Į Baltų vienybės dienos renginius biržiečiai neplūdo

Edi­tos MI­KE­LIO­NIE­NĖS nuo­tr.
Dai­ną "Bun­da jau Bal­ti­ja" dai­na­vo ir lie­tu­viai, ir lat­viai.
Penk­ta­die­nį pra­si­dė­ję Bal­tų vie­ny­bės die­nos ren­gi­niai įsi­bė­gė­jo šeš­ta­die­nį. Į Bir­žus at­vy­ko Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos aukš­čiau­si va­do­vai, mi­nist­rai, Sei­mo na­riai ir me­no ko­lek­ty­vai, se­nų­jų ama­tų puo­se­lė­to­jai ir t. t. Dar­bo šven­tei pa­ruoš­ti įdė­ta daug, ta­čiau bir­žie­čiai į ją ne­plū­do. Tie, ku­rie šven­tėn atė­jo, spė­lio­jo, ko­dėl šven­tė ne­ta­po ant­rą­ja Bir­žų mies­to šven­te pa­gal žmo­nių gau­są: gal­būt rei­ka­lus pa­ga­di­no pra­stas oras, o gal – pra­sto­ka rek­la­ma? Ren­gi­niai ir vėl dub­lia­vo­si, tad per ke­lias vie­tas ne­per­sip­lė­ši.

Spor­tiš­ka šven­tės pra­džia

Penk­ta­die­nį Jau­ni­mo sta­dio­ne vy­ko dvi­de­šim­to­sios Ko­vo 11-osios Ak­to sig­na­ta­ro Pet­ro Poš­kaus leng­vo­sios at­le­ti­kos tau­rės var­žy­bos. Jo­se da­ly­va­vo spor­ti­nin­kai iš Bi­ržų kai­mo mo­kyk­lų, Ku­piš­kio, Jo­niš­kio ir Lat­vi­jos. Var­žy­bos bu­vo įtrauk­tos į Bal­tų vie­ny­bės die­nos pro­gra­mą, nors yra tra­di­ci­nis ren­gi­nys.

Po leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų star­ta­vo Tarp­tau­ti­nis bir­žie­tiš­kos my­lios bė­gi­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo apie 300 bė­gi­kų. Gau­siau­sia da­ly­vių skai­čiu­mi – "Auš­ros" pa­grin­di­nės mo­kyk­los bė­gi­kų gru­pė – dau­giau kaip 100. Jau­niau­siam da­ly­viui – Ta­jui Ka­ra­liū­nui – še­še­ri. Vy­riau­sias bė­gi­mo da­ly­vis – pa­sva­lie­tis tre­ne­ris Ze­no­nas Bal­čiaus­kas, 1954 me­tų gi­mi­mo.

Ant­ro­ji die­na – nors per­si­plėšk

Ant­ro­ji šven­tės die­na bu­vo pil­nu­tė­lė ren­gi­nių, ku­rie vy­ko Vel­nia­kal­ny­je, Bir­žų re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­jo­je, Pi­lies te­ri­to­ri­jo­je, Kul­tū­ros cent­re, J. Ja­no­nio aikš­tė­je.

Bal­tiš­kais ženk­lais Rad­vi­lų pi­lį pa­puo­šė Bir­žų tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo cent­ro flo­ris­tai, di­džiu­les Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vė­lia­vas pa­siu­vo mu­zie­ji­nin­kė Ri­ma Bin­kie­nė su pa­gal­bi­nin­ke.

J. Ja­no­nio aikš­tė­je, per­kė­lus ru­dens mu­gę iš įpras­tos die­nos spa­lį, pre­kiau­to­jų bu­vo ne­daug. Mat tą pa­čią die­ną vy­ko Pas­va­lio ir Ro­kiš­kio mies­to šven­tės, ku­rios pre­kiau­to­jus ir iš­sklai­dė.

Vel­nia­kal­ny­je 12 va­lan­dą pra­si­dė­jo XIV Aukš­tai­ti­jos re­gio­no su­tar­ti­nių SU­TAR­JĖ­LA. Ly­giai tą pa­čią va­lan­dą Pi­lies kie­me bu­vo skel­bia­mas Bal­tų vie­ny­bės die­nos šven­tės ati­da­ry­mas.

Į Bir­žų pi­lies kie­mą kiek anks­čiau įva­žia­vo Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­ko Vik­to­ro Pranc­kie­čio es­kor­tas, po jo – Lat­vi­jos Saei­mos pir­mi­nin­kės Ina­ros Mūr­nie­cės es­kor­tas. Sei­mo ir Saei­mos va­do­vai Pi­ly­je ap­ta­rė rei­ka­lus, o po to išė­jo į Pi­lies kie­mą ati­da­ry­ti šven­tės.

Kol aukš­čiau­si kai­my­ni­nių ša­lių va­do­vai bend­ra­vo, Pi­lies ar­se­na­lo sa­lė­je bu­vo pa­si­ra­šy­ta Bir­žų ir Baus­kės mies­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis. Ją pa­si­ra­šė Bir­žų ra­jo­no me­ras Vy­tas Ja­rec­kas ir Baus­kės me­ras Ar­nol­das Jat­nie­kas.

