­se, gre­ta Re­for­ma­tų ir J. Bie­li­nio gat­vių su­tvar­ky­mo pro­jek­tas bei ki­tos pa­skir­ties in­ži­ne­ri­nių sta­ti­nių sta­ty­bos Bir­žuo­se, Rad­vi­los g. 3, bei su­si­sie­ki­mo ko­mu­ni­ka­ci­jų (Rad­vi­los gat­vės) re­konst­ra­vi­mo su­pap­ras­tin­tas pro­jek­tas šiuo me­tu yra pa­teik­ti eks­per­ti­zei at­lik­ti.

Ar vi­sos tuo­met "Eksp­loit" pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se pa­teik­tos te­ri­to­ri­jos ir bus tvar­ko­mos? Kiek tam yra skir­ta pi­ni­gų, kiek pri­si­dė­ti tu­rės Sa­vi­val­dy­bė ir ar jų už­teks?

Bus tvar­ko­mos vi­sos trys pro­jek­ti­niuo­se pa­siū­ly­muo­se nag­ri­nė­tos te­ri­to­ri­jos. Pla­nuo­ta lė­šų su­ma mi­nė­toms vie­šo­sioms erd­vėms at­nau­jin­ti – 5,4 mln. Eur. Iš jų Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų lė­šos – 4,6 mln. Eur, vals­ty­bės biu­dže­to ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šos – po 400 tūkst. Eur.

Pa­gal pa­reng­tų tech­ni­nių pro­jek­tų są­ma­tas rei­ka­lin­ga di­des­nė lė­šų su­ma, nei bu­vo pla­nuo­ta. Ga­lu­ti­nė pro­jek­tams įgy­ven­din­ti rei­ka­lin­gų lė­šų su­ma bus ži­no­ma tik įvyk­džius ran­gos dar­bų ir ki­tus rei­ka­lin­gus vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Ar rea­lu, kad konk­re­tūs dar­bai pra­si­dės dar šiais me­tais ir ko­kius dar­bus dar rei­kia at­lik­ti iki tol?

Pla­nuo­ja­me, kad J. Ja­no­nio aikš­tės re­konst­ra­vi­mo dar­bai pra­si­dės šių me­tų va­sa­rą. Ki­tų dvie­jų vie­šų­jų erd­vių – ru­de­nį. Iki dar­bų pra­džios dar rei­kia gau­ti sta­ty­bą lei­džian­čius do­ku­men­tus bei Vie­šų­jų pir­ki­mų įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka at­lik­ti ran­gos dar­bų pir­ki­mą.

Ar ar­chi­tek­tai at­si­žvel­gė į vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mus? Ar jie pa­tys at­li­ko ko­kius nors pa­kei­ti­mus?

Į dau­ge­lį pa­siū­ly­mų (po­nto­ni­nė prie­plau­ka, ger­tu­vės, au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tų tiks­li­ni­mas ir kt.) at­si­žvelg­ta. Es­mi­nių pa­kei­ti­mų pro­jek­tuo­se ne­bu­vo at­lik­ta.