Į ren­gi­nį at­vy­ko ir abie­jų vals­ty­bių kul­tū­ros mi­nist­rai – Min­dau­gas Kviet­kaus­kas ir Nau­ris Pun­tu­lis.

Šven­tė pra­si­dė­jo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos him­nų gie­do­ji­mu bei dai­na "Bun­da jau Bal­ti­ja", ku­ri yra ta­pu­si abie­jų ša­lių at­gi­mi­mo dai­na. Lie­tu­vos Sei­mo pir­mi­nin­kas ir Lat­vi­jos Sae­mos pir­mi­nin­kė, kul­tū­ros mi­nist­rai bei Bir­žų ra­jo­no me­ras pa­svei­ki­no šven­tės da­ly­vius ir pa­kvie­tė ati­da­ry­ti vie­no įžy­miau­sių Lat­vi­jos kla­si­ko dai­li­nin­ko Ge­der­to Elia­so pa­ro­dos, eks­po­nuo­ja­mos dvie­jo­se Pi­lies me­nė­se.

Pi­lies kie­me kon­cer­ta­vo Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos dip­lo­ma­ti­niai cho­rai bei Pa­lan­gos or­kest­ras. Kaip tik tuo pat me­tu Bir­žų re­gio­ni­nia­me par­ke vy­ko fil­mo "Lai­ko til­tai", ku­rį pri­sta­tė re­ži­sie­rius Aud­rius Sto­nys pri­sta­ty­mas. Tad pa­si­rin­ki­mas bir­žie­čiams ne­bu­vo leng­vas: ar tarp­tau­ti­niu mas­tu įver­tin­to fil­mo per­žiū­ra, ar kon­cer­tai ir pra­mo­gos Pi­lies kie­me.

Pi­lies kie­mo erd­vė­je se­nuo­sius ama­tus de­monst­ra­vo iš vi­sos Lie­tu­vos at­ke­lia­vę meist­rai. Bu­vo ga­li­ma pa­si­mo­ky­ti pin­ti, lip­dy­ti iš mo­lio, pa­si­do­mė­ti se­no­vi­niais žve­jy­bos, me­džiok­lės pa­pro­čiais, kal­vys­te, au­di­mu, me­džio dro­ži­niais, pa­dis­ku­tuo­ti su mu­zi­kos inst­ru­men­tų meist­ru, pa­ban­dy­ti su­rai­ty­ti Jo­niš­kie­tiš­kus vir­tie­nius ir juos pa­ra­gau­ti. Iš Rum­šiš­kių at­vy­kę bend­ruo­me­nės žmo­nės siū­lė įvai­riau­sių žai­di­mų: ir bė­gant apie kel­mą vi­nį kal­ti, ir mal­kas pjau­ti, ir ve­ži­mai­čiu pa­si­vė­žin­ti, ir se­no­vi­nius re­bu­sus spręs­ti. Bu­vo ga­li­ma iš­ban­dy­ti ir ris­ti­nes ant šie­no, ku­rias or­ga­ni­za­vo ris­ti­nių ži­no­vai.

Kir­ki­lų bend­ruo­me­nės žmo­nės kvie­tė ra­gau­ti žu­vie­nės ir ru­pių mil­tų bly­nų. "Vo­lun­gės" ka­vi­nės meist­rai – krau­ji­nių vė­da­rų ir ki­tų ska­nu­my­nų. "Vo­lun­gės" ka­vi­nės šei­mi­nin­kas Bro­nis­lo­vas Juod­vir­šis nuo pat ry­to ant ieš­mo su­ko So­de­liš­kių dva­ro el­ny­no el­nią, ku­rį pa­ts iš­rin­ko, nu­šo­vė ir ma­ri­na­vo. Kep­ti jį te­ko apie 5 va­lan­das. Ant ki­to ieš­mo su­ko­si Mi­li­šiū­nų ūkio avi­nas. Taip pat ne vie­ną va­lan­dą jis bu­vo ke­pa­mas. Pa­mai­no­mis el­nią su­kti pa­dė­jo ir Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­ro dar­buo­to­jos.

Kol žmo­nės ra­ga­vo ir gy­rė mū­sų tau­tos pa­vel­do pa­tie­ka­lus, do­mė­jo­si se­nai­siais ama­tais, klau­sė­si kon­cer­to, val­džia šven­tė at­ski­rai nuo sa­vo rin­kė­jų – "Pi­lies skliau­tų" me­nė­je.

Ši Bal­tų vie­ny­bės die­na, vy­ku­si Bir­žuo­se, bu­vo aš­tun­to­ji. Praė­ju­siais me­tais ji vy­ko Jel­ga­vo­je. Bai­gia­mo­jo Bal­tų vie­ny­bės die­nos ren­gi­nio Kul­tū­ros cent­re me­tu ra­jo­no me­ras V. Ja­rec­kas ir vi­ce­me­rė A. Kor­sa­kie­nė ki­tų me­tų Bal­tų vie­ny­bės die­nos es­ta­fe­tę per­da­vė Kul­dy­gos mies­to at­sto­vėms.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